Ktl-icon-tai-lieu

quản lý ngân sách

Được đăng lên bởi Đào Thái Hưng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP
Câu 1: Nội dung của thu NSNN, chi NSNN khoản nào quan trọng nhất. Tại
sao?
1:Trải lời: k/n: Thu NSNN là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập
trung 1 phần nguồn tài chính quốc gia hình thành qũy NSNN nhằm thỏa mãn
các nhu cầu của nhà nước.
Nội dung: Các nguồn thu của NSNN
-Thuế.
K/n: thuế là 1 hình thức đóng góp theo nghĩ vụ đối với nhà nước theo quy định
bởi pháp luật các pháp nhân và thể nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi
tiêu của nhà nước.
Đặc điểm: Thếu là hình thức động viên mang tính bắt buộc trên quy tắc của luật
định.
Thếu là các khoản đóng góp ko hoàn trả trực tiếp cho người nộp.
-Phí và lệ phí:
K/n: Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịnh vụ công
cộng ko thuần túy theo quy định của pháp luật và là khoản tiền mà các đơn vị tổ
chức cá nhân phải chả khi sử dụng các dịch vụ công cộng đó.
K/n: Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịnh vụ hành
chính pháp lý cho các tổ chứ cá nhân phục vụ cho công việc quản lý nhà nước
theo quy định của luật.
Đặc điểm: Các dịch vụ thu phí lệ phí theo quy định của pháp luật có thể do nhà
nước trong vai trò của chủ đầu tư, và cũng có thể do khu vực tư nhân đóng vai
trò là chủ đầu tư.
Các dịch vụ theo quy định của pháp luật được phép thu lệ phí thuộc các dịch vụ
gắn với công việc quản lý của nhà nước.
Phí và lệ phí là các khoản thu bắt buộc và thường xuyên của NSNN.
-Các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của nhà nước.
Thu từ việc góp vốn của nhà nước và các cơ sở kinh tế.
Thu nhập của nhà nước từ các khoản góp vốn.
Thu lãi, thu hồi tiền cho vai của nhà nước.
-Thu từ bán và cho thuê tài sản sở hữu của nhà nước

Thu hồi việc bán và cho thu tài sản thuộc sở hữu của nhà nước là khoản thu
mang tính chất thu hồi vốn và có 1 phần mang tính chất phân phối lại, nó vừa có
tác dụng nâng cao rồi hiệu qura sử dụng tài sản quốc gia vừa làm tang nguồn
thu cho NSNN bao gồm thu vè bán hoặc cho thuê tài nguyên thiên nhiên, tài sản
thuộc sở hữu của nhà nước
-Thu từ hợp tác lao động.
Thu từ hợp tác lao động với nước ngoài và thu khác khoản tiền thu hồi của
quốc gia đã bỏ ra những chi phí ban đầu để bảo vệ và nuôi dưỡng đào tạo rèn
luyện người lao động đồng thời cũng là khoản tiền người lao động trich ra từ
tiền công của mình đóng góp tổ quốc.
Tại sao: thuế là khoản thu quan trọng nhất vì thuế chiếm 90% nguồn thu ngân
sách cho nhà nước để đầu tư các lĩnh vực xã hội và cuộc sống.
2.Chi NSNN
*Chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục
-Chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo là tập hợp ...
ÔN TẬP
Câu 1: Nội dung của thu NSNN, chi NSNN khoản nào quan trọng nhất. Tại
sao?
1:Trải lời: k/n: Thu NSNN là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập
trung 1 phần nguồn tài chính quốc gia hình thành qũy NSNN nhằm thỏa mãn
các nhu cầu của nhà nước.
Nội dung: Các nguồn thu của NSNN
-Thuế.
K/n: thuế là 1 hình thức đóng góp theo nghĩ vụ đối với nhà nước theo quy định
bởi pháp luật các pháp nhân và thể nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi
tiêu của nhà nước.
Đặc điểm: Thếu là hình thức động viên mang tính bắt buộc trên quy tắc của luật
định.
Thếu là các khoản đóng góp ko hoàn trả trực tiếp cho người nộp.
-Phí và lệ phí:
K/n: Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịnh vụ công
cộng ko thuần túy theo quy định của pháp luật và là khoản tiền mà các đơn vị tổ
chức cá nhân phải chả khi sử dụng các dịch vụ công cộng đó.
K/n: Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịnh vụ hành
chính pháp lý cho các tổ chứ cá nhân phục vụ cho công việc quản lý nhà nước
theo quy định của luật.
Đặc điểm: Các dịch vụ thu phí lệ phí theo quy định của pháp luật có thể do nhà
nước trong vai trò của chủ đầu tư, và cũng có thể do khu vực tư nhân đóng vai
trò là chủ đầu tư.
Các dịch vụ theo quy định của pháp luật được phép thu lệ phí thuộc các dịch vụ
gắn với công việc quản lý của nhà nước.
Phí và lệ phí là các khoản thu bắt buộc và thường xuyên của NSNN.
-Các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của nhà nước.
Thu từ việc góp vốn của nhà nước và các cơ sở kinh tế.
Thu nhập của nhà nước từ các khoản góp vốn.
Thu lãi, thu hồi tiền cho vai của nhà nước.
-Thu từ bán và cho thuê tài sản sở hữu của nhà nước
quản lý ngân sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý ngân sách - Người đăng: Đào Thái Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quản lý ngân sách 9 10 644