Ktl-icon-tai-lieu

phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi dodinhnhat87
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia Pen - M: Môn Toán (GV: Lê Anh Tuấn)

Phương trình lượng giác

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
Giáo viên: LÊ ANH TUẤN
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Bài 1. Phương trình lượng giác cơ bản thuộc khóa học
Luyện thi THPT quốc gia Pen - M Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến
thức phần phương trình lượng giác cơ bản, bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

1. BẢNG GIÁ TRỊ CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC ĐẶC BIỆT:

0


6


4


3


2



2
3

HS
LG

0o

30 o

45 o

60 o

90 o

180 o

Sinx

0

1
2

2
2

3
2

1

1

3
2

2
2

1
2

0

3
3

x

Cosx

Tanx

Cotx

||

3

1

3

1

3
3

3
2

2

120o

270 o

360 o

0

3
2

-1

0

0

-1

1
2

0

1

||

0

3

||

0

||

3
3

0

||

0

2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:
2.1. Các hệ thức lượng giác cơ bản:
Nhớ: “Cùng góc”
sin 2 x  cos2 x  1; tan x 
2
Suy ra: 1  tan x 

1
2

sin x
cos x
,cot x 
;  1  sin x,cos x  1
cos x
sin x
,1  cot 2 x 

1

cos x
sin 2 x
2.2. Cung có liên quan đặc biệt:
Nhớ: “Cos đối – Sin bù - Phụ chéo”

cos(-α) = cosα

sin(π - α) = sinα

sin(-α) = - sinα

cos(π - α) = - cosα

tan(-α) = - tanα

tan(π - α) = - tanα

cot(-α) = - cotα

cot(π - α) = - cotα

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

; tan x.cot x  1.

sin(



- α) = cosα, cos( - α) = sinα
2
2

2

tan( - α) = cotα, cot(


- α) = tanα
2

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia Pen - M: Môn Toán (GV: Lê Anh Tuấn)

Phương trình lượng giác

Đặc biệt:
 sin  khi k ch½n
sin(  k )  
;tan(  k )  tan 
 sin  khi k lÎ
 cos  khi k ch½n
co s(  k )  
;cot(  k )  cot 
cos khi k lÎ

2.3. Công thức cộng:
Nhớ: “ Sin thì sin cos, cos sin
Cos thì cos cos, sin sin dấu đối”

tan a  tan b
1  tan a. tan b
tan a  tan b
tan(a  b) 
1  tan a. tan b
tan(a  b) 

sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb
sin(a - b) = sina.cosb - cosa.sinb
cos(a + b) = cosa.cosb - sina.sinb
cos(a - b) = cosa.cosb + sina.sinb

2.4. Công thức nhân đôi:
Nhớ: “Suy ra từ công thức cộng bằng cách thay b bằng a”
sin2a = 2sina.cosa
cos2a = = cos2a – sin2a= 2.cos2a – 1= 1 – 2.sin2a
2.5. Công thức hạ bậc:
Nhớ: “Được suy ra từ công thức nhân đôi”.
1  cos2 x
1  cos2 x
,sin2 x 
2
2
2.6. Công thức biến đổi tổng thành tích:
Nhớ: “Sin cộng sin bằng hai lần sin cos. Sin trừ sin bằ...
Hocmai.vn Website hc trc tuyến s 1 ti Vit Nam
Khóa hc Luyn thi THPT quc gia Pen - M: Môn Toán (GV: Lê Anh Tun)
Phương trình lượng giác
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
cos(-α) = cosα
sin(-α) = - sinα
tan(-α) = - tanα
cot(-α) = - cotα
sin(π - α) = sinα
cos(π - α) = - cosα
tan(π - α) = - tanα
cot(π - α) = - cotα
2
2
2
2
1. BNG GIÁ TR CÁC HÀM S NG GIÁC CỦA CÁC GÓC ĐẶC BIT:
x
HS
LG
0
6
4
3
2
2
3
3
2
2
0
o
30
o
45
o
60
o
90
o
180
o
120
o
270
o
360
o
Sinx
0
1
2
2
2
3
2
1
0
3
2
-
1
0
Cosx
1
3
2
2
2
1
2
0
-
1
1
2
0
1
Tanx
0
3
3
1
3
||
0
3
||
0
Cotx
||
3
1
3
3
0
||
3
3
0
||
2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:
2.1. Các h thức lượng giác cơ bản:
Nh: Cùng góc
22
sin cos
sin cos 1;tan ,cot ; 1 sin ,cos 1
cos sin
xx
x x x x x x
xx
Suy ra:
22
22
11
1 tan ,1 cot ; tan .cot 1.
cos sin
x x x x
xx
2.2. Cung có liên quan đặc bit:
Nh: “Cos đối Sin bù - Ph chéo”
BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN
TÀI LIU BÀI GING
Giáo viên: LÊ ANH TUN
Đây tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài ging Bài 1. Phương trình lượng giác bn thuc khóa hc
Luyn thi THPT quc gia Pen - M Môn Toán (Thy Lê Anh Tun) tại website Hocmai.vn. Để có th nm vng kiến
thc phn phương trình lượng giác cơ bản, bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
phương trình lượng giác - Trang 2
phương trình lượng giác - Người đăng: dodinhnhat87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
phương trình lượng giác 9 10 671