Ktl-icon-tai-lieu

quản lý chất thải công nghiệp tại thành phố Vinh

Được đăng lên bởi k42cttt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp
ở Thành phố Vinh và các khu vực phụ cận
Phan Thị Hằng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Trọng Thông
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Đánh giá hiện trạng chất thải các loại tại khu, cụm công nghiệp ở
địa bàn nghiên cứu. Đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường không
khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và các vùng phụ cận
trong giai đoạn 2008 - 2010. Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải
tại khu vực nghiên cứu (thu gom, xử lý chất thải). Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp tại
địa bàn nghiên cứu.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm môi trường; Chất thải công
nghiệp; Quản lý chất thải
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua ngành công nghiệp tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến mạnh mẽ,
tăng trưởng ổn định, nhiều ngành và cơ sở sản xuất có khả năng cạnh tranh trên thị
trường như: ximăng, mía đường, nông sản, thực phẩm, khai thác khoáng sản.... Giá trị sản
xuất công nghiệp của tỉnh năm 2009 đạt 14.829.008 triệu đồng (theo giá hiện hành), tăng
4,6 lần so với năm 2001 và tăng 1,7 lần so với năm 2005. Trong những năm qua, ngành
công nghiệp Nghệ An liên tục giữ được đà tăng trưởng hai con số, và được coi là đầu tàu
tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2001 – 2008, tốc độ tăng trưởng
công nghiệp bình quân đạt 24,7% cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước 8,8%

(tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước là 15,9%) và vùng Bắc Trung Bộ 9,3% (tốc độ
tăng trưởng công nghiệp của vùng là 15,5%). Năm 2009 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt
khoảng 7%, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đến năm 2010 tốc độ tăng trưởng
công nghiệp được phục hồi và đạt 19,8%.
Hiện nay, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 104,96 km2 bằng 0,64% diện tích của
tỉnh, dân số 30,15 vạn người, chiếm 10,3% dân số toàn tỉnh (năm 2010). Hiện tại trên địa
bàn thành phố Vinh chỉ có 1 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (KCN Bắc Vinh theo
quy hoạch rộng 200ha, giai đoạn I rộng 60,16 ha nhưng do nằm trong khu dân cư nên
không có khả năng mở rộng) và 4 CCN: Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Hưng Đông.
Trong đó CCN Hưng Đông có diện tích quy hoạch lớn nhất 39,51 ha, 3 CCN còn lại có
diện tích nhỏ khoảng 10 ha trở xuống. Các khu công nghiệp nhỏ này đã được lấp đầy.
Một số nhà máy lớn đang được xây dựng nhưng ở ngoài địa bàn thành phố như: Nhà máy
Bia Sài Gòn (Hư...
Quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp
ở Thành phố Vinh và các khu vực phụ cận
Phan Thị Hằng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người ng dẫn: PGS.TS. Mai Trọng Thông
m bảo vệ: 2012
Abstract: Đánh giá hiện trạng chất thải các loại tại khu, cụm công nghiệp ở
địa bàn nghiên cứu. Đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường không
khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp các vùng phụ cận
trong giai đoạn 2008 - 2010. Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải
tại khu vực nghiên cứu (thu gom, xử chất thải). Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản chất thải tại các khu, cụm công nghiệp tại
địa bàn nghiên cứu.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm môi trường; Chất thải công
nghiệp; Quản lý chất thải
Content
1. Tính cp thiết ca đề tài
Trong nhng năm qua ngành công nghip tnh Ngh An đã s chuyn biến mnh m,
tăng trưng n định, nhiu ngành cơ s sn xut kh năng cnh tranh trên th
trường như: ximăng, mía đường, nông sn, thc phm, khai thác khoáng sn.... Giá tr sn
xut công nghip ca tnh năm 2009 đạt 14.829.008 triu đồng (theo giá hin hành), tăng
4,6 ln so vi năm 2001 tăng 1,7 ln so vi năm 2005. Trong nhng năm qua, ngành
công nghip Ngh An liên tc gi đưc đà tăng trưởng hai con s, được coi đầu tàu
tăng trưởng ca toàn b nn kinh tế ca tnh. Giai đon 2001 2008, tc độ tăng trưởng
công nghip bình quân đạt 24,7% cao hơn tc độ tăng trưởng công nghip c nước 8,8%
quản lý chất thải công nghiệp tại thành phố Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý chất thải công nghiệp tại thành phố Vinh - Người đăng: k42cttt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
quản lý chất thải công nghiệp tại thành phố Vinh 9 10 482