Ktl-icon-tai-lieu

QL Cơ sở vật chất THPT

Được đăng lên bởi Tư Hồng Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUẾ PHONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/KH-THPT

Quế Phong, ngày

tháng

năm 2014

KẾ HOẠCH
CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG
Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông
và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết
định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Căn cứ ......
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo
TP Nghệ An.
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Trường THPT Quế Phong.
Trường THPT Quế Phong lập kế hoạch quản lí cơ sở vật chất năm học
2013 - 2014 như sau:
I. Tình hình chung:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc xây dựng cơ
sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.
- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm
nguồn lực để phát triển trường lớp.
- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối
hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.
- Hiện tại trường có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng
dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên,
học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế,
bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy;
có nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó học sinh của trường có
ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
- Có phòng thí nghiệm đạt chuẩn nên thuận lợi cho việc thực hành sau
của học sinh.
2. Khó khăn:
- Trang thiết bị giảng dạy thiếu và kém chất lượng làm ảnh hưởng đến
chất lượng dạy học.
- Diện tích phòng đọc sách cho giáo viên và học sinh còn hạn chế ;
lượng sách tham khảo còn thiếu.

1

- Sân chơi, bãi tập của trường nhỏ hẹp làm ảnh hưởng đến chất lượng
dạy các môn Giáo dục quốc phòng - An ninh và Thể dục cũng như các hoạt
động ngoài giờ lên lớp khác.
II. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp
ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.
- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất
lượng giáo dục của trường.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản
hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác
giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp sân trường phục vụ công
tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từng bướ...
S GD&ĐT NGH AN
TRƯNG THPT QU PHONG
S: /KH-THPT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp T do Hnh phúc
Quế Phong, ngày tháng năm 2014
K HOCH
CƠ S VT CHT NHÀ TRƯNG
Căn c điu l Trưng trung hc cơ s, Trưng trung hc ph thông
và trưng trung hc ph thông có nhiu cp hc ban hành kèm theo Quyết
đnh s: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 ca B trưng B Giáo dc
và Đào to.
Căn c ......
Căn c phương hưng, nhim v năm hc ca S Giáo dc - Đào to
TP Ngh An.
Căn c tình hình cơ s vt cht hin ti ca Trưng THPT Quế Phong.
Trưng THPT Quế Phong lp kế hoch qun lí cơ s vt cht năm hc
2013 - 2014 như sau:
I. Tình hình chung:
1. Thun li:
- Đưc s quan tâm ca S Giáo dc - Đào to trong vic xây dng cơ
s vt cht nhà trưng theo hưng kiên c hóa và chun hóa trưng lp.
- S h tr nhit tình ca chính quyn đa phương trong vic tìm
ngun lc đ phát trin trưng lp.
- S quan tâm ca xã hi trong công tác giáo dc thông qua s phi
hp cht ch gia Hi cha m hc sinh và nhà trưng.
- Hin ti trưng có đ thiết b thiết yếu phc v cho công tác ging
dy cũng như bo qun tài sn chung ca nhà trưng, tài sn ca giáo viên,
hc sinh như: trưng có tưng rào, cng trưng kiên c, có đ bàn ghế,
bng viết, có đ đèn và h thng đin phc v tt cho công tác ging dy;
có nhà đ xe cho giáo viên và hc sinh. Bên cnh đó hc sinh ca trưng có
ý thc tt trong vic bo qun tài sn chung.
- Có phòng thí nghim đt chun nên thun li cho vic thc hành sau
ca hc sinh.
2. Khó khăn:
- Trang thiết b ging dy thiếu và kém cht lưng làm nh hưng đến
cht lưng dy hc.
- Din tích phòng đc sách cho giáo viên và hc sinh còn hn chế ;
lưng sách tham kho còn thiếu.
1
QL Cơ sở vật chất THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QL Cơ sở vật chất THPT - Người đăng: Tư Hồng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QL Cơ sở vật chất THPT 9 10 273