Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án

Được đăng lên bởi Diễn Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
1. Định nghĩa Dự án là gì?
2. Đặc điểm của dự án?
3. Các công việc đặc trưng cho quản lý dự án
4. Khái niệm về quy mô dự án? Người quản lý dự án và khách hàng cần làm gì để hoàn thành
dự án
5. Các giai đoạn của quá trình quản lý dự án? Một giai đoạn dự án là gì? Giai đoạn nào sử
dụng phần lớn ngân sách của dự án?
6. Để duy trì chất lượng dự án, cần phải có chính sách gì?
7. Các rủi ro khi thực hiện dự án? Công việc nhận dạng và tiên lượng rủi ro được thực hiện
trong giai đoạn nào của dự án? Khi nào rủi ro dự án là nhỏ nhất nhưng hậu quả là lớn nhất?
8. Các công việc của người quản lý dự án? Những kỹ năng cần thiết cho người quản lý dự
án?
9. Các hình thức quản lý dự án?
10. Các bên liên quan của dự án?
11. Các giai đoạn thiết kế một dự án?
12. Thiết kế 3 bước áp dụng cho loại dự án nào?
13. Tài liệu nào được xem là tài liệu chính thức để quản lý và kiểm soát thực hiện dự án?
14. Ai chịu trách nhiệm cho chất lượng phân phối của dự án?
15.
16.
17.
18.

Các bước của tiến trình quản lý chất lượng dự án?
Các công việc của giai đoạn kết thúc dự án?
Tổng mức đầu tư dự án được xác định trong giai đoạn nào của dự án?
Khái niệm NPV, IRR, MARR?

...
CÂU HI ÔN TP
MÔN HC: QUN LÝ D ÁN XÂY DNG
1. Định nghĩa D án là gì?
2. Đặc đim ca d án?
3. Các công vic đặc trưng cho qun lý d án
4. Khái nim v quy mô d án? Người qun lý d án và khách hàng cn làm gì để hoàn thành
d án
5. Các giai đon ca quá trình qun lý d án? Mt giai đon d án là gì? Giai đon nào s
dng phn ln ngân sách ca d án?
6. Để duy trì cht lượng d án, cn phi có chính sách gì?
7. Các ri ro khi thc hin d án? Công vic nhn dng và tiên lượng ri ro được thc hin
trong giai đon nào ca d án? Khi nào ri ro d án là nh nht nhưng hu qu là ln nht?
8. Các công vic ca người qun lý d án? Nhng k năng cn thiết cho người qun lý d
án?
9. Các hình thc qun lý d án?
10. Các bên liên quan ca d án?
11. Các giai đon thiết kế mt d án?
12. Thiết kế 3 bước áp dng cho loi d án nào?
13. Tài liu nào được xem là tài liu chính thc để qun lý và kim soát thc hin d án?
14. Ai chu trách nhim cho cht lượng phân phi ca d án?
15. Các bước ca tiến trình qun lý cht lượng d án?
16. Các công vic ca giai đon kết thúc d án?
17. Tng mc đầu tư d án được xác định trong giai đon nào ca d án?
18. Khái nim NPV, IRR, MARR?
quản lý dự án - Người đăng: Diễn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quản lý dự án 9 10 849