Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án

Được đăng lên bởi Diễn Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
M.Sc Hoàng Quỳnh Anh

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

NỘI DUNG
TT

NỘI DUNG

1

TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

2

QUẢN LÝ THỜI GIAN

3

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

4

QUẢN LÝ CHI PHÍ

5

SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT

6

KẾT THÚC DỰ ÁN

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Đỗ Thị Xuân Lan. Quản Lý Dự Án Xây Dựng. NXB ĐHQG
TP.HCM.



Lương Đức Long. Các chuyên đề Quản Lý Dự Án. NXB
trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.



Nguyễn Văn Đáng. Quản Lý Dự Án Tập 1 và 2. NXB Thống Kê,
năm 2003

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH
1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi
chung là dự án) được phân loại như sau:
a) Theo quy mô và tính chất: dự án quan trọng quốc gia do Quốc
hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dự án còn
lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tại Phụ lục
1 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
b) Theo nguồn vốn đầu tư:
 Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
 Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH
 Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp
nhà nước;
 Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc
sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.
 Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả
các dự án thành phần, Nhà nước quản lý toàn bộ quá
trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu
tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự
toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi
nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử
dụng.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn
hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu
tư xây dựng công trình bao gồm:
1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ
đầu tư xây dựng công trình do người quyết định đầu tư
quyết định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng...
QUN D ÁN XÂY DNG
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
M.Sc Hoàng Quỳnh Anh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý dự án - Người đăng: Diễn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
quản lý dự án 9 10 570