Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Tọa Độ Không Gian

Được đăng lên bởi Hà Quang Thắng
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

BAØI TAÄP HÌNH HOÏC 12
TAÄP 3

OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC

Naêm 2009

PP Toaï ñoä trong khoâng gian

Traàn Só Tuøng

CHÖÔNG III
PHÖÔNG PHAÙP TOAÏ ÑOÄ TRONG KHOÂNG GIAN

I. VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN
1. Ñònh nghóa vaø caùc pheùp toaùn
· Ñònh nghóa, tính chaát, caùc pheùp toaùn veà vectô trong khoâng gian ñöôïc xaây döïng hoaøn toaøn
töông töï nhö trong maët phaúng.
· Löu yù:
uuur uuur uuur
+ Qui taéc ba ñieåm: Cho ba ñieåm A, B, C baát kyø, ta coù: AB + BC = AC
uuur uuur uuur
+ Qui taéc hình bình haønh: Cho hình bình haønh ABCD, ta coù: AB + AD = AC
uuur uuur uuur uuuur
+ Qui taéc hình hoäp: Cho hình hoäp ABCD.A¢B¢C¢D¢, ta coù: AB + AD + AA ' = AC '
+ Heâï thöùc trung ñieåm ñoaï
thaú
mr cuûuuu
arñoaïnuur
thaúng AB, O tuyø yù.
uur nuu
r nrg: Cho I laø trung ñieåuuu
Ta coù:
IA + IB = 0 ;
OA + OB = 2OI
+ Heä thöùc troïng taâm tam
c:r Cho
c ABC,
Or tuyø yù.
uuurgiaùuuu
uuurG laør troïng taâm cuû
uuuar tam
uuurgiaùuuu
r
uuu
Ta coù:
GA + GB + GC = 0;
OA + OB + OC = 3OG
+ Heä thöùc troïng taâm töùuuu
dieä
: Cho
Gr laø uuur
troïng taâm cuûuuu
a töù
Or tuyø uuu
yù.r
r nuuu
r uuu
r dieä
uuurn ABCD,
uuur uuu
r
Ta coù:
GA + GB + GC + GD = 0;
OA + OB + OC + OD = 4OG
r
r
r
r r
r
+ Ñieàu kieän hai vectô cuøng phöông: a vaø b cuøng phöông (a ¹ 0) Û $! k Î R : b = ka
+ Ñieåm M chia ñoaïn thaúng AB theo tæ soá k (k ¹ 1), O tuyø yù.
uuur uuur
uuur
uuur
uuur OA - kOB
MA = k MB;
OM =
Ta coù:
1- k
2. Söï ñoàng phaúng cuûa ba vectô
· Ba vectô ñöôïc goïi laø ñoàng phaúng neáu caùc giaù cuûa chuùng cuøng song song vôùi moät maët
phaúng.
r
r r r
r
· Ñieàu kieän ñeå ba vectô ñoàng phaúng: Cho ba vectô a, b , c , trong ñoù a vaø b khoâng cuøng
r
r r r
r
r
phöông. Khi ñoù: a, b , c ñoàng phaúng Û $! m, n Î R: c = ma + nb
r r r
r
· Cho ba vectô a, b , c khoâng ñoàng phaúng, x tuyø yù.
r
r
r
r
Khi ñoù:
$! m, n, p Î R: x = ma + nb + pc
3. Tích voâ höôùng cuûa hai vectô
· Goùc giöõa hai vectô trong khoâng gian:
uuur r uuur r
r r
AB = u , AC = v Þ (u , v ) = ·
BAC (00 £ ·
BAC £ 1800 )
· Tích voâ höôùng cuûa hai vectô trong khoâng gian:
r r r
rr r r
r r
+ Cho u , v ¹ 0 . Khi ñoù:
u.v = u . v .cos(u , v )
r r
r r
rr
+ Vôùi u = 0 hoaëc v = 0 . Qui öôùc: u.v = 0
r r
rr
+ u ^ v Û u.v = 0
r
r
+ u = u2


Trang 26

Traàn Só Tuøng

PP Toaï ñoä trong khoâng gian

II. HEÄ TOAÏ ÑOÄ TRONG KHOÂNG GIAN
1. Heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc trong khoâng gian:
Cho
r r ba
r truïc Ox, Oy, Oz vuoâng goùc vôùi nhau töøng ñoâi moät vaø chung moät ñieåm goá...
TRN SÓ TNG
---- ›š & ›š ----
BAØI TP HÌNH HOÏC 12
TAÄP 3
OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC
Naêm 2009
Phương Pháp Tọa Độ Không Gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Tọa Độ Không Gian - Người đăng: Hà Quang Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Phương Pháp Tọa Độ Không Gian 9 10 235