Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán

Được đăng lên bởi bangnoivuyenchau
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Häc viÖn qu¶n lý gi¸o dôc
_____________
______________

§ÆNG THANH B×NH

QU¶N LÝ HO¹T §éNG D¹Y HäC M«N TO¸N
T¹I C¸C TR¦êNG trung häc phæ th«ng TRªN §ÞA BµN
HUYÖN CH¦¥NG Mü - THµNH PHè Hµ NéI
Chuyªn ngµnh: Qu¶n lý gi¸o dôc
M· sè: 60 14 05
LUËN V¡N TH¹C Sü khoa häc GI¸O DôC

Ngêi híng dÉn khoa häc: TS. NguyÔn ThÞ Thanh H»ng

Hµ Néi - 2011

Lêi c¶m ¬n!
Víi t×nh c¶m ch©n thµnh, em xin ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n tíi Häc ViÖn
Qu¶n Lý Gi¸o dôc, Phßng §µo t¹o, c¸c thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y, t¹o
mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu vµ hoµn
thµnh luËn v¨n.
§Æc biÖt, em xin ®îc bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c tíi
TS NguyÔn ThÞ Thanh H»ng – ngêi ®· dµnh nhiªï thêi gian, kinh
nghiÖm quý b¸u, tËn t×nh chØ b¶o, híng dÉn em nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn
v¨n.
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n: C¸c ®ång chÝ HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng, Tæ trëng chuyªn m«n, gi¸o viªn d¹y To¸n cïng c¸c em häc sinh c¸c trêng THPT Ch¬ng Mü A, Ch¬ng Mü B, Chóc §éng, Xu©n Mai, c¸c b¹n ®ång
nghiÖp vµ nh÷ng ngêi th©n cïng tËp thÓ líp cao häc Kho¸ 1, Häc ViÖn Qu¶n
Lý Gi¸o dôc ®· tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, cung cÊp th«ng tin, cæ vò, ®éng
viªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thô©n lîi cho t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, nghiªn
cøu.
Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng, song luËn v¨n
khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng
gãp, phª b×nh chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc
®Ó luËn v¨n nµy cã gi¸ trÞ thùc tiÔn.
Hµ Néi, Th¸ng 11 n¨m
2011
T¸c gi¶ luËn v¨n

§Æng Thanh B×nh

Nh÷ng tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n
THPT:
THCS:
CNH-H§H:
QLGD:
XHCN:
SGK:
CNTT:
PP:
PPDH:
BGH:
TKB:
TTCM:
TNTL:
TNKH:
GD&§T:
SKKN:
BCH:
CSVC:
TBDH:
SL:
CMA:
CMB:
C§:
XM:

Trung häc phæ th«ng
Trung häc c¬ së
C«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa
Qu¶n lý gi¸o dôc
X· héi chñ nghÜa
S¸ch gi¸o khoa
C«ng nghÖ th«ng tin
Ph¬ng ph¸p
Ph¬ng ph¸p d¹y häc
Ban gi¸m hiÖu
Thêi khãa biÓu
Tæ chøc chuyªn m«n
Tr¾c nghiÖm, tù luËn
Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Ban chÊp hµnh
C¬ së vËt chÊt
ThiÕt bÞ d¹y häc
Sè lîng
THPT Ch¬ng Mü A
THPT Ch¬ng Mü B
THPT Chóc §éng
THPT Xu©n Mai

Môc lôc
Më §Çu...............................................................................................................1
1. Lý do chän ®Ò tµi..........................................................................................1
2. Môc ®Ých nghiªn cøu...........................................................................
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Häc viÖn qu¶n lý gi¸o dôc
_____________
______________
§ÆNG THANH B×NH
QU¶N LÝ HO¹T §éNG D¹Y HäC M«N TO¸N
T¹I C¸C TR¦êNG trung häc phæ th«ng TRªN §ÞA BµN
HUYÖN CH¦¥NG Mü - THµNH PHè Hµ NéI
Chuyªn ngµnh: Qu¶n lý gi¸o dôc
M· sè: 60 14 05
LUËN V¡N TH¹C Sü khoa häc GI¸O DôC
Ngêi híng dÉn khoa häc: TS. NguyÔn ThÞ Thanh H»ng
Hµ Néi - 2011
Quản lý hoạt động dạy học môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hoạt động dạy học môn Toán - Người đăng: bangnoivuyenchau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Quản lý hoạt động dạy học môn Toán 9 10 210