Ktl-icon-tai-lieu

PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2 Thầy Đặng Việt Hùng

Được đăng lên bởi haynhovetui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
03. PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2
Thầy Đặng Việt Hùng

Ví dụ 1: [ĐVH]. Giải các phương trình

(

)

a) x 2 + 3 − x 2 + 2 x = 1 + 2 x 2 + 2

Đ/s: x = ± 14

b) (3 x + 1) 2 x 2 − 1 = 5 x 2 +

3x
−3
2
Ví dụ 2: [ĐVH]. Giải các phương trình

Đ/s: x = ±1; x = 5

a) 4 x + 1 − 1 = 3x + 2 1 − x + 1 − x 2

Đ/s: x = 0; x = −

b) 6 x 2 − 10 x + 5 − (4 x − 1) 6 x 2 − 6 x + 5 = 0

3
5
59 − 3
Đ/s: x =
10

BÀI TẬP LUYỆN TẬP:
Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a) 2 x 2 + x + 3 = 3 x x + 3

b)

x+8 =

3x 2 + 7 x + 8
4x + 2

t = x
HD: Đặt t = x + 3 ⇒ 
t = 2 x
t = 3 x
HD: Đặt t = x + 8 ⇒ 
t = x + 2

Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a)

x2 + x + 2 =

b)

x+2 =

3x 2 + 3x + 2
3x + 1

x + 2 + x 2x +1
x + 2x +1

t = 2 x
HD: Đặt t = x 2 + x + 2 ⇒ 
t = x + 1
t = x
HD: Đặt t = x + 2 ⇒ 
t = 2 x + 1

Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a) 3 x 2 + 2 x + 3 = (3 x + 1) x 2 + 3

t = x + 1
HD: Đặt t = x 2 + 3 ⇒ 
t = 2 x

b) 2 x 2 + 2 x + 1 = (4 x − 1) x 2 + 1

 t = −3 x
HD: Đặt t = x 2 + 1 ⇒ 
t = 5 x + 2

Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a) 2 x 2 − 3 x + 2 = x 3 x − 2

HD: Đặt t = 3 x − 2

b) x3 − 3 x 2 + 2 ( x + 2)3 = 6 x

HD: Đặt t = x + 2

c) x 2 − 1 = 2 x x 2 − 2 x
Bài 5*: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a) 2( x − 2) 2 x − 5 = x 2 − 2 x − 2

b) ( x − 2) 4 x − 3 = x 2 − 3 x + 1

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

c) x 2 + 3 x +

Facebook: LyHung95

7
= ( x + 2 ) x2 + 2 x + 7
2

Bài 6*: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a)

13 2
x + 9 x − 10 = 2 ( 3 x + 1) 2 x 2 − 3
2

b) 2 3x 2 + 2 x + 1 =

3 ( x 2 + 2 x + 3)
x+3

Bài 7*: [ĐVH]. Giải các phương trình sau.
a) 3 x 2 + x + 3 = ( 3 − 8 x ) 2 x 2 + 1

b) ( 4 x + 1) x 3 + 1 = 2 x 3 − 2 x + 1

Bài 8: [ĐVH]. Giải phương trình 8 x 2 − 8 x + 3 = 8 x 2 x 2 − 3 x + 1
Đ/s: x =

3± 3
7 −1
;x =
4
4

Bài 9: [ĐVH]. Giải phương trình

x2 + x + 2 =

x 2 + 5x + 2
2x + 2

Đ/s: x = 1; x = −2

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

...
Khóa hc LTĐH NÂNG CAOThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH !
Ví d 1: [ĐVH].
Gii các phương trình
a)
(
)
2 2 2
3 2 1 2 2
x x x x
+ + = + +
Đ
/s:
14
x = ±
b)
2 2
3
(3 1) 2 1 5 3
2
x
x x x
+ = +
Đ
/s:
1; 5
x x
Ví d 2: [ĐVH].
Gii các phương trình
a)
2
4 1 1 3 2 1 1
x x x x
+ = + +
Đ/s:
3
0;
5
x x
= = −
b)
2 2
6 10 5 (4 1) 6 6 5 0
x x x x x
+ + =
Đ/s:
59 3
10
x
=
BÀI TP LUYN TP:
Bài 1:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2
2 3 3 3
+ + = +
x x x x
HD: Đặ
t 3
2
=
= +
=
t x
t x
t x
b)
2
3 7 8
8
4 2
+ +
+ =
+
x x
x
x
HD: Đặ
t
3
8
2
=
= +
= +
t x
t x
t x
Bài 2:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2
2
3 3 2
2
3 1
+ +
+ + =
+
x x
x x
x
HD: Đặ
t
2
2
2
1
=
= + +
= +
t x
t x x
t x
b)
2 2 1
2
2 1
+ + +
+ =
+ +
x x x
x
x x
HD: Đặ
t
2
2 1
=
= +
= +
t x
t x
t x
Bài 3:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2 2
3 2 3 (3 1) 3
+ + = + +
x x x x
HD: Đặ
t
2
1
3
2
= +
= +
=
t x
t x
t x
b)
2 2
2 2 1 (4 1) 1
+ + = +
x x x x
HD: Đặ
t
2
3
1
5 2
= −
= +
= +
t x
t x
t x
Bài 4:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2
2 3 2 3 2
+ =
x x x x
HD: Đặ
t
3 2
=
t x
b)
3 2 3
3 2 ( 2) 6
+ + =
x x x x
HD: Đặ
t
2
= +
t x
c)
2 2
1 2 2
=
x x x x
Bài 5*:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2
2( 2) 2 5 2 2
x x x x
=
b)
2
( 2) 4 3 3 1
= +
x x x x
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
03. PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2 Thầy Đặng Việt Hùng - Trang 2
PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2 Thầy Đặng Việt Hùng - Người đăng: haynhovetui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PP ĐẶT ẨN KHÔNG HOÀN TOÀN GIẢI PT – P2 Thầy Đặng Việt Hùng 9 10 49