Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Vecto trong không gian

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2030 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
Lêi nãi ®Çu.
Khi d¹y h×nh häc kh«ng gian t«i c¶m thÊy rÊt phiÒn khi lóc nµo còng ph¶i mang c¸i thíc
bªn m×nh ®Ó cã thÓ vÏ ®îc nh÷ng c¸i h×nh kh«ng gian phøc t¹p , lóc cßn lµ häc sinh t«i còng
c¶m gi¸c r»ng nh÷ng bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian lµ nh÷ng bµi to¸n khã v× ®Ó gi¶i quyÕt nã buéc
t«i ph¶i cã nh÷ng tëng tîng kh«ng gian phong phó vµ t«i còng c¶m nhËn ®îc ®iÒu nµy tríc
sù “nh¨n nhã” cña häc sinh .
T«i vÉn mong muèn r»ng cã thÓ ®äc ®îc mét tµi liÖu nµo ®ã mµ cã thÓ cho t«i mét ph¬ng
ph¸p ®ì t duy trªn h×nh vÏ h¬n ; T«i ®· cè g¾ng t×m tßi vµ ®äc ®îc mét sè tµi liÖu hay nh: T¹p
chÝ TH&TT; Quy tr×nh gi¶i c¸c bµi to¸n h×nh häc b»ng pp vÐc t¬ (NguyÔn V¨n Léc); To¸n n©ng
cao h×nh häc (Phan Huy Kh¶i) ; H×nh häc KG(TrÇn V¨n H¹o) ; Gi¶i to¸n h×nh häc (TrÇn Thµnh
Minh) ; H×nh häc kh«ng gian (Sa-r-gin) vµ mét sè tµi liÖu kh¸c …trong ®ã cã rÊt nhiÒu ph¬ng
ph¸p t«i t©m ®¾c nh ph¬ng ph¸p vÐc t¬, ph¬ng ph¸p ®¹i sè ho¸, ph¬ng ph¸p tr¶i tø diÖn ,
ph¬ng ph¸p chiÕu vu«ng gãc,song song, ph¬ng ph¸p sö dông c¸c phÐp biÕn h×nh… T«i còng ®·
thö nghiÖm mét vµi ph¬ng ph¸p khi d¹y trªn líp , vµ t«i nhËn thÊy pp vÐc t¬ lµ kh¸ phï hîp víi
n¨ng lùc hs ®ång thêi cã thÓ gióp häc sinh cã nh÷ng chuÈn bÞ tèt khi häc h×nh gi¶i tÝch (líp 12).
V× vËy t«i cè g¾ng viÕt ra mét tµi liÖu cho riªng t«i, phï hîp víi phong c¸ch gi¶ng d¹y cña t«i
h¬n ; Nhng t«i vÉn c¶m thÊy r»ng nã cha thËt võa ý , nh©n tiÖn tæ cã ®a ra yªu cÇu viÕt mét
chuyªn ®Ò nªn t«i cã dÞp ®a nã ra ®Ó m×nh cã thÓ thu thªm nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp ,phª b×nh quý
b¸u cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y sau nµy.
Trong bµi viÕt t«i thiªn vÒ viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng bµi to¸n SGK , cßn nh÷ng bµi to¸n kh¸c
chØ mang tÝnh chÊt phô ho¹ cho ph¬ng ph¸p vÐc t¬ mµ th«i.
V× thêi gian viÕt chuyªn ®Ò qu¸ ng¾n nªn mét sè phÇn nh: gãc, thÓ tÝch,mÆt cÇu, bÊt ®¼ng thøc
h×nh häc…cha kÞp lµm, hy väng r»ng víi sù gãp ý cña c¸c thÇy c« t«i sÏ viÕt ®îc mét tµi liÖu
cã “chÊt” h¬n.
RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thÇy c«!
Thanh Long ngµy 18/03/2007.
Ph¹m Kim Chung
Phương pháp Vecto trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Vecto trong không gian - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp Vecto trong không gian 9 10 417