Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi khoahoc012345678
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phöông trình löôïng giaùc Gv: Phan Ñaêng Phi & http://www.toanthpt.net
trang 1
PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC.
A:LÍ THUYEÁT
.
1/Phöông trình löôïng giaùc cô baûn .
Sin u = sin v
+=
+=
ππ
π
2
2
kvu
kvu
( k Z )
Cos u = cos v u = ± v + k2π. ( k Z )
tgu = tgv u = v + kπ ( k Z )
cotgu = cotgv u = v + kπ ( k Z )
2/ Phöông trình ñaëc bieät :
sinx = 0 x = kπ , sinx = 1 x =
2
π
+ k2π ,sinx = -1 x = -
2
π
+ k2π
cosx = 0 x =
2
π
+ k π , cosx = 1 x = k2π , cosx = -1 x = π + k2π .
3/ Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx vaø cosx .
Laø phöông trình coù daïng : acosx + bsinx = c (1)hay asinx + bcosx = c (2).
trong ñoù a
2
+ b
2
0
Caùch 1: acosx + bsinx = c )cos(.
22
ϕ
+ xba = c vôùi
22
cos
ba
a
+
=
ϕ
asinx +bcosx = c
)sin(.
22
ϕ
++ xba
= c vôùi
22
cos
ba
a
+
=
ϕ
.
Caùch 2 :
Xeùt phöông trình vôùi x =
π
+ k
π
, k
Z
Vôùi x
π
+ k
π
ñaët t = tg
2
x
ta ñöôïc phöông trình baäc hai theo t :
(c + b)t
2
– 2at + c – a = 0 hay (c + b )t
2
– 2at + c – b = 0.
Chuù yù : pt(1) hoaëc pt( 2) coù nghieäm
a
2
+ b
2
- c
2
0 .
Baøi taäp :Giaûi caùc phöông trình sau:
1.
2sincos3 = xx
, 2.
1sin3cos = xx
3.
xxx 3sin419cos33sin3
3
+=
, 4.
4
1
)
4
(cossin
44
=++
π
xx
5.
)7sin5(cos35sin7cos xxxx =
, 6.
)cos3(sin4cot3 xxgxtgx +=
4/ Phöông trình chæ chöùa moät haøm soá löôïng giaùc :
Phöông trình chæ chöùa moät haøm soá löôïng giaùc laø phöông trình coù daïng : f[u(x)] = 0
vôùi u(x) = sinx hay u(x) = cosx hay u(x) = tgx hay u(x) = cotgx.
Ñaët t = u(x) ta ñöôïc phöông trình f(t) = 0 .
Baøi taäp: Giaûi caùc phöông trình sau:
a. 2cos
2
x +5sinx – 4 = 0 , b. 2cos2x – 8cosx +5 = 0
c. 2cosx.cos2x = 1+cos2x + cos3x d. 2(sin
4
x + cos
4
x) = 2sin2x – 1
e.sin
4
2x + cos
4
2x = 1 – 2sin4x f.
x
x
2
cos
3
4
cos =
Phương trình lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình lượng giác - Người đăng: khoahoc012345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương trình lượng giác 9 10 437