Ktl-icon-tai-lieu

PP giảng dạy công tác Đội

Được đăng lên bởi khanh8882
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCM
1. Số đơn vị học trình: 2 (30 tiết)
2. Trình độ: Cho sinh viên cao đẳng năm thứ 3
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 20 tiết
- Xê mi na, thảo luận: 02 tiết
- Bài tập, tự học: 04 tiết.
- Thi kết thúc: 02 tiết
4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mục tiêu của học phần: Phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh là môn học chính thức ở
trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý
luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế và tổ
chức các hoạt động phong trào cho thiếu niên nhi đồng ở các trường phổ thông cơ sở và tiểu học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của
Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc,
phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động Đội.
- Trang bị các kỹ năng thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí
Minh; kỹ năng và phương pháp làm việc của giáo viên - tổng phụ trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ
Chí Minh.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp:Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Bài tập:Soạn bài thuyết trình để thảo luận
- Dụng cụ học tập: Còi, dây dù
- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
8.1) Giáo trình phương pháp công tác Đoàn - Đội, dùng cho sinh viên trường Cao đẳng TDTT Đà
Nẵng (tài liệu lưu hành nội bộ) - Đà Nẵng 2003.
8.2) Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
8.3) Sổ tay phụ trách Đội
8.4) Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em

8.5) Các văn bản của Đảng, Nhà Nước, Đoàn TNCS HCM liên quan đến trẻ em và Đội TNTP Hồ Chí
Minh
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: Có
- Thảo luận, bài tập: Có
- Bản thu hoạch: Không
- Thuyết trình: Có
- Báo cáo: Không
- Thi giữa học kỳ: Không
- Thi cuối học kỳ: Có
- Khác: Không
10. Nội dung chi tiết học phần:
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:
SỐ GIỜ
TT

NỘI DUNG

Lý
thuyết

Thảo luận

Thực
hành

Tự học

1

Những vấn đề chung

4

2

Tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

4

3

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí Minh

2

4

Công tác phụ trách Đội trong trường phổ thông

2

5

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

2

2

6

Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh

2

2

7

Hoạt động trại và trò chơi thiếu nhi

2

8

Hội thi của thiếu nhi

2

1

2
1

Bài 1. Những vấn đề chung (4 giờ)
- Khái quá...
Đề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCM
1. Số đơn vị học trình: 2 (30 tiết)
2. Trình độ: Cho sinh viên cao đẳng năm thứ 3
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 20 tiết
- Xê mi na, thảo luận: 02 tiết
- Bài tập, tự học: 04 tiết.
- Thi kết thúc: 02 tiết
4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mục tiêu của học phần: Phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh là môn học chính thức ở
trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý
luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế và tổ
chức các hoạt động phong trào cho thiếu niên nhi đồng ở các trường phổ thông cơ sở và tiểu học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của
Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc,
phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động Đội.
- Trang bị các kỹ năng thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí
Minh; kỹ năng phương pháp làm việc của giáo viên - tổng phụ trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ
Chí Minh.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp:Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Bài tập:Soạn bài thuyết trình để thảo luận
- Dụng cụ học tập: Còi, dây dù
- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
8.1) Giáo trình phương pháp công tác Đoàn - Đội, dùng cho sinh viên trường Cao đẳng TDTT Đà
Nẵng (tài liệu lưu hành nội bộ) - Đà Nẵng 2003.
8.2) Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
8.3) Sổ tay phụ trách Đội
8.4) Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em
PP giảng dạy công tác Đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP giảng dạy công tác Đội - Người đăng: khanh8882
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
PP giảng dạy công tác Đội 9 10 837