Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Được đăng lên bởi Smile Every Day
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC
1. PHƯƠNG PHÁP LUỸ THỪA

 A  0( B  0)
 AB

Dạng 1 : Phương trình

A B

Dạng 2: Phương trình

AB

 B0

2
 A B

Tổng quát:

2k

 B0

AB

2k
 A B

Dạng 3: Phương trình
 A0

) A 


B  C  B0
(chuyển về dạng 2)

 A  B  2 AB  C

3
3
3
3
+) A  B  C  A  B  3 A.B



3



A  3 B  C (1)

và ta sử dụng phép thế : 3 A  3 B  C ta được phương trình : A  B  3 3 A.B.C  C (2)
Dạng 4:

3

A  B  A  B3 ;

2 k 1

A  B  A  B 2 k 1

Chú ý: - Phương trình (2) là phương trình hệ quả của ph tr (1).
- Phép bình phương 2 vế của một phương trình mà không có điều kiện cho 2 vế không âm là một phép
biến đổi hệ quả. Sau khi tìm được nghiệm ta phải thử lại.
Giải các phương trình sau:
1)

x2  4x  6 x  4

2)

x 2  2x  4  2  x

3)  x  3 x 2  4 x 2  9

4)

3x 2  9 x  1 x  2

5)

x 2  3 x  2  3  x 0

6)

7) 3x  3 3x  1 5

8)

4  1 x  2  x

9)

10)
13)

11)
14)

3

16)

x  5  3 x  6 3 2 x  11
x  3  7  x  2x  8
y  14  12  y 0

18)

x 2  3x  2  x 2  6 x  5  2 x 2  9 x  7

17)

3

x  1  3 x  2  3 x  3 0
5 x  1  3x  2  x  1 0

3x 2  9 x  1  x  2
3

12)
15)

x  1  3 x  1 3 5 x
x 1 x 2  x 3
x  2  3  x  5  2x

3x 2  6 x  16  x 2  2 x 2 x 2  2 x  4

19)

x 1  x  9  2

20)

x2  9 

x 2  7 2

(20) x  3  3 x  1  2 x  2 x  2
 Nhận xét :
Nếu phương trình :

f  x   g  x   h  x   k  x  Mà có : f  x   h  x   g  x   k  x  , thì ta biến

đổi phương trình về dạng
(21)

f  x   h  x   k  x   g  x  sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả

x3  1
 x  1  x2  x  1  x  3
x3

 Nhận xét :
Nếu phương trình :

f  x   g  x   h  x   k  x  Mà có : f  x  .h  x   k  x  .g  x  thì ta biến đổi

f  x   h  x   k  x   g  x  sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả
2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

Dạng 1: Các phương trình có dạng :
  A.B   A.B    0 , đặt t  A.B  A.B  t 2
  . f ( x)   . f ( x)    0 , đặt t  f ( x)  f ( x)  t 2

  .( x  a )( x  b)   ( x  a )

x b
x b
   0 đặt t  ( x  a )
 ( x  a)( x  b)  t 2
xa
xa

Chú ý:
 Nếu không có điều kiện cho t, sau khi tìm được x thì phải thử lại
Bài 1. Giải các phương trình sau:

7)

1) ( x  1)( x  4) 5 x 2  5 x  28

2)

5 x 2  10 x  1 7  x 2  2 x

 x  3 2  3x  22 

3) x( x  5) 23 x 2  5 x  2  2

x 2  3x  7

5)  4 (4  x)(2  x)  x 2  2 x  12 6) (4  x)(6  x) x 2  2...
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC
1. PHƯƠNG PHÁP LUỸ THỪA
Dạng 1 : Phương trình
0( 0)A B
A B
A B
Dạng 2: Phương trình
2
0B
A B
A B
Tổng quát:
2
2
0
k
k
B
A B
A B
Dạng 3: Phương trình
0
) 0
2
A
A B C B
A B AB C
(chuyển về dạng 2)
+)
3 3 3 3
3 3
3 .A B C A B A B A B C
(1)
và ta sử dụng phép thế :
3 3
A B C
ta được phương trình :
3
3 . .A B A B C C
(2)
Dạng 4:
3 2 1
3 2 1
;
k
k
A B A B A B A B
Chú ý: - Phương trình (2) là phương trình hệ quả của ph tr (1).
- Phép bình phương 2 vế của một phương trình mà không có điều kiện cho 2 vế không âm là một phép
biến đổi hệ quả. Sau khi tìm được nghiệm ta phải thử lại.
Giải các phương trình sau:
1)
2)
xxx 242
2
3)
943
22
xxx
4)
2193
2
xxx
5)
0323
2
xxx
6)
2193
2
xxx
7)
51333 xx
8)
9)
333
511 xxx
10)
333
11265 xxx
11)
0321
333
xxx
12)
321 xxx
13)
8273 xxx
14)
012315 xxx
15)
xxx 2532
16)
01214 yy
17)
4x2x2x2x16x6x3
222
18)
7925623
222
xxxxxx
19)
291 xx
20)
279
22
xx
(20)
3 3 1 2 2 2x x x x
Nhận xét :
Nếu phương trình :
f x g x h x k x
Mà có :
f x h x g x k x
, thì ta biến
đổi phương trình về dạng
f x h x k x g x
sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả
(21)
3
2
1
1 1 3
3
x
x x x x
x
Nhận xét :
Nếu phương trình :
f x g x h x k x
Mà có :
. .f x h x k x g x
thì ta biến đổi
f x h x k x g x
sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả
2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ
Dạng 1: Các phương trình có dạng :
. . 0A B A B
, đặt
2
. .t A B A B t
. ( ) . ( ) 0f x f x
, đặt
2
( ) ( )t f x f x t
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC - Người đăng: Smile Every Day
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC 9 10 525