Ktl-icon-tai-lieu

phương trình - bất phương trình - hệ phương trình

Được đăng lên bởi du-ly
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 2

Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ
Phương Trình Đại Số
§1. Phương Trình - Bất Phương Trình Không Chứa Căn
A. Phương Pháp Giải Cơ Bản
1. Đưa về phương trình tích.
• Biến đổi đưa phương trình về dạng f (x).g(x) = 0.
f (x) = 0
• Áp dụng công thức f (x).g(x) = 0 ⇔
.
g(x) = 0
2. Đặt ẩn phụ.
• Chọn ẩn phụ t = u(x) phù hợp.
• Đưa phương trình về phương trình theo ẩn t đã biết cách giải (phương trình có thể vẫn chứa x).
3. Phuơng pháp khoảng (đối với phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối).
• Lập bảng xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối.
• Xét phương trình trên từng khoảng.
Lưu ý. Nếu phương trình chỉ chứa một dấu trị tuyệt đối |f (x)| thì xét hai trường hợp f (x) ≥ 0 và f (x) < 0.

B. Bài Tập
2.1. Giải các bất phương trình sau
a) x2 − 6x + 6 > 0.
c) x4 − 4x3 + 3x2 + 8x − 10 ≤ 0.

b) −4x2 + x − 2 ≥ 0.
d) x4 + x2 + 4x − 3 ≥ 0.

2.2. Giải các bất phương trình sau
x−2
≥ 0.
a) 2
x − 9x + 8
x+5
2x − 1
c)
+
> 2.
2x − 1
x+5

x2 − 3x − 2
≥ 2x + 2.
x−1
1
1
d) 2
< 2
.
x − 5x + 4
x − 7x + 10

2.3. Giải các phương trình sau
a) x3 − 5x2 + 5x − 1 = 0.
c) x4 − 4x3 − x2 + 16x − 12 = 0.
3
3
3
e) x2 + 1 + (1 − 3x) = x2 − 3x + 2 .

√
√
b) x3 − 3 3x2 + 7x − 3 = 0.
3
3
d) (x − 3) + (2x + 3) = 18x3 .
2
3
f) (4 + x) − (x − 1) = (1 − x) x2 − 2x + 17 .

2.4. Giải các phương trình sau
2
a) x2 − 4x + 3 − x2 − 6x + 5
c) x4 + 3x2 + 3 = 2x.
e) x4 = 6x2 − 12x + 8.

b) x4 = (2x − 5) .
d) x4 − 4x − 1 = 0.
f) x4 = 2x3 + 3x2 − 4x + 1.

b)

2

= 0.

2

2.5. Giải các phương trình sau
4
4
a) (x + 3) + (x + 5) = 2.
4
4
c) (x + 3) + (x − 1) = 82.

b) (x + 1) + (x + 3) = 16.
4
d) x4 + (x − 1) = 41
8 .

2.6. Giải các phương trình sau
a) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) = 3.
c) (x − 1) (x − 2) (x − 3) (x − 6) = 3x2 .

b) x2 + 1 (x + 3) (x + 5) + 16 = 0.
d) x2 − 2x + 4 x2 + 3x + 4 = 14x2 .

4

11

4

Nguyễn Minh Hiếu
2.7. Giải các phương trình sau
a) x4 − 4x3 + 6x2 − 4x + 1 = 0.
c) 2x4 + 3x3 − 27x2 + 6x + 8 = 0.

b) 2x4 + 3x3 − 9x2 − 3x + 2 = 0.
d) x4 − 5x3 + 8x2 − 10x + 4 = 0.

2.8. Giải các phương trình sau
2
a) x2 + 5x − 2 x2 + 5x − 24 = 0.

b) x2 + x + 1

c) x2 − 2x − 2

2

− 2x2 + 3x + 2 = 0.

2.9. Giải các phương trình sau
1
1
6
a)
+
= 2
.
2x2 − x + 1 2x2 − x + 3
2x − x + 7
x2 + 1
x
5
c)
+ 2
=− .
x
x +1
2
2
x
= 1.
e) x2 +
x+1
2.10.
a)
c)
e)

Giải các phương trình sau
|x − 1| = x2 − 3x + 1 .
x2 − 5x + 4 − x = 4.
x2 − 5x + 4 = x2 + 6x + 5.

x2 + x + 2 = 12.

2

d) (4x + 3) (x + 1) (2x + 1) = 810.

4x
3x
+
= 1.
4x2 − 8x + 7 4x2 − 10x + 7
2
2
x−1
x−3
x−3
d)
+
−2
= 0....
Chuyên đề 2
Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ
Phương Trình Đại Số
§1. Phương Trình - Bất Phương Trình Không Chứa Căn
A. Phương Pháp Giải Bản
1. Đưa v phương trình tích.
Biến đổi đưa phương trình v dạng f(x).g(x) = 0.
Áp dụng công thức f(x).g(x) = 0
f(x) = 0
g(x) = 0
.
2. Đặt ẩn phụ.
Chọn ẩn ph t = u(x) phù hợp.
Đưa phương trình v phương trình theo ẩn t đã biết cách giải (phương trình thể vẫn chứa x).
3. Phuơng pháp khoảng (đối với phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối).
Lập bảng xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối.
Xét phương trình trên từng khoảng.
Lưu ý. Nếu phương trình chỉ chứa một dấu tr tuyệt đối |f(x)| thì xét hai trường hợp f(x) 0 và f (x) < 0.
B. Bài Tập
2.1. Giải các bất phương trình sau
a) x
2
6x + 6 > 0. b) 4x
2
+ x 2 0.
c) x
4
4x
3
+ 3x
2
+ 8x 10 0. d) x
4
+ x
2
+ 4x 3 0.
2.2. Giải các bất phương trình sau
a)
x 2
x
2
9x + 8
0.
b)
x
2
3x 2
x 1
2x + 2.
c)
x + 5
2x 1
+
2x 1
x + 5
> 2. d)
1
x
2
5x + 4
<
1
x
2
7x + 10
.
2.3. Giải các phương trình sau
a) x
3
5x
2
+ 5x 1 = 0.
b) x
3
3
3x
2
+ 7x
3 = 0.
c) x
4
4x
3
x
2
+ 16x 12 = 0.
d) (x 3)
3
+ (2x + 3)
3
= 18x
3
.
e)
x
2
+ 1
3
+ (1 3x)
3
=
x
2
3x + 2
3
.
f) (4 + x)
2
(x 1)
3
= (1 x)
x
2
2x + 17
.
2.4. Giải các phương trình sau
a)
x
2
4x + 3
2
x
2
6x + 5
2
= 0. b) x
4
= (2x 5)
2
.
c) x
4
+ 3x
2
+ 3 = 2x. d) x
4
4x 1 = 0.
e) x
4
= 6x
2
12x + 8. f) x
4
= 2x
3
+ 3x
2
4x + 1.
2.5. Giải các phương trình sau
a) (x + 3)
4
+ (x + 5)
4
= 2. b) (x + 1)
4
+ (x + 3)
4
= 16.
c) (x + 3)
4
+ (x 1)
4
= 82.
d) x
4
+ (x 1)
4
=
41
8
.
2.6. Giải các phương trình sau
a) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) = 3. b)
x
2
+ 1
(x + 3) (x + 5) + 16 = 0.
c) (x 1) (x 2) (x 3) (x 6) = 3x
2
.
d)
x
2
2x + 4
x
2
+ 3x + 4
= 14x
2
.
11
phương trình - bất phương trình - hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương trình - bất phương trình - hệ phương trình - Người đăng: du-ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phương trình - bất phương trình - hệ phương trình 9 10 398