Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến

Được đăng lên bởi Hiếu Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 15612 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến
Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
hàm số
:
1. Tại một điểm
trên đồ thị.
2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị.
3. Tại điểm có tung độ trên đồ thị.
4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung .
5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành .
*Phương pháp:
Phương trình tiếp tuyến(PTTT) : Của
:
tại

•
•
•
•

Viết được là phải tìm ; và
là hệ số góc của tiếp tuyến.
Giải các câu trên lần lượt như sau
Câu 1:
- Tính
. Rồi tính
.
- Viết PTTT:
Câu 2:
- Tính
. Rồi tính
.
- Tính tung độ
,(bằng cách) thay vào biểu thức của hàm số để tính .
- Viết PTTT:
.
Câu 3:
- Tính hoành độ bằng cách giải pt
.
- Tính
. Rồi tính
.
- Sau khi tìm được và thì viết PTTT tại mỗi điểm
tìm được.
Câu 4:
- Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho
và tính ;
– Tính
. Rồi tính
;
- Viết PTTT::
.
Câu 5:
- Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho
và tính ;
– Tính
. Rồi tính
tại các giá trị vừa tìm được;
– Viết PTTT::
.
Bài toán 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
:
a) biết rằng tiếp tuyến song song với đuờng thẳng
.
b) biết rằng tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng
Phương pháp:
Tính
Giải phương trình
Tính
Thay vào phương trình

.

Chú ý:
•
•

Tiếp tuyến song song với đường thẳng
Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng
Bài tập vận dụng:

sẽ có hệ số góc
sẽ có hệ số góc

Bài 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng
Bài 2: Cho hàm số
Tìm để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ
vuông góc với
đường thẳng
Bài 3: Cho
. Viết phương trình tiếp tuyến với
biết tiếp
tuyến này vuông góc với
.
Bài 4: Cho
a) Viết phương trình tiếp tuyến cới
biết tiếp tuyến này song song với $y=6x-4$
b) Viết phương trình tiếp tuyến với
biết tiếp tuyến này vuông góc với
c) Viết phương trình tiếp tuyến với
biết tiếp tuyến tạo với
góc
.
Bài toán 3: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước đến đồ thị.
Phương pháp : Sử dụng điều kiện tiếp xúc
Hai đường thẳng
và
tiếp xúc tai điểm hoành độ khi là ngiệm
của hệ

•

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua
Hướng dẫn giải:
Gọi
là phương trình tiếp tuyến đi qua

đến
và có hệ số góc

•

Phương trình hoành độ giao điểm chung của

•

Giải hệ trên tìm được
Vậy có hai tiếp tuyến với

•

đi qua

Bài tập:
1. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua
2. Có bao nhiêu tiếp tuyến đia qua

?

và

có dạng:

là :

.

đến
đến đồ thị
Nguồn: Internet

...
Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến
Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
hàm số :
1. Tại một điểm trên đồ thị.
2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị.
3. Tại điểm có tung độ trên đồ thị.
4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung .
5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành .
*Phương pháp:
Phương trình tiếp tuyến(PTTT) : Của : tại
Viết được là phải tìm ; và là hệ số góc của tiếp tuyến.
Giải các câu trên lần lượt như sau
Câu 1:
- Tính . Rồi tính .
- Viết PTTT:
Câu 2:
- Tính . Rồi tính .
- Tính tung độ ,(bằng cách) thay vào biểu thức của hàm số để tính .
- Viết PTTT: .
Câu 3:
- Tính hoành độ bằng cách giải pt .
- Tính . Rồi tính .
- Sau khi tìm được thì viết PTTT tại mỗi điểm tìm được.
Câu 4:
- Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho và tính ;
– Tính . Rồi tính ;
- Viết PTTT:: .
Câu 5:
- Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho và tính ;
– Tính . Rồi tính tại các giá trị vừa tìm được;
– Viết PTTT:: .
Bài toán 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số :
a) biết rằng tiếp tuyến song song với đuờng thẳng
.
b) biết rằng tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng .
Phương pháp:
Tính
Giải phương trình
Tính
Thay vào phương trình
Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến - Trang 2
Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến - Người đăng: Hiếu Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến 9 10 919