Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi Rùa Nhỏ
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Giải phương trình:
cos2x+cos22x+cos23x=1

(1)

Lời giải
(1)2cos2x+2cos22x+2cos23x=21+cos2x+2cos22x+1+cos6x=2
(cos6x+cos2x)+2cos22x=02cos4xcos2x+2cos22x=0
2cos2x(cos4x+cos2x)=04cos2xcos3xcosx=0


 cos x 0
 cos 2x 0 

cos 3x 0





 x  2  k


 2x   k  
2

3x    k

2



 x  2  k

 k
x  
4 2

 x    k

6 3

Vậy nghiệm của phương trình (1) là:

 k
 k
x   k , x  
,x 
, k Z.
2
4 2
6 3

Bài 2.[Đề 15]: Giải phương trình: 1  2 cos 2

3x
4x
3 cos
5
5

Lời giải
(1)  2  cos

Đặt t=

2x
5

6x
4x
6x
4x
3 cos
 cos
 3 cos
 2 0
5
5
5
5

. Phương trình trở thành: cos3t-3cos2t+2=0

4cos3t-3cost-6cos2t+5=04cos3t-6cos2t-3cost+5=0
(4cos3t-4cos2t)-(2cos2t-2cost)-(5cost-5)=0
4cos2t(cost-1)-2cost(cost-1)-5(cost-1)=0
(cost-1)(4cos2t-2cost-5)=0

 cos t 1
 t 2k

1  21
  cos t 
1
 

4
 t   2k



1  21
cos 
cos t 
4

Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
1

 x 5k

5
 5k
 x 

2

(1)

5
x 5k , x 
 5 k , k  Z .
2

Bài 3.[Đại học Dược 1999]: Giải phương trình:
sin24x-cos26x=sin(10,5  +10x)

(1)

Lời giải
(1)  2 sin 2 4 x  2 cos2 6x 2 sin(10 


 10x )
2


 1  cos 8 x  1  cos 12x 2 sin (  10x )
2

-(cos12x+cos8x)=2cos10x-2cos10xcos2x=2cos10x
cos10xcos2x+cos10x=0cos10x(cos2x+1)=0

 cos 10x 0
 

cos 2x   1



10x    k


2
 2x    2k


 k

 x  20  10


 x   k

2

Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
x

 k


, x   k , k  Z .
20 10
2

Bài 4. Giải phương trình:
sin2(2+3x)+cos2(450+2x)=cos2(2-5x)+sin2(450-6x)

(1)

Lời giải
(1)2sin2(2+3x)+2cos2(450+2x)=2cos2(2-5x)+2sin2(450-6x)
1-cos(4+6x)+1+cos(900+4x)=1+cos(4-10x)+1-cos(900-12x)
cos(4+6x)+cos(4-10x)=cos(900-12x)+cos(900+4x)
cos(4+6x)+cos(4-10x)=sin12x-sin4x
2cos(4-2x)cos8x=2cos8xsin4x2cos8x(sin4x-cos(4-2x))=0


 cos 8x 0
 


sin 4 x sin(  2x  4 )
2






 8 x  2  k


4 x   2x  4  2k 
2



4 x  2  2x  4  2k


 k

 x 16  8


 x   2  k
4

 x    2  k

12 3 3

Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
x

 k

 2 k

, x   2  k , x   
, k Z.
16 8
4
12 3 3

2

Bài 5.[Đại học Ngoại Thương 1999]: Giải phương trình:
sin3xcos3x+cos3xsin3x=sin34x

(1)

Lời giải
(1)4sin3xcos3x+4cos3xsin3x=4sin34x
(3sinx-sin3x)cos3x+(3cosx+cos3x)sin3x=4sin34x
3(sinxcos3x+cosxsin3x)=4sin34x
3sin4x-4sin34x=0sin12x=012x=k 
Vậy nghiệm của phương trình (1) là: x 

k
, kZ.
1...
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Giải phương trình:
cos
2
x+cos
2
2x+cos
2
3x=1 (1)
Lời giải
(1)2cos
2
x+2cos
2
2x+2cos
2
3x=21+cos2x+2cos
2
2x+1+cos6x=2
(cos6x+cos2x)+2cos
2
2x=02cos4xcos2x+2cos
2
2x=0
2cos2x(cos4x+cos2x)=04cos2xcos3xcosx=0
3
k
6
x
2
k
4
x
k
2
x
k
2
x3
k
2
x2
k
2
x
0x3cos
0x2cos
0xcos
Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
Zk,
3
k
6
x,
2
k
4
x,k
2
x
.
Bài 2.[Đề 15]: Giải phương trình:
5
x4
cos3
5
x3
cos21
2
(1)
Lời giải
02
5
x4
cos3
5
x6
cos
5
x4
cos3
5
x6
cos2)1(
Đặt t=
5
x2
. Phương trình trở thành: cos3t-3cos2t+2=0
4cos
3
t-3cost-6cos
2
t+5=04cos
3
t-6cos
2
t-3cost+5=0
(4cos
3
t-4cos
2
t)-(2cos
2
t-2cost)-(5cost-5)=0
4cos
2
t(cost-1)-2cost(cost-1)-5(cost-1)=0
(cost-1)(4cos
2
t-2cost-5)=0
k5
2
5
x
k5x
k2t
k2t
cos
4
211
tcos
1
4
211
tcos
1tcos
Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
1
Phương trình lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình lượng giác - Người đăng: Rùa Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương trình lượng giác 9 10 643