Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình hàm

Được đăng lên bởi HK Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình hàm trên N
Trần Nam Dũng – ĐHKHTN Tp HCM
Dương Bửu Lộc – THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
Tóm tắt: Bài này giới thiệu các phương pháp và kỹ thuật giải phương trình hàm trên các tập rời
rạc như N, Z, Q, Z2 … Cách tiếp cận của bài viết là Ví dụ – Phân tích – Lời giải – Nhận xét.
Phần cuối là một số bài tập áp dụng tự giải.

Mở đầu
Một phương trình hàm bao gồm 3 thành phần chính: tập nguồn (miền xác định),
tập đích (miền giá trị); phương trình hay hệ phương trình hàm; các điều kiện bổ
sung cho hàm số (lớp hàm). Từ ba thành phần này có những phân loại tương ứng.
Phương trình hàm trên N, phương trình hàm trên R, phương trình hàm trên Z2 …;
phương trình hàm với 1 biến tự do, 2 biến tự do, nhiều biến tự do, phương trình
hàm chuyển đổi các giá trị trung bình …; phương trình hàm trên lớp hàm khả vi,
phương trình hàm trên lớp hàm liên tục, phương trình hàm đa thức …
Đây là các yếu tố quan trọng cần xét đến khi giải phương trình hàm. Điều này có
thể thấy rõ qua ví dụ về phương trình hàm Cauchy. Bài toán tổng quát tìm tất cả
các hàm số f: R  R thoả mãn phương trình f(x+y) = f(x) + f(y) với mọi x, y
thuộc R, theo một nghĩa nào đó không có lời giải, thế nhưng với những giới hạn
trên tập nguồn, tập đích, các tính chất của hàm số (đơn điệu, liên tục, đa thức …)
thì phương trình này giải được trọn vẹn.
Bài này xét các phương trình hàm với các hàm số xác định trên N (hay Z, Q và các
tập rời rạc khác). Để giải phương trình hàm xác định trên một tập nào đó, ta phải
hiểu rõ cấu trúc và tính chất của tập hợp đó. Đối với N, ta sẽ chú ý đến những yếu
tố sau: các phép toán cộng và nhân trên N; N được sắp thứ tự; thứ tự trên N là tốt;
định lý cơ bản của số học về phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Thứ tự trên N và phương trình hàm
Ví dụ 1 Tìm tất cả các hàm số f: N*  N* sao cho
(a) f(2) = 2;
(b) f(mn) = f(m)f(n) với mọi m, n thuộc N*;
(c) f(m) < f(n) với mọi m < n.
(Putnam 1963)
Lời giải: Một trong những công cụ quan trọng ta thường sử dụng khi giải các bài
toán trên N* là Nguyên lý quy nạp toán học. Công cụ đơn giản này cho chúng ta
một phương pháp hiệu quả để công phá các bài toán.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

f(1) = f(1.1) = f(1)f(1) => f(1) = 1.
f(4) = f(2.2) = f(2).f(2) = 2.2 = 4. Ta có 2 = f(2) < f(3) < f(4) = 4. Từ
đó, do f(3) là số nguyên dương, suy ra f(3) = 3.
Tương tự như vậy, do f(6) = f(2)f(3) = 2.3 = 6 nên từ đây ta suy ra f(6)
= 6 và cũng như trên, suy ra f(5) = 5.
Ta chứng minh f(n) = n bằng quy nạp. Thật vậy, giả sử đã có f(k) = k
với mọi k  n. Xét k =...
Phương trình hàm trên N
Trần Nam Dũng ĐHKHTN Tp HCM
Dương Bửu Lộc – THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
m tắt: Bài này giới thiệu các phương pháp kỹ thuật giải phương trình hàm trên các tập rời
rạc nN, Z, Q, Z
2
Cách tiếp cận của bài viết là dPhân tích Lời giải Nhận xét.
Phần cuối là mt số bài tập áp dụng tự giải.
Mở đầu
Một phương trình hàm bao gm 3 thành phần chính: tập nguồn (miền xác định),
tập đích (miền giá trị); phương trình hay hphương trình hàm; các điều kiện bổ
sung cho hàm s (lớp hàm). Từ ba thành phần này những phân loại tương ứng.
Phương trình hàm trên N, phương trình hàm trên R, phương trình hàm trên Z
2
…;
phương trình hàm với 1 biến tự do, 2 biến tự do, nhiều biến tự do, phương trình
hàm chuyn đổi các giá trtrung bình ; phương trình hàm trên lớp hàm khvi,
phương trình hàm trên lớp hàm liên tục, phương trình hàm đa thức …
Đây các yếu tố quan trọng cần xét đến khi giải phương trình hàm. Điều này có
ththấy rõ qua dvề phương trình hàm Cauchy. Bài toán tổng quát tìm tất c
các hàm s f: R R tho mãn phương trình f(x+y) = f(x) + f(y) với mọi x, y
thuộc R, theo một nghĩa nào đó không lời giải, thế nhưng với những giới hạn
trên tập nguồn, tập đích, các tính chất của hàm s(đơn điệu, liên tục, đa thức …)
thì phương trình này giải được trọn vẹn.
Bài này xét các phương trình hàm với các hàm số xác định trên N (hay Z, Q và các
tập rời rạc khác). Để giải phương trình hàm xác định trên một tập nào đó, ta phải
hiểu rõ cấu trúc và tính chất của tập hợp đó. Đối với N, ta sẽ chú ý đến những yếu
tsau: các phép toán cộng và nhân trên N; N được sắp thứ tự; thứ tự trên N tốt;
định lý cơ bản của số học về phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Thứ tự trên N và phương trình hàm
Ví dụ 1 Tìm tất cả các hàm số f: N* N* sao cho
(a) f(2) = 2;
(b) f(mn) = f(m)f(n) với mọi m, n thuộc N*;
(c) f(m) < f(n) với mọi m < n.
(Putnam 1963)
Lời giải: Một trong những công cquan trọng ta thường sử dụng khi giải các bài
toán trên N* Nguyên quy nạp toán học. Công cđơn giản này cho chúng ta
một phương pháp hiệu quả để công phá các bài toán.
Phương trình hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình hàm - Người đăng: HK Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương trình hàm 9 10 321