Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hình thành và phương pháp liên kết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài:
Quá trình hình thành và phương
pháp liên kết mối quan hệ biện
chứng giữa lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất

§Ò ¸n triÕt häc

Tªn ®Ò tµi : Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ
Quá trình hình thành và phương pháp liên kết mối quan hệ biện
s¶n xuÊt chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

A - Lêi nãi ®Çu

Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ng­êi tõ tr­íc ®Õn nay ®· tr¶i qua
5 h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh­ ngµy nay,
®ã lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêi kú
phong kiÕn , thêi kú t­ b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa . Trong
mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®­îc quy ®Þnh bëi mét ph­¬ng thíc s¶n xuÊt
nhÊt ®Þnh . ChÝnh nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh
sù ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . Vµ qua nghiªn cøu th× theo mét
ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng ®Òu ph¶i cã sù phï hîp gi÷a lùc l­îng s¶n
xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt . Lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n song
song tån t¹i vµ t¸c ®éng lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt .
§©y lµ hai yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt , kÕt cÊu cña x· héi .

Trong bÊt kú mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo quan hÖ s¶n xuÊt còng
ph¶i phï hîp víi lùc l­îng s¶n xuÊt . Sù t¸c ®éng qua l¹i vµ mèi quan hÖ
gi÷a chóng ph¶i hµi hoµ vµ chÆt chÏ . Tuy nhiªn trong hai yÕu tè ®ã th× lùc
l­îng s¶n xuÊt lu«n quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt . Mét h×nh th¸i kinh tÕ - x·
héi cã æn ®Þnh vµ tån t¹i v÷ng ch¾c th× ph¶i cã mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt hîp
lý. ChÝnh bëi lÏ ®ã mµ lùc l­îng s¶n xuÊt ph¶i t­¬ng xøng phï hîp víi quan
hÖ s¶n xuÊt bëi v× xÐt ®Õn cïng th× quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh lµ h×nh thøc cña
1

lùc l­îng s¶n xuÊt . VËy nªn nÕu lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn trong khi ®ã
quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu th× sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt
. Ng­îc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n lùc l­îng s¶n xuÊt th× kh«ng phï
hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt g©y ra sù bÊt æn cho x·
héi . Do ®ã mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ th× ph¶i cã mét quan hÖ s¶n
xuÊt phï hîp cíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt .

Qua phÇn lý luËn trªn ta cã thÓ thÊy viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖ biÖn
chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt . §Æc
biÖt trong thêi kú hiÖn nay Chñ nghÜa x· héi l¹i cã nhiÒu thay ®æi vµ biÕn
®éng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n tan r· cña hÖ thèng X· héi chñ nghÜa lµ
do c¸c n­íc Chñ nghÜa x· héi ®· x©y dùng m« h×nh Chñ nghÜa x· héi kh«ng
cã sù phï hî...
Đề tài:
Quá trình hình thành và phương
pháp liên kết mối quan hệ biện
chứng giữa lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất
Quá trình hình thành và phương pháp liên kết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình hình thành và phương pháp liên kết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quá trình hình thành và phương pháp liên kết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 9 10 136