Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp viết phương trình tiếp tuyến

Được đăng lên bởi Minh Thu Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỘT SỐ BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN
Tiêu Phước Thừa
Một trong những bài toán liên quan đến khảo sát hàm s ố th ường g ặp trong đ ề thi t ốt
nghiệp THPT là bài toán tiếp tuyến, trong bài vi ết này tôi xin trình bày m ột s ố ph ương pháp
viết phương trình tiếp tuyến
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
A( x A ; y A ); B ( xB ; yB )
a. Cho hai điểm
k=
số góc

đường thẳng AB không vuông góc với trục Ox thì có h ệ

yB − y A
xB − x A

y = f ( x)

b.Hệ số góc tiếp tuyến của đường cong (C) :

M ( xo ; f ( xo ))
tại điểm

f '( xo )
bằng

M ( xo ; f ( xo ))
c.Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm

thuộc (C) có dạng

y − yo = f '( xo )( x − x0 )

d.Điều kiện để đường thẳng (d): y=kx+b tiếp xúc với (C):y=f(x) là hệ phương trình sau có
nghiệm
 f ( x) = kx + b

 f '( x ) = k
II.MỘT SỐ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN
y = f ( x)

Bài toán 1 : Lập phương trình tiếp tuyến của (C):
xo = xM , yo = yM
+Tìm
y ' => y '( xo )
+Tìm

tại

M

2

y − yo = f '( xo )( x − x0 )
+Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm là
y=

Ví dụ 1 :Cho hàm số

3x + 1
x+2

có đồ thị (C) viết phương trình tiếp tuyến (C) tại điểm có

hoành độ x=-1 (TNTHPT 2010 hệ GDTX)

Giải
M (−1; 2)

Gọi M là tiếp điểm suy ra
y' =

5

( x + 2)

2

Ta có

=>y’(-1)=5
y − 2 = 5( x + 1)

Vậy phương trình tiếp tuyến tại M là

hay y = 5x+7

Bài Toán 2 :Lập phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc k
f '( xo ) = k

xo
Cách 1 :+Gọi

là hoành độ tiếp điểm ta có
xo

+Giải (*) ta được

(*)
yo

, thay vào y được
y − yo = k ( x − x0 )

Khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng :
Cách 2 :+Vì tiếp tuyến có hệ số góc bằng k nên có dạng (d): y=kx+b
+d là tiếp tuyến của (C) nên (d) và (C) tiếp xúc nhau

+Để (d) tiếp xúc (C) thì hệ

 f ( x) = kx + b

 k = f '( x )

+Từ đó có phương trình tiếp tuyến y=kx+b

có nghiệm ta giải ra tìm b

3

y = x3 − 3 x − 1
Ví dụ 2 :Cho hàm số
có đồ thị (C) viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết
hệ số góc bằng 9 (TN THPT 2013)
Giải
Cách 1 :
f '( x ) = 3x 2 − 3
Ta có

M ( xo ; yo )
Gọi

là tiếp điểm theo đề bài suy ra

 x =2
f '( xo ) = 9 ⇔ 3xo 2 − 3 = 9 ⇔  o
 xo = −2

M 1 (2;1); M 2 ( −2; −3)
Ta được hai tiếp điểm
M 1 : y− 1 = 9(x − 2)
Phương trình tiếp tuyến tại
M 2 : y+ 3 = 9(x + 2)
Phương trình tiếp tuyến tại

Vậy có 2 tiếp tuyến thõa mãn yêu cầu bài toán là

 y − 1 = 9(x − 2)
 y = 9 x − 17
 y + 3 = 9(x + 2) hay  y = 9 x + 15



Cách 2 :Gọi (d) đường thẳng có hệ số góc bằng 9 suy ra (d) :y=9x+b

Để (d) là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ

 x 3 − 3x − 1 = 9 x + b

f '( x ) = 9


(1) có nghiệm

 x =...
1
M T S BÀI TOÁN TI P TUY N
Tiêu Ph c Th aướ
M t trong nh ng bài toán liên quan đ n kh o sát hàm s th ng g p trong đ thi t t ế ườ
nghi p THPT là bài toán ti p tuy n, trong bài vi t này tôi xin trình bày m t s ph ng pháp ế ế ế ươ
vi t ph ng trình ti p tuy n ế ươ ế ế
I.KI N TH C C N NH
a. Cho hai đi m
( ; ); ( ; )
A A B B
A x y B x y
đ ng th ng AB không vuông góc v i tr c Ox thìhườ
s góc
B A
B A
y y
k
x x
=
b.H s góc ti p tuy n c a đ ng cong (C) : ế ế ườ
( )y f x
=
t i đi m
( ; ( ))
o o
M x f x
b ng
'( )
o
f x
c.Ph ng trình ti p tuy n c a (C) t i đi m ươ ế ế
( ; ( ))
o o
M x f x
thu c (C) có d ng
0
'( )( )
o o
y y f x x x =
d.Đi u ki n đ đ ng th ng (d): y=kx+b ti p xúc v i (C):y=f(x) là h ph ng trình sau có ườ ế ươ
nghi m
( )
'( )
f x kx b
f x k
= +
=
II.M T S BÀI TOÁN VI T PH NG TRÌNH TI P TUY N Ư Ơ
Bài toán 1 : L p ph ng trình ti p tuy n c a (C): ươ ế ế
( )y f x
=
t i
M
+Tìm
,
o M o M
x x y y= =
+Tìm
phương pháp viết phương trình tiếp tuyến - Trang 2
phương pháp viết phương trình tiếp tuyến - Người đăng: Minh Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
phương pháp viết phương trình tiếp tuyến 9 10 294