Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Được đăng lên bởi bcluan-kg
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Số-Giải Tích 11- Cơ Bản
Ngày Soạn:
Ngày dạy:...............

Tiết
7

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
A. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh nắm được
1. Về kiến thức:
- Cách giải và công thức nghiệm phương trình dạng cosx = a
2. Về kỷ năng: Giúp học sinh có kỷ năng:
-Giải thành thạo phương trình dạng cosx = a
3. Về thái độ:
- Tích cực, hứng thú trong nhận thức tri thức mới
4. Về tư duy
- Hiểu công thức nghiệm của phương trình sinx = a

B. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên:
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Nội dung các hoạt động dạy học
- Sgk, thước, bảng phụ
2. Chuẩn bị của học sinh
- Học bài cũ đầy đủ

C. Phương pháp dạy học
- Gợi mở vấn đáp thông qua hoạt động điều khiển tư duy
D. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:

2

Giải phương trình sin  x   
2
2

3. Bài mới
Hoạt động 1: Phương trình cosx = a

Hoạt động của giáo viên và học sinh
GV: PT cosx = a có nghiệm với giá trị a
nào?
HS: |a| ≤ 1
GV: Cách giải PT cosx = a? Chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu.
GV: Treo bảng phụ (hình vẽ như SGK),
giải thích việc tìm nghiệm của pt cosx = a
với |a|  1

Giáo Viên:Bùi Công Luận

Ghi bảng – Trình chiếu

1.Phương trình cosx = a (2)
a. |a| > 1
PT vô nghiệm.
b. |a| ≤ 1
Giả sử  là 1 nghiệm của PT (2)
 cosx = a = cos 
 x    k 2 (k Z)


 x    k 2
 cosx = a = cos  o
 x   0  k 3600


0
0 (k Z)
x




k
360


Trang 1

Đại Số-Giải Tích 11- Cơ Bản

HS: Theo dõi, chú ý ghi chép

 Nếu số thực  thỏa đk
 0  

 cos  a
thì ta viết   arccosa
Khi đó nghiệm PT cosx = a được viết là
 x  arc cosa  k 2
 x  arccosa  k 2 , k  Z


Chú ý:

 f(x) = g(x) + k2
,k ¢
 f(x) =- g(x) + k2

1.cos f(x) = cos g(x)  

GV: Yêu cầu hs lưu ý, trả lời những
trường hợp đặc biệt.
2.Trong 1 công thức nghiệm của PTLG
không được dùng đồng thời 2 đơn vị độ,
rađian
3.Các trường hợp đặc biệt.
cosx = 1  x = k 2 , k  ¢
cosx = -1  x =    k 2 , k  ¢

cosx = 0  x = + k , k  ¢
2

Hoạt động 2: Củng cố
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Ghi bảng – Trình chiếu
GV: Yêu cầu hs giải các bài tập sau: Giải các PT lượng giác:

;
3
1

2

1.a / cosx = cos

- Chia lớp thành các nhóm


2.cos  x 



4

3.cos  3x + 150   
4.cos 2 2 x 

b / cosx = -

2
2

3
2

1
4

ĐS:

 x  3  k 2
1.a / 
, k  ¢;
 x     k 2

3
- Gọi các hs đại diện các nhóm lên
3

trình bày lời giải
 x  4  k 2
b/
,k ¢
 x   3  k 2
HS: Theo dõi, đối chiếu kquả

4
7

GV: Chính xác hoá lời giải.
 x  12  k 2
2. 
,k ¢
 x...
Đại Số-Giải Tích 11- Cơ Bản
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
A. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh nắm được
1. Về kiến thức:
- Cách giải và công thức nghiệm phương trình dạng cosx = a
2. Về kỷ năng: Giúp học sinh có kỷ năng:
-Giải thành thạo phương trình dạng cosx = a
3. Về thái độ:
- Tích cực, hứng thú trong nhận thức tri thức mới
4. Về tư duy
- Hiểu công thức nghiệm của phương trình sinx = a
B. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên:
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Nội dung các hoạt động dạy học
- Sgk, thước, bảng phụ
2. Chuẩn bị của học sinh
- Học bài cũ đầy đủ
C. Phương pháp dạy học
- Gợi mở vấn đáp thông qua hoạt động điều khiển tư duy
D. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
Giải phương trình
2
sin
2 2
x
3. Bài mới
Hoạt động 1: Phương trình cosx = a
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng – Trình chiếu
GV: PT cosx = a nghiệm với giá trị a
nào?
HS: |a| ≤ 1
GV: Cách giải PT cosx = a? Chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu.
GV: Treo bảng phụ (hình vẽ như SGK),
giải thích việcm nghiệm của pt cosx = a
với |a|
1
1.Phương trình cosx = a (2)
a. |a| > 1
PT vô nghiệm.
b. |a| ≤ 1
Giả sử
là 1 nghiệm của PT (2)
cosx = a = cos
2
2
x k
x k
 
(k
Z)
cosx = a = cos
o
0 0
0 0
360
360
x k
x k
 
(k
Z)
Giáo Viên:Bùi Công Luận Trang 1
Ngày Soạn:
Ngày dạy:...............
Tiết
7
Ngày Soạn:
Ngày dạy:...............
Tiết
7
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN - Người đăng: bcluan-kg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 9 10 222