Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình Lôgarit

Được đăng lên bởi hangbo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Phương pháp 1: Đưa về cùng cơ số:
1
1
8
1) log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1) = log 2 (4 x)
2
4
ĐK: 0<x≠1.

 x > 1

 ( x + 3)( x − 1) = 4 x ⇔  x = 3
(1) ⇔ ( x + 3) x − 1 = 4 x ⇔

 0 < x < 1
x = 2 3 − 3

 ( x + 3)(1 − x) = 4 x
3
x3 1
= + log 2 x
2) log 3 .log 2 x − log 3
x
3 2
ĐK: x>0

x =1
(2) ⇔ log 2 x(1 − 2log 3 x − 6log 3 2) = 0 ⇔ 
x = 3

8
1
5
3) 2log( x − 1) = logx − log x
2
ĐK:x>1

1
(không thoả mãn đk). Phương trình vô nghiệm
2
log 2 ( x 2 − 3) − log 2 (6 x − 10) + 1 = 0.

(3) ⇔ log( x − 1) 2 = logx 2 ⇔ x =
4)

DK : x > 3

 x = 1(l )
(4) ⇔ log 2 ( x 2 − 3) = log 2 (3 x − 5) ⇔ x 2 − 3 = 3 x − 5 ⇔ 
x = 2
1
2
5) log( x + 10) + logx = 2 − log 4
2
ĐK: -10<x≠0

 x = −5
(5) ⇔ x ( x + 10) = 25 ⇔ 
 x = −5 + 5 2
1
2
2
3
6) log 2 (2 x + ) − log 2 x = 3 x − 2 x
2
ĐK:x>0

(6) ⇔ log 2 (2 x +

1
) = 3x 2 − 2 x3
2x

Áp dụng BBĐT Côsi cho 2 số dương 2x; 1/2x ta có: 2 x +
Xét hàm số y=3x2-2x3 trên (0 ;+ ∞ ) có GTLN là 1 khi x=1.
Do đó pt có nghiệm duy nhất x=1.
7) 3 x 2 − 2log 2 x
ĐK:x>0

3

+1

= log 2 ( x 2 + 1) − log 2 x

1
≥ 2 ⇒ VT ≥ log 2 2 = 1
2x

1
(7) ⇔ 3 x 2 − 2 x3 = log 2 ( x + )
x
8) log 3 ( x + 2) 2 + log 3

x 2 + 4 x + 4 = 9 . ĐS: x=25; x=-29
9) log 4 ( x + 2).log x 2 = 1 . ĐK: 0<x≠1
(9) ⇔ log 4 ( x + 2) =

 x = −1(l )
1
1
= log 2 x ⇔ log 2 ( x + 2) = log 2 x ⇔ 
log x 2
2
x = 2

10) log 2 ( x + 3 x + 2) + log 2 ( x + 7 x + 12) = 3 + log 2 3 . ĐK: x<-4 hoặc -3<x<-2
2

2

(10) ⇔ ( x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4) = 24 ⇔ ( x 2 + 5 x + 4)( x 2 + 5 x + 6) = 24
Đặt x2+5x+5=t phương trình trở thành (t-1)(t+1)=25  t=±5. Giải được x=0 hoặc x=-5.
11) log ( x 2 − x + 2) ( x + 3) = log ( x +5) ( x + 3) . ĐK : x>-3
+) x+3=1 x=-2 là nghiệm của pt
+) x+3≠1x≠-2 (11) ⇔

x = 3
1
1
2
=
⇔
x
−
x
+
2
=
x
+
5
⇔
 x = −1
log ( x+3) ( x 2 − x + 2) log ( x+3) ( x + 5)


Vậy pt có 3 nghiệm.
Phương pháp 2 : Đặt ẩn phụ :
1) log ( x +1) 16 = log 2 ( x + 1) . ĐK : -1<x≠0.

x = 3
t = 2
4
⇒
Đặt log 2 ( x + 1) = t. Pt trở thành = t ⇔ 
3
t
 t = −2  x = −

4
2
2
2) log x 4 x .log 2 x = 12 . ĐK : 0<x≠1.
x = 4
log 2 4 x 2
2
(8) ⇔
.log 2 x = 12 ⇔ (1 + log 2 x)log 2 x = 6 ⇔ 
1
x =
log 2 x
8

3) log 2 x − 4 log 4 x − 5 = 0 . ĐK x ≥ 1 .
t = −1(l )
1
1
1
⇒ x = 250
(9) ⇔ log 2 x − 4 log 2 x − 5 = 0 . Đặt t=
log 2 x (t ≥ 0) ⇒ 
2
2
2
t = 5
Phương pháp 3: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
2
1) log( x − x − 6) + x = log( x + 2) + 4 > ĐK x>3
(1) ⇔ log( x − 3) = 4 − x . Xét Sự BT của 2 hàm số suy ra pt có nghiệm duy nhất x=4
x2 − x + 1
2) ...
PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Phương pháp 1: Đưa về cùngsố:
1)
8
4 2
2
1 1
log ( 3) log ( 1) log (4 )
2 4
x x x+ + =
ĐK: 0<x≠1.
(1)
1
3
( 3)( 1) 4
( 3) 1 4
0 1
2 3 3
( 3)(1 ) 4
x
x
x x x
x x x
x
x
x x x
>
=
+ =
+ =
< <
=
+ =
2)
3
3 2 3 2
3 1
log .log log log
2
3
x
x x
x
= +
ĐK: x>0
2 3 3
1
(2) log (1 2log 6log 2) 0
3
8
x
x x
x
=
=
=
3)
5
1
2log( 1) logx log
2
x x =
ĐK:x>1
2 2
1
(3) log( 1) logx
2
x x = =
(không thoả n đk). Phương trình nghiệm
4)
2
2 2
log ( 3) log (6 10) 1 0.
: 3
x x
DK x
+ =
>
2 2
2 2
1( )
(4) log ( 3) log (3 5) 3 3 5
2
x l
x x x x
x
=
= =
=
5)
ĐK: -10<x≠0
5
(5) ( 10) 25
5 5 2
x
x x
x
=
+ =
= +
6)
2 2 3
2 2
1
log (2 ) log 3 2
2
x x x x+ =
ĐK:x>0
2 3
2
1
(6) log (2 ) 3 2
2
x x x
x
+ =
Áp dụng BBĐT si cho 2 số dương 2x; 1/2x ta có:
2
1
2 2 log 2 1
2
x VT
x
+ =
t hàm số y=3x
2
-2x
3
trên (0 ;+
) có GTLN là 1 khi x=1.
Do đó pt có nghiệm duy nhất x=1.
7)
3
2
log 12 2
2 2
3 2 log ( 1) log
x
x x x
+
= +
ĐK:x>0
Phương trình Lôgarit - Trang 2
Phương trình Lôgarit - Người đăng: hangbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương trình Lôgarit 9 10 55