Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi Nam Nhựt Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2348 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
uuuu
r
r
r
r
1. Tọa độ của điểm: M  x; y; z   OM  xi  y j  zk O(0; 0; 0)

M   Oxy   M  x; y;0 

M  Ox  M  x;0;0 

đặcbiệt: M   Oyz   M  0; y; z 

M  Oy  M  0; y;0 

M   Oxz   M  x;0; z 

M  Oz  M  0; 0; z 

r
r
r
r
r
u   x; y; z   u  xi  y j  zk

2. Toạ độ vectơ:

r
r
r
i  (1;0;0); j  (0;1;0); k  (0;0;1)

3. Các công thức tính toạ độ vectơ:
uuu
r
AB   xB  x A ; yB  y A ; z B  z A 

r

ur

Cho u   x; y; z  và u '   x '; y '; z ' 
r ur
u  u '  { x  x '; y  y '; z  z '}
r
ku   kx; ky; kz 

r ur
u  u '   x  x '; y  y '; z  z ' 

r ur
4. Tích vô hướng:
u.u '  x.x ' y. y ' z.z '
5. Các công thức tính độ dài và góc

rr
r r
u.v  0  u  v

r
u  x2  y 2  z 2

x

AB 

r ur
r ur
u.u '
cos u; u '  r ur 
u u'





B

 x A )2  ( yB  y A )2  ( z B  z A 

2

xx ' yy ' zz '
x  y  z 2 . x '2  y '2  z '2
2

2

Bài tập: Xét các bài toán dưới đây trong hệ trục tọa độ Oxyz.
1.

r r

r ur

r

r r uu
r

r

r r

Cho u  i  2 j , v  3i  5( j  k ), w  2i  3 j  k
a) Tìm tọa độ các vecto đó

rr

r r

 r r  rur rur

b) Tìm cosin của các góc u; i , v; j

c) Tính tích vô hướng của u.v, u.w, v.w
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cho M(a, b, c)
a) Tìm tọa độ hình chiếu của M lên các trục tọa độ
b) Tìm tọa độ hình chiếu của M lên các mp tọa độ
Cho hình bình hành ABCD có A(-3; -2; 0), B(3; -3; 1), C(5; 0; 2). Tìm tọa độ D và tính góc giữa hai
uuur uuur
vecto AC , BD

rr
r
r
a) a   3;0; 6  ; b   2; 4;0 
r r
Tìm góc giữa hai vecto u; v
r
r
a) u   1;1;1 ; v   2;1; 1
Tính tích vô hướng của a.b , biết

r

r

b) a   1; 5; 2  ; b   4;3; 5 

r

r

r ur

r

r

b) u  3i  4 j , v  2 j  3k

Tìm M trên Ox sao cho M cách đều A(1; 2; 3) và B(-3; -3; 2)
Cho tam giác ABC có A(1 ; -1 ; 1) , B(0 ; 1 ; 2), C(1 ; 0 ; 1)
a) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC
b) Tính độ dài đường trung tuyến AM
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có A(1; 0; 1), B(2; 1;2), D(1; -1; 1), C’(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh
còn lại.
Cho tam giác ABC với A(1; 4; -1), B(2; 4; 3) và C(2; 2; -1).Tìm toạ độ D sao cho tứ giác ABCD là hình
bình hành.

TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG – THỦ ĐỨC – TP HCM

1

10.

Trong khoâng gian cho 4 ñieåm A, B, C, D coù toaï ñoä xaùc ñònh bôûi caùc heä thöùc: A(2; 4; -1),

11.

Cho A(1;-1;1) ,B(2;-3;2), C(4;-2;2),D(3;0;1),E(1;2;3)
a)Chứng tỏ rằng ABCD là hình chữ nhật.Tính diện tích của nó.
b)Tính cos các góc của tam giác ABC
c)Tìm trê...
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
1. Tọa độ của điểm:
; ;M x y z OM xi y j zk
uuuur r r r
O(0; 0; 0)
đặcbiệt:
; ;0 ;0;0
0; ; 0; ;0
;0; 0;0;
M Oxy M x y M Ox M x
M Oyz M y z M Oy M y
M Oxz M x z M Oz M z
2. Toạ độ vectơ:
; ;u x y z u xi y j zk
r r r r r
(1;0;0); (0;1;0); (0;0;1)i j k
r r r
3. Các công thức tính toạ độ vectơ:
; ;
B A B A B A
AB x x y y z z
uuur
Cho
; ;u x y z
r
' '; '; 'u x y z
ur
' { '; '; '}u u x x y y z z
r ur
' '; '; 'u u x x y y z z
r ur
4. Tích vô hướng:
. ' . ' . ' . 'u u x x y y z z
r ur
5. Các công thức tính độ dài và góc
2 2 2
u x y z
r
2
2 2
) ( ) (
B A B A B A
AB x x y y z z
2 2 2 2 2 2
. ' ' ' '
cos ; '
'
. ' ' '
u u xx yy zz
u u
u u
x y z x y z
r ur
r ur
r ur
Bài tập: Xét các bài toán dưới đây trong hệ trục tọa độ Oxyz.
1. Cho
2 , 3 5( ), 2 3u i j v i j k w i j k
r r r ur r r r uur r r r
a) Tìm tọa độ các vecto đó
b) Tìm cosin của các góc
; , ;u i v j
r r r r
c) Tính tích vô hướng của
. , . , .u v u w v w
r r r ur r ur
2. Cho M(a, b, c)
a) Tìm tọa độ hình chiếu của M lên các trục tọa độ
b) Tìm tọa độ hình chiếu của M lên các mp tọa độ
3. Cho hình bình hành ABCD có A(-3; -2; 0), B(3; -3; 1), C(5; 0; 2). Tìm tọa độ D tính góc giữa hai
vecto
,AC BD
uuur uuur
4. Tính tích vô hướng của
.a b
r r
, biết
a)
3;0; 6 ; 2; 4;0a b
r r
b)
1; 5;2 ; 4;3; 5a b
r r
5. Tìm góc giữa hai vecto
;u v
r r
a)
1;1;1 ; 2;1; 1u v
r r
b)
3 4 , 2 3u i j v j k  
r r r ur r r
6. Tìm M trên Ox sao cho M cách đều A(1; 2; 3) và B(-3; -3; 2)
7. Cho tam giác ABC có A(1 ; -1 ; 1) , B(0 ; 1 ; 2), C(1 ; 0 ; 1)
a) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC
b) Tính độ i đường trung tuyến AM
8. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ A(1; 0; 1), B(2; 1;2), D(1; -1; 1), C’(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh
còn lại.
9. Cho tam giác ABC với A(1; 4; -1), B(2; 4; 3) và C(2; 2; -1).Tìm toạ độ D sao cho tứ giác ABCD là hình
bình hành.
TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG – THỦ ĐỨC – TP HCM
1
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Người đăng: Nam Nhựt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 9 10 538