Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng bệnh viện

Được đăng lên bởi e_spring
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CẦN THAY ĐỔI
TRONG NĂM 2015
TIÊU CHÍ

MỨC
ĐIỂM
ĐÃ ĐẠT

MỨC
ĐIỂM
CẦN ĐẠT

KẾ HOẠCH THAY ĐỔI

A1.3

1

3

 Xây dựng kế hoạch cải tiến quy trình









A4.6

1

3

KCB năm 2015.
Xây dựng kế hoạch nâng cao chất
lượng phục vụ năm 2015
Xây dựng quy trình KCB bằng văn
bản.
Làm bảng quy trình KCB bằng BHYT.
Niêm yết giờ khám, lịch làm việc
của các buồng bằng văn bản trên
bảng thông báo, trên website bệnh
viện.
Có phương án và phân công cụ thể
để tăng cường nhân lực khi bệnh
đông bằng văn bản trên bảng thông
báo, trên website.
Khảo sát đánh giá thời gian chờ đợi
của BN trong thời gian định kỳ 6-12
tháng và cải tiến.

 Ra quy định, hướng dẫn cụ thể về

khảo sát, đánh giá hài lòng người
bệnh.
 Có tài liệu hướng dẫn phương pháp
khảo sát hài lòng người bệnh
 Phân tích số liệu và tổng hợp báo
cáo theo định kỳ 6-12 tháng
C2.1

1

3

Giám đốc y khoa và phòng điều dưỡng
phối hợp thực hiện chặt chẽ việc quản
lý hồ sơ bệnh án theo các bậc thang
tiêu chí chất lượng.

C5.5

1

3

 Cập nhật hướng dẫn điều trị của Bộ

Y tế và phổ biến tại các khoa phòng
 Xây dựng mới, cập nhật và hướng
dẫn các phác đồ điều trị định kỳ.

C5.6

1

3

 Ban hành các quy định về áp dụng

phác đồ điều trị, kiểm tra việc áp
dụng.
 Tổ chức bình đơn thuốc bệnh án cấp
khoa/bệnh viện 1 tháng 1 lần. Sau
đó có kết quả phản hồi

...
C TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CẦN THAY ĐỔI
TRONG NĂM 2015
TIÊU CHÍ
MỨC
ĐIỂM
ĐÃ ĐẠT
MỨC
ĐIỂM
CẦN ĐẠT
KẾ HOẠCH THAY ĐỔI
A1.3 1 3 Xây dựng kế hoạch cải tiến quy trình
KCB năm 2015.
Xây dựng kế hoạch nâng cao chất
lượng phục vụ năm 2015
Xây dựng quy trình KCB bằng văn
bản.
Làm bảng quy trình KCB bằng BHYT.
Niêm yết giờ khám, lịch làm việc
của các buồng bằng văn bản trên
bảng thông báo, trên website bệnh
viện.
Có phương án và phân công cụ thể
để tăng cường nhân lực khi bệnh
đông bằng văn bản trên bảng thông
báo, trên website.
Khảo sát đánh giá thời gian chờ đợi
của BN trong thời gian định kỳ 6-12
tháng và cải tiến.
A4.6 1 3 Ra quy định, hướng dẫn cụ thể về
khảo sát, đánh giá hài lòng người
bệnh.
Có tài liệu hướng dẫn phương pháp
khảo sát hài lòng người bệnh
Phân tích số liệu và tổng hợp báo
cáo theo định kỳ 6-12 tháng
C2.1 1 3 Giám đốc y khoa và phòng điều dưỡng
phối hợp thực hiện chặt chẽ việc quản
lý hồ sơ bệnh án theo các bậc thang
tiêu chí chất lượng.
C5.5 1 3 Cập nhật hướng dẫn điều trị của Bộ
Y tế và phổ biến tại các khoa phòng
Xây dựng mới, cập nhật và hướng
dẫn các phác đồ điều trị định kỳ.
Quản lý chất lượng bệnh viện - Trang 2
Quản lý chất lượng bệnh viện - Người đăng: e_spring
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý chất lượng bệnh viện 9 10 433