Ktl-icon-tai-lieu

quá trình chuyển khối

Được đăng lên bởi Phạm Huy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT
Bài tập 1:
Trong một thiết bị truyền chất (truyền khối) hoạt ñộng ở áp suất tuyệt ñối 3,1 at, hệ số
cấp khối trong mỗi pha như sau: βy=1,07kmol/m2.h (∆y=1) và βx=22kmol/m2.h (∆x=1).
Thành phần cân bằng của pha lỏng và pha khí tuân theo ñịnh luật Henry như sau:
p*=0,08×106x. (hệ số Henry có thứ nguyên là mmHg, và cho biết 1at = 735 mmHg) Xác
ñịnh:
1/ Hệ số truyền khối tổng quát của quá trình ky và kx
2/ So sánh trở lực khuyếch tán trong pha lỏng và pha khí
Bài tập 2:
Hãy xác ñịnh phần khối lượng, phần thể tích và phần mol của hỗn hợp lỏng gồm các cấu
tử sau:
mmetanol = 160 kg; Mmetanol = 32 kg/kmol; ρmetanol = 792 kg/m3.
mpropanol = 225 kg; Mpropanol = 60 kg/kmol; ρpropanol = 804 kg/m3.
mbutanol = 400 kg; Mbutanol = 74 kg/kmol; ρbutanol = 810 kg/m3.
Bài tập 3:
Không khí bão hòa hơi nước ở áp suất thường và nhiệt ñộ 340C. Hãy xác ñịnh:
1/ Áp suất riêng phần của không khí khô.
2/ Phần thể tích của hơi nước trong hỗn hợp không khí - hơi nước.
3/ Phần khối lượng của hơi nước trong hỗn hợp không khí - hơi nước.
4/ Thành phần khối lượng tương ñối của hơi nước trong hỗn hợp không khí - hơi nước.
5/ Khối lượng riêng của hỗn hợp không khí - hơi nước.
Cho biết áp suất của hơi nước bão hòa ở nhiệt ñộ 340C là 40 mmHg. Áp suất của khí
quyển là 745 mmHg.
Bài tập 4:
Hãy xác ñịnh phần khối lượng và thể tích của các cấu tử trong hỗn hợp khí gồm các cấu
tử có thành phần như sau:
Metan: 0,3 phần mol; etan: 0,45 phần mol; pentan: 0,25 phần mol
ở ñiều kiện chuẩn (p = 760mmHg, t = 00C) và ở p=10 at và t = 800C.
Cho biết trọng lượng phân tử của các cấu tử như sau:
Mmetan = 16 kg/kmol; Metan = 30 kg/kmol; Mpentan = 72 kg/kmol;
và
760 mmHg = 1,033 at.
Chương 2: QÚA TRÌNH HẤP THỤ
Bài tập 6:
Một hỗn hợp khí gồm NH3 và không khí chứa 25% khối lượng NH3 ñược rửa bằng nước
ñể nồng ñộ NH3 giảm xuống còn 3% khối lượng. Xác ñịnh số ñĩa lý thuyết cần thiết ñể
ñáp ứng yêu cầu tách nói trên?
Cho biết cường ñộ dòng nước: 6 kg/m2.s; cường ñộ dòng khí: 4 kg/m2.s; và phương trình
ñường cân bằng Y = X (trong ñó Y, X là phần khối lượng tương ñối của NH3 trong pha
khí và pha lỏng).
Bài tập 7:
ðể tách một hỗn hợp khí gồm 20% thể tích C2H2 và 80% thể tích H2. Người ta dùng
aceton ñể rửa hỗn hợp khí trên trong tháp hấp thụ loại ñĩa, sao cho hỗn hợp khí sau rửa

còn lại 0,2% thể tch C2H2. Quá trình rửa ñược tiến hành ở 250C, áp suất 1atm. Hãy xác
ñịnh:
1/ Phương trình ñường cân bằng
2/ Phương trình ñường nồng ñộ làm việc của hệ khí – lỏng. Giả ...
CHƯƠNG 1: NHNG KIN THC CƠ BN CA QUÁ TRÌNH TRUYN CHT
Bài tp 1:
Trong mt thiết b truyn cht (truyn khi) hot ñng áp sut tuyt ñối 3,1 at, h s
cp khi trong mi pha như sau:
β
y=1,07kmol/m2.h (
y=1)
β
x=22kmol/m2.h (
x=1).
Thành phnn bng ca pha lng và pha khí tuân theo ñịnh lut Henry như sau:
p*=0,08×106x. (h s Henry th nguyên là mmHg, và cho biết 1at = 735 mmHg) Xác
ñịnh:
1/ H s truyn khi tng quát ca quá trình ky và kx
2/ So sánh tr lc khuyếch tán trong pha lng và pha khí
Bài tp 2:
Hãy xác ñnh phn khi lượng, phn th tích và phn mol ca hn hp lng gmc cu
t sau:
m
metanol
= 160 kg; M
metanol
= 32 kg/kmol; ρ
metanol
= 792 kg/m3.
m
propano
l = 225 kg; M
propanol
= 60 kg/kmol; ρ
propanol
= 804 kg/m3.
m
butanol
= 400 kg; M
butanol
= 74 kg/kmol; ρ
butanol
= 810 kg/m3.
Bài tp 3:
Không khí bão hòa hơi nước áp sut thường và nhit ñ 34
0
C. Hãy xác ñịnh:
1/ Áp sut riêng phn ca không khí khô.
2/ Phn thch ca hơi nước trong hn hp không khí - hơi nước.
3/ Phn khi lượng ca hơi nước trong hn hp không khí - hơi nưc.
4/ Thành phn khi lượng tương ñối ca hơi nước trong hn hp không khí - hơi nước.
5/ Khi lượng riêng ca hn hp không khí - hơi nước.
Cho biết áp sut ca hơi nước bão hòa nhit ñộ 34
0
C40 mmHg. Áp sut ca khí
quyn 745 mmHg.
Bài tp 4:
Hãy xác ñnh phn khi lượng và th tích ca các cu t trong hn hp k gm các cu
t có tnh phn như sau:
Metan: 0,3 phn mol; etan: 0,45 phn mol; pentan: 0,25 phn mol
ñiu kin chun (p = 760mmHg, t = 0
0
C) và p=10 at và t = 80
0
C.
Cho biết trng lưng phân t ca các cu t như sau:
M
metan
= 16 kg/kmol; M
etan
= 30 kg/kmol; M
pentan
= 72 kg/kmol;
760 mmHg = 1,033 at.
Chương 2: QÚA TRÌNH HP TH
Bài tp 6:
Mt hn hp k gm NH
3
không k cha 25% khi lượng NH
3
ñược ra bng nước
ñể nng ñộ NH
3
gim xung còn 3% khi lưng. Xác ñnh s ñĩa thuyết cn thiết ñể
ñáp ng yêu cu tách nói trên?
Cho biết cường ñộ dòng nước: 6 kg/m
2
.s; cường ñộ dòng khí: 4 kg/m
2
.s; và phương trình
ñường cân bng Y = X (trong ñó Y, X là phn khi lưng tương ñối ca NH
3
trong pha
khí và pha lng).
Bài tp 7:
ðể tách mt hn hp k gm 20% th tích C
2
H
2
và 80% th tích H
2
. Người ta dùng
aceton ñể ra hn hp khí trên trong tháp hp th loi ñĩa, sao cho hn hp khí sau ra
quá trình chuyển khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình chuyển khối - Người đăng: Phạm Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quá trình chuyển khối 9 10 746