Ktl-icon-tai-lieu

quan hệ vuông góc

Được đăng lên bởi Phuoc Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ. CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT
PHẲNG.
A.PHƯƠNG PHÁP:
Để chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) ta thường sử dụng một
trong hai cách sau:
 Chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong (P).
 Chứng minh a//b ,b vuông góc với (P).
B.VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với BC và BD,tam giác BCD vuông
tại C.Kẻ BE vuông góc với AC,EF vuông góc với AC (F thuộc AD).Chứng minh:
a) CD  (ABC).
b) BE  (ACD).
c) EF  (ABC).
Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD có AB,AC,AD vuông góc từng đôi một.Gọi H là trực
tâm tam giác BCD,chứng minh AH  (BCD).
Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD, SA  (ABCD).Gọi
M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC.Chứng minh:
a) BD  (SAC).
b) MN  (SAB).
Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có SB  (BCD). Gọi H là trực tâm tam giác BCD, chứng
minh rằng:
a) DH  (ABC).
b) CH  (ABD).
c) CD  (ABH).
Bài 2: Cho tứ diện ABCD có AC=AD và BC=BD. Gọi M là trung điểm của CD, H là
chân đường cao kẻ từ A của tam giác AMB. Chứng minh rằng:
a) CD  (AMB).
b) AH  (BCD).
Bài 3: Cho tứ diện ABCD có DA  (ABC).Gọi H,K lần lượt là trọng tâm tam giác
ABC và tam giác BCD.Chứng minh rằng:
a) HK  (BCD).
b) BD  (CHK).
Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều. Gọi H, I
lần lượt là trung điểm của AB và CD, cho SC= a 2 , HK  SI. Chứng minh rằng:
a) SH  (ABCD).
b) HK  (SDC).
CHỦ ĐỀ 4:CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI NHAU.
A.PHƯƠNG PHÁP:
Để chứng minh đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b ta có thể áp dụng một
trong các cách sau:
 Chứng minh góc giữa a và b bằng 900.
 Chứng minh a vuông góc với mặt phẳng chứa b.
 Chứng minh a song song với c,c vuông góc với b.
 Sử dụng định lý ba đường vuông góc.
 Đưa về một mặt phẳng ,sử dụng các định lý trong hình học phẳng.
B.VÍ DỤ:

Ví dụ 1: Cho tứ diện đều ABCD, AH  (BCD), M là trung điểm AH. Chứng minh
a) Các cạnh đối diện của tứ diện vuông góc với nhau từng đôi.
b) Ba đường thẳng MB, MC, MD vuông góc với nhau từng đôi.
Ví dụ 2: Cho hình tròn tâm O, đường kính AB nằm trong mặt phẳng (P). Trên đường
vuông góc với (P) tại A lấy điểm S, trên dường tròn (O) lấy điểm C, kẻ AI  SC
AK  AB. Chứng minh rằng:
a) Các mặt tứ diện SABC là các tam giác vuông.
b) AI  IK, IK  SB.
Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông ở A và B,
AD=2AB=2BC.
a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông.
b) Gọi I là trung điểm của AD chứng minh BI  SC và CI  SD.
Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC),AB=AC,...
CHỦ ĐỀ. CHNG MINH ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT
PHẲNG.
A.PHƯƠNG PHÁP:
Để chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) ta thường sử dụng một
trong hai cách sau:
Chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong (P).
Chứng minh a//b ,b vuông góc vi (P).
B.VÍ D:
Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với BC và BD,tam giác BCD vuông
tại C.KBE vuông góc với AC,EF vuông góc với AC (F thuộc AD).Chứng minh:
a) CD
(ABC).
b) BE
(ACD).
c) EF
(ABC).
Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD có AB,AC,AD vuông góc từng đôi một.Gọi H là trc
tâm tam giác BCD,chứng minh AH
(BCD).
Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCDđáy là hình vuông ABCD, SA
(ABCD).Gi
M, N ln lượt là trung điểm của SB, SC.Chứng minh:
a) BD
(SAC).
b) MN
(SAB).
Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có SB
(BCD). Gọi H là trực tâm tam giác BCD, chứng
minh rng:
a) DH
(ABC).
b) CH
(ABD).
c) CD
(ABH).
Bài 2: Cho tứ diện ABCD có AC=AD và BC=BD. Gọi M là trung điểm của CD, H
chân đường cao kẻ từ A của tam giác AMB. Chứng minh rằng:
a) CD
(AMB).
b) AH
(BCD).
Bài 3: Cho tứ diện ABCD có DA
(ABC).Gi H,K lần lượt là trng tâm tam giác
ABC và tam giác BCD.Chng minh rằng:
a) HK
(BCD).
b) BD
(CHK).
Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều. Gi H, I
lần lượt là trung điểm của AB và CD, cho SC=
2
a
, HK
SI. Chứng minh rằng:
a) SH
(ABCD).
b) HK
(SDC).
CHỦ ĐỀ 4:CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI NHAU.
A.PHƯƠNG PHÁP:
Để chứng minh đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b ta có thể áp dụng mt
trong các cách sau:
Chứng minh góc giữa a và b bng 90
0
.
Chứng minh a vuông góc với mặt phẳng chứa b.
Chứng minh a song song với c,c vuông góc với b.
Sử dụng định lý ba đường vuông góc.
Đưa về một mặt phẳng ,sử dụng các định lý trong hình học phẳng.
B.VÍ D:
quan hệ vuông góc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quan hệ vuông góc - Người đăng: Phuoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quan hệ vuông góc 9 10 728