Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi Trần Quang Trung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÂU HỎI
Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước)
( Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH Việt Nam )
Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các
tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân?
Câu 3 : Trình bày những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?
Câu 4 : Trình bày sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam theo hiến pháp 1992?
Câu 5 : Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?
Câu 6 : Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của tổ chức đó?
Câu 7 : Trình bầy vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?
Câu 8 : Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?
Câu 9 : Trình bầy hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ở địa phương? Nêu vị trí,
nhiệm vụ, quyền hạn chung của tổ chức đó?
Câu 10 : Nêu khái niệm về tổ chức, cơ quan Nhà nước trong cơ quan hành chính
Nhà nước ?
Câu 11 : Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.
Câu 12 : Hãy nêu các chức năng và đặc điểm cơ bản của các cơ quan hành chính
Nhà nước.
Câu 13 : Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà
nước.
Câu 14 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa
vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam.
Câu 15 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền riêng? Nêu vị trí
pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân.
Câu 16 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.
Câu 17 : Hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hành chính Nhà
nước?
Câu 18 : Nêu khái niệm công chức là gì, viên chức là gì ? So sánh sự giống nhau,
khác nhau giữa công chức và viên chức?

Câu 19 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
được quy định trong Luật Viên chức?
Câu 20 : Nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền
lương được quy định trong Luật Viên chức?
Câu 21 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của công chức quy định trong Luật Công
chức?
Câu 22 : Nêu những việc viên chức không được làm được q...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÂU HỎI
Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước)
( Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH Việt Nam )
Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vớic
tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân?
Câu 3 : Trình bày những quan điểm nguyên tắc bản chỉ đạo t chức bộ máy
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?
Câu 4 : Trình bày đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam theo hiến pháp 1992?
Câu 5 : Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội? thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?
Câu 6 : Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của tổ chức đó?
Câu 7 : Trình bầy vai trò, vị trí quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?
Câu 8 : Trình bày vị trí quyền hạn cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?
Câu 9 : Trình bầy hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước địa phương? Nêu vị trí,
nhiệm vụ, quyền hạn chung của tổ chức đó?
Câu 10 : Nêu khái niệm về tổ chức, quan Nhà nước trong quan hành chính
Nhà nước ?
Câu 11 : Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.
Câu 12 : Hãy nêu các chức năng đặc điểm bản của các quan hành chính
Nhà nước.
Câu 13 : Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các quan hành chính Nhà
nước.
Câu 14 : Hãy nêu cấu tổ chức quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa
vị pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam.
Câu 15 : Hãy nêu cấu tổ chức quan hành chính thẩm quyền riêng? Nêu vị trí
pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân.
Câu 16 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.
Câu 17 : Hãy nêu những nguyên tắc bản của hoạt động quản hành chính Nhà
nước?
Câu 18 : Nêu khái niệm công chức là gì, viên chức ? So sánh sự giống nhau,
khác nhau giữa công chức và viên chức?
Quản lý nhà nước - Trang 2
Quản lý nhà nước - Người đăng: Trần Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý nhà nước 9 10 251