Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi caothuongsky
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Vĩnh Định

Tiết: 20

Năm học 2014 - 2015

KIỂM TRA 1 TIẾT ( ĐS – GT 11CB)
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Về kiến thức :
Chủ đề I. Hàm số lượng giác
I.1. Tập xác định của hàm số lượng giác:
+ Biết được điều kiện có nghĩa của một hàm số lượng giác.
I.2. Tập giá trị của một hàm số lượng giác:
+ Biết được tập giá trị của một hàm số lượng giác.
+ Hiểu được cách tìm GTLN, GTNN của một hàm số lượng giác đơn giản.
Chủ đề II. Phương trình lượng giác
II.1. Phương trình lượng giác cơ bản: Biết được cách giải ptlg cơ bản.
II.2. Một số phương trình lượng giác thường gặp:
II.2.1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
II.2.2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
II.2.3. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x .
II.2.4. Một số phương trình lượng giác không mẫu mực quy về dạng thường gặp.
2. Về kĩ năng :
2.1 Tìm được tập xác định của một hàm số lượng giác.
2.2 Tìm được GTLN, GTNN của một vài hàm số lượng giác cơ bản.
2.3 Giải được phương trình lượng giác cơ bản.
2.4 Giải được phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
2.5 Giải được phương trình bậc hai đối với một hàm số lương giác.
2.6 Giải được phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x .
2.7 Giải được phương trình quy về dạng thường gặp.
II. Hình thức kiểm tra : Tự luận 100%.
III. Khung ma trận đề kiểm tra :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MƯC ĐỘ
CHỦ ĐỀ
Chủ đề I: Hàm số
lượng giác
Số tiết:
4/13.
Số câu : 2
Số điểm : 3.5
Tỉ lệ :
35%
Chủ đề II:
Phương trình
lượng giác
Số tiết:
7/13
Số câu : 4
Số điểm : 6,5
Tỉ lệ :
65%
Tổng số câu : 6

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Nhận biết

Thông hiểu

Kiến thức: I.1.
Kĩ năng: 2.1
Số câu : 1
Số điểm : 2.0

Kiến thức: I.2,
II.1.
Kĩ năng: 2.2
Số câu : 1
Số điểm : 1,5

Kiến thức: II.2.1.
Kĩ năng: 2.4

Kiến thức: II.2.2.
Kĩ năng: 2.5

Kiến thức:
II.2.3
Kĩ năng: 2.6

Kiến thức:
II.2.4.
Kĩ năng: 2.7

Số câu : 1
Số điểm : 2.0

Số câu : 1
Số điểm : 1,5

Số câu : 1
Số điểm : 2.0

Số câu : 1
Số điểm : 1.0

Số câu : 2

Số câu : 2

Số câu : 1

Số câu : 1

1

Trường THPT Vĩnh Định

Năm học 2014 - 2015

Tổng số điểm : 10 Số điểm : 4.0
Tỉ lệ : 100%
Tỉ lệ :
30%
IV. Đề và hướng dẫn giải
1. Đề ra

Số điểm : 3.0
Tỉ lệ :
30%

Số điểm : 2.0
Tỉ lệ :
20%

Số điểm : 1.0
Tỉ lệ :
10%

ĐỀ 1
2

Câu 1 (2,0 điểm): Tìm tập xác định của hàm số sau: y =


1  cos(2 x  )
3

Câu 2 (6,5 điểm): Giải các phương trình lượng sau:



a ) 2sin  2 x    3  0
5


b)3cos 2 2 x  4 cos 2 x  1  0

c) 3 sin 4 x  cos 4 x  2  0

d ) 7 sin 2 x  4sin x c...
Trường THPT Vĩnh Định Năm học 2014 - 2015
KIỂM TRA 1 TIẾT ( ĐS – GT 11CB)
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Về kiến thức :
Chủ đề I. Hàm số lượng giác
I.1. Tập xác định của hàm số lượng giác:
+ Biết được điều kiện có nghĩa của một hàm số lượng giác.
I.2. Tập giá trị của một hàm số lượng giác:
+ Biết được tập giá trị của một hàm số lượng giác.
+ Hiểu được cách tìm GTLN, GTNN của một hàm số lượng giác đơn giản.
Chủ đề II. Phương trình lượng giác
II.1. Phương trình lượng giác cơ bản: Biết được cách giải ptlg cơ bản.
II.2. Một số phương trình lượng giác thường gặp:
II.2.1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
II.2.2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
II.2.3. Phương trình bậc nhất đối với
sin x
cos x
.
II.2.4. Một số phương trình lượng giác không mẫu mực quy về dạng thường gặp.
2. Về kĩ năng :
2.1 Tìm được tập xác định của một hàm số lượng giác.
2.2 Tìm được GTLN, GTNN của một vài hàm số lượng giác cơ bản.
2.3 Giải được phương trình lượng giác cơ bản.
2.4 Giải được phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
2.5 Giải được phương trình bậc hai đối với một hàm số lương giác.
2.6 Giải được phương trình bậc nhất đối với
sin x
cos x
.
2.7 Giải được phương trình quy về dạng thường gặp.
II. Hình thức kiểm tra : Tự luận 100%.
III. Khung ma trận đề kiểm tra :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
CHỦ ĐỀ
MƯC ĐỘ
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề I: Hàm số
lượng giác
Số tiết: 4/13.
Kiến thức: I.1.
Kĩ năng: 2.1
Kiến thức: I.2,
II.1.
Kĩ năng: 2.2
Số câu : 2
Số điểm : 3.5
Tỉ lệ : 35%
Số câu : 1
Số điểm : 2.0
Số câu : 1
Số điểm : 1,5
Chủ đề II:
Phương trình
lượng giác
Số tiết: 7/13
Kiến thức: II.2.1.
Kĩ năng: 2.4
Kiến thức: II.2.2.
Kĩ năng: 2.5
Kiến thức:
II.2.3
Kĩ năng: 2.6
Kiến thức:
II.2.4.
Kĩ năng: 2.7
Số câu : 4
Số điểm : 6,5
Tỉ lệ : 65%
Số câu : 1
Số điểm : 2.0
Số câu : 1
Số điểm : 1,5
Số câu : 1
Số điểm : 2.0
Số câu : 1
Số điểm : 1.0
Tổng số câu : 6 Số câu : 2 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1
1
Tiết: 20
Phương trình lượng giác - Trang 2
Phương trình lượng giác - Người đăng: caothuongsky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương trình lượng giác 9 10 950