Ktl-icon-tai-lieu

phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi Đông Phương Vô Song
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CŨNG CỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
1. Nêu cách giải phương trình sin x = a ?
1
VD: Giải phương trình: sin x  ; sin x  2 ; sin 2 x  
2
2.Nêu cách giải phương trình cos x = a?
1
x
VD:Giải phương trình: cos x  ; 5cos x  7 ; cos  
2
2
3. Nêu cách giải phương trình tan x = a ?

2 sin  x    1
; 

5
2

2
3 cos  x    1
;


5

2


1

VD: Giải phương trình: tan x   3 ; tan x  2 ; tan  x  1  1 ; tan  2 x   
5
3

4. Nêu cách giải phương trình cot x = a ?
x
VD: Giải phương trình: cot x  1 ; cot x  2 ; cot  3 ;
3
5.Nêu công thức nghiệm của phương trình sin u(x) = sin v(x)

3

VD: Giải phương trình: sin x  sin
; sin x  sin 2 x ; sin  x    sin 3x ; sin  x  1  cos 2 x
5
5

6.Nêu công thức nghiệm của phương trình cos u(x) = cos v(x)





VD: Giải phương trình: cos x  cos ; cos  x    cos 2 x ; cos  x    sin 2 x
2
3
5


7.Nêu công thức nghiệm của phương trình tan u(x) = tan v(x)


VD: Giải phương trình: tan x  tan 2 x ; tan  x    cot 3x ;
3

8.Nêu công thức nghiệm của phương trình cot u(x) = cot v(x)


VD: Giải phương trình: cot x  cot 2 x ; cot  x    tan 3x ;
3

2
9.Nêu cách giải phương trình a sin x  b s inx  c  0
VD: Giải phương trình: sin 2 x  5sin x  6  0 ; 2 cos2 x  sinx  0
10.Nêu cách giải phương trình acos 2 x  b cos x  c  0
VD: Giải phương trình: 3cos 2 x  10cos x  3  0 ; 8sin 2 x  2 cos x  7  0 ; cos 2 x  5sinx  3  0
11.Nêu cách giải phương trình a tan 2 x  b tan x  c  0
VD: Giải phương trình: 7 tan 2 x  tan x  8  0
12.Nêu cách giải phương trình a cot 2 x  b cot x  c  0
VD: Giải phương trình: cot 2 x  3cot x  0
13.Nêu cách giải phương trình a sin 2 x  b s inxcosx  c cos2 x  0
VD: Giải phương trình: sin 2 x  4sin x cos x  3cos 2 x  0
13.Nêu cách giải phương trình a sin 2 x  b s inxcosx  c cos2 x  d
VD: Giải phương trình: sin 2 x  8sin x cos x  3cos2 x  2
14.Nêu cách giải phương trình a sin x  b cosx  c








VD:Giải phương trình: sin x  3 cos x  2 ; cos 2 x  3 sin 2 x  1 ; sin  x  3  3 cos x  3  2





PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Phương trình bâc hai đối với một hàm số lượng giác là phương trình có dạng:
đặt t = sin x . Đk 1  t  1
a sin 2 x  b s inx  c  0
2
đặt t = cos x . Đk 1  t  1
acos x  b cos x  c  0
2
đặt t = tan x
a tan x  b tan x  c  0
2
đặt t = cot x
a cot x  b cot x  c  0
Giải phương trình theo t.Cuối cùng đưa về giải phương trình lượng giác...
CŨNG CỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
1. Nêu cách giải phương trình sin x = a ?
VD: Giải phương trình:
1
sin
2
x
;
sin 2x
;
2
sin 2
2
x  
;
1
sin
5 2
x
2.Nêu cách giải phương trình cos x = a?
VD:Giải phương trình:
1
cos
2
x
;
5cos 7x  
;
3
cos
2 2
x
 
;
cos 1
5
x
3. Nêu cách giải phương trình tan x = a ?
VD: Giải phương trình:
;
tan 2x
;
tan 1 1x  
;
1
tan 2
5
3
x
4. Nêu cách giải phương trình cot x = a ?
VD: Giải phương trình:
cot 1x
;
cot 2x
;
cot 3
3
x
;
5.Nêu công thức nghiệm của phương trình sin u(x) = sin v(x)
VD: Giải phương trình:
3
sin sin
5
x
;
sin sin 2x x
;
sin sin3
5
x x
;
sin 1 cos2x x
6.Nêu công thức nghiệm của phương trình cos u(x) = cos v(x)
VD: Giải phương trình:
cos cos
5
x
;
cos cos2
2
x x
;
cos sin2
3
x x
7.Nêu công thức nghiệm của phương trình tan u(x) = tan v(x)
VD: Giải phương trình:
tan tan 2x x
;
tan cot 3
3
x x
;
8.Nêu công thức nghiệm của phương trình cot u(x) = cot v(x)
VD: Giải phương trình:
cot cot2x x
;
cot tan3
3
x x
;
9.Nêu cách giải phương trình
2
a sin sinx 0x b c
VD: Giải phương trình:
2
sin 5sin 6 0x x
;
2
2cos sinx 0x
10.Nêu cách giải phương trình
2
acos cosx 0x b c
VD: Giải phương trình:
2
3cos 10cos 3 0x x
;
2
8sin 2cos 7 0x x
;
cos2 5sinx 3 0x
11.Nêu cách giải phương trình
2
a tan tan x 0x b c
VD: Giải phương trình:
2
7 tan tan 8 0x x
12.Nêu cách giải phương trình
2
a cot cot x 0x b c
VD: Giải phương trình:
2
cot 3cot 0x x
13.Nêu cách giải phương trình
2 2
a sin sinxcosx cos 0x b c x
VD: Giải phương trình:
2 2
sin 4sin cos 3cos 0x x x x
13.Nêu cách giải phương trình
2 2
a sin sinxcosx cosx b c x d
VD: Giải phương trình:
2 2
sin 8sin cos 3cos 2x x x x  
14.Nêu cách giải phương trình
sin cosxa x b c
VD:Giải phương trình:
sin 3 cos 2x x
;
cos2 3sin2 1x x
;
sin 3cos 2
3 3
x x
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
phương trình lượng giác - Trang 2
phương trình lượng giác - Người đăng: Đông Phương Vô Song
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phương trình lượng giác 9 10 617