Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp xây dựng định mức lao động

Được đăng lên bởi Duong Vit Coi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẫu Phương pháp xây dựng mức lao động:
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG
Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất,
tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết
theo các phương pháp sau:
1) Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bằng cách phân chia
quá trình sản xuất, quá trình lao động, các bước công việc ra các bộ phận hợp
thành và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hao phí lao động để thực
hiện các bộ phận hợp thành đó. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu và trình độ hợp lý để
thực hiện các bước công việc, hoàn thiện tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, áp
dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới, các kinh nghiệm của những người sản
xuất tiên tiến. Tuỳ theo điều kiện sản xuất, doanh nghiệp có thể xây dựng mức lao
động bằng phương pháp phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển
hình, cụ thể:
- Phương pháp phân tích khảo sát: Mức lao động được xây dựng căn cứ vào
các tài liệu khảo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thời gian làm việc. Phương pháp này
thường áp dụng trong sản xuất hàng loạt lớn hoặc các khâu công việc có tính chất
hàng khối. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp này như sau:
+ Phân tích và nghiên cứu kết cấu bước công việc, xác định các nhân tố ảnh
hưởng đến thời gian hoàn thành bước công việc;
+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cứu khảo sát tại nơi làm việc xác
định thời gian của từng bộ phận bước công việc và thời gian trong ca làm việc của
người lao động (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu
cầu cần thiết).
+ Dùng phương pháp tính toán để xác định mức thời gian, mức sản lượng.
- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài
liệu tiêu chuẩn được xây dựng sẵn (tiêu chuẩn thời gian, tiêu chuẩn số lượng), vận
dụng các phương pháp toán, sử dụng các công thức để tính toán các thời gian chính
và thời gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đối với điều kiện
sản xuất hàng loạt. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích
tính toán như sau:
+ Phân tích bước công việc cần định mức ra các bộ phận hợp thành về lao động
cũng như về công nghệ, loại bỏ những bộ phận thừa và thay thế những bộ phận lạc
hậu bằng những bộ phận tiên tiến để có được kết cấu bước công việc hợp lý.

+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành từng bộ
phận của bước công việc, trên cơ sở đó xác định trình độ lành nghề của người lao
động cần có, máy móc, dụng cụ cần dùn...
Mẫu Phương pháp xây dựng mức lao động:
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG
Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất,
tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết
theo các phương pháp sau:
1) Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bằng cách phân chia
quá trình sản xuất, quá trình lao động, các bước công việc ra các bộ phận hợp
thành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hao phí lao động để thực
hiện các bộ phận hợp thành đó. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu và trình độ hợp lý để
thực hiện c bước công việc, hoàn thiện t chức sản xuất, t chức lao động, áp
dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới, các kinh nghiệm của những người sản
xuất tiên tiến. Tuỳ theo điều kiện sản xuất, doanh nghiệp thể xây dựng mức lao
động bằng phương pháp phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển
hình, cụ thể:
- Phương pháp phân ch khảo sát: Mức lao động được xây dựng căn cứ vào
các tài liệu khảo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thời gian làm việc. Phương pháp này
thường áp dụng trong sản xuất hàng loạt lớn hoặc các khâu công việc tính chất
hàng khối. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp này như sau:
+ Phân tích nghiên cứu kết cấu bước công việc, xác định các nhân t ảnh
hưởng đến thời gian hoàn thành bước công việc;
+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cứu khảo sát tại nơi làm việc xác
định thời gian của từng bộ phận bước công việc thời gian trong ca làm việc của
người lao động (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu
cầu cần thiết).
+ Dùng phương pháp tính toán để xác định mức thời gian, mức sản lượng.
- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài
liệu tiêu chuẩn được xây dựng sẵn (tiêu chuẩn thời gian, tiêu chuẩn số lượng), vận
dụng các phương pháp toán, sử dụng các công thức để tính toán các thời gian chính
thời gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đối với điều kiện
sản xuất hàng loạt. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích
tính toán như sau:
+ Phân tích bước công việc cần định mức ra các bộ phận hợp thành về lao động
cũng như về công nghệ, loại bỏ những bộ phận thừa thay thế những bộ phận lạc
hậu bằng những bộ phận tiên tiến để có được kết cấu bước công việc hợp lý.
Phương pháp xây dựng định mức lao động - Trang 2
Phương pháp xây dựng định mức lao động - Người đăng: Duong Vit Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp xây dựng định mức lao động 9 10 573