Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của triết học Mác về con người

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người: lý luận và
vận dụng xây dựng con người Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC

Trang

I. Lý do lựa chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Nội dung
Chương I. Quan niệm của các nhà triết học trước mác về con người
1. Quan niệm của các nhà triết học phương Đông về con người
2. Quan điểm của các nhà triết học phương Tây về con người
Chương II. Quan điểm của triết học Mác - lênin về con người
1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người
a) Con người là thực thể sinh vật - xã hội
b) Con người là chủ thể của lịch sử
c) Quan điểm của triết học Mác- Lênin về giải phóng con người
Chương III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách
mạng do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo
Chương IV. Vấn đề xây dựng con người Việt nam giai đoạn hiện nay
1. Con người Việt Nam trong lịch sử
2. Con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Kết luận
Tài liệu tham khảo

I. Lý do lựa chọn đề tài (anh viết vài dòng khoảng nửa trang giới thiệu
khái quát nêu ra lý do tại sao lại chọn đề tài này).
II. Mục đích nghiên cứu:
Qua đề tài này sẽ nghiên cứu làm rõ câu hỏi sau:
1.Quan niệm của các nhà triết học trước mác về con người.
2.Quan điểm của triết học Mác - lênin về con người
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do Đảng
cộng sản Việt nam lãnh đạo
4 Vấn đề xây dựng con người Việt nam giai đoạn hiện nay
III. Nội dung
Chương I. Quan niệm của các nhà triết học trước Mác về con người
1. Quan niệm của các nhà triết học phương Đông về con người
Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo,
triết học phương Đông giải thích nguồn gốc con người hoặc từ một đấng
thần linh tối cao, hoặc từ một lực lượng thần bí như thái cực, đạo, khí sinh ra
con người và vũ trụ. Triết học Nho gia quan niệm con người cũng như vạn
vật chịu sự chi phối của mệnh trời, phải hiểu và sống theo mệnh trời. Đạo
làm người của Nho gia thể hiện qua thuyết chính danh, sống phải theo yêu
cầu cơ bản nhất của danh đó là: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; trong đó nhân là gốc
và lễ là phương tiện để thực hiện và thể hiện nhân. Người quân tử là mẫu
mực sống chính danh, đó là những người luôn luôn tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ. Chẳng hạn, theo Khổng Tử, con người ngay từ khi lọt lòng đã
có sẵn tính thiện, đó là “thiên tính”. Theo ông, “tính thì gần nhau, nhưng do
tập nhiễm mà xa nhau” (Luận ngữ - Dương hoá). Theo Mạnh Tử, con người
sinh ra vốn là tốt, nhưng do không biết tu dưỡng, chịu ảnh hưởng của tập
quán xấu mà xa...
Đề tài: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người: luận
vận dụng xây dựng con người Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC Trang
I. Lý do lựa chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Nội dung
Chương I. Quan niệm của các nhà triết học trước mác về con người
1. Quan niệm của các nhà triết học phương Đông về con người
2. Quan điểm của các nhà triết học phương Tây về con người
Chương II. Quan đim của triết học Mác - nin về con người
1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người
a) Con người là thực thể sinh vật - xã hội
b) Con người là chủ thể của lịch sử
c) Quan điểm của triết học Mác- Lênin về giải phóng con người
Chương III. tưởng Hồ C Minh về con người trong s nghiệp cách
mạng do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo
Chương IV. Vấn đề xây dựng con người Việt nam giai đoạn hiện nay
1. Con người Việt Nam trong lịch sử
2. Con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Quan điểm của triết học Mác về con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm của triết học Mác về con người - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quan điểm của triết học Mác về con người 9 10 92