Ktl-icon-tai-lieu

quản lý nhà nước về đô thị

Được đăng lên bởi thoannapa-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIẢNG VIÊN: THIỀU THU HƯƠNG

NHÓM JENO:
1.Lâm Thị Giăng
2.Hoàng Thị Hoa
3.Nguyễn Khương Duy
4.Vũ Thị Lệ Thu
5.Nguyễn Thị Hà Trang
6.Nguyễn Hữu Tuấn
7.Phạm Đình Văn
8.Nguyễn Thị Thoan

NỘI DUNG CHÍNH
I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN

II.THỰC TRẠNG CHUNG VỀ QUY
HOẠCH ĐÔ THỊ HIỆN NAY Ở VIỆT
NAM
III. NHÀ QUẢN LÝ, NHÀ QUY HOẠCH
VÀ CÔNG DÂN CẦN LÀM GÌ?

•Luật Quy hoạch Đô thị 2009
•Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị - kèm theo Thông
tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại
quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

•Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến
trúc, cảnh quan đô thị - kèm theo Thông tư 19/2010/TTBXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc
đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
•Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây
dựng ngầm đô thị - kèm theo Thông tư 11/2010/TTBXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm
đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

III. BIỆN PHÁP ĐỂ NHÀ QUẢN
LÝ, NHÀ QUY HOẠCH, CÔNG
DÂN CÓ QUY HOẠCH TỐT

1.1. Nhà quản lý quy
hoạch đô thị là ai?

1. Nhà quản
lý

Nhà quản lý quy hoạch
đô thị trước hết là việc
của chính quyền các cấp,
bao gồm HĐND - UBND
và các cơ quan chức năng
trực thuộc

1.2. Thực tiễn hoạt động của nhà
quản lý quy hoạch đô thị
• Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành bộc lộ những
hạn chế về hiệu lực pháp lý, thiếu các quy định đảm
bảo độ tin của các quy hoạch được phê duyệt.
• Phương pháp lập quy hoạch còn mang năng ý chí
chủ quan của nhà quản lý nên dẫn đến việc thiếu
tính khả thi trong các quy hoach đô thị

1.2. Thực tiễn hoạt động của nhà
quản lý quy hoạch đô thị

• Nhiều quy hoạch được phê duyệt còn chưa bảo đảm
yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là có quy hoạch
phải điều chỉnh nhiều lần và thậm chí khá nhiều
quy hoạch "treo", làm mất vai trò của nhà quản
lý…

Thứ nhất, Hoàn thiện thể chế:
-Sửa đổi, bổ sung các quy định trong hệ thống văn
bản pháp luật hiện hành để khắc phục những hạn
chế về hiệu lực pháp lý
-Ban hành các quy định và các hình thức xử phạt
đối với hành vi vi phạm nhằm đảm bảo độ tin cậy
và tính khả thi của các quy hoạch được phê duyệt

Các cơ quan quản lý
ngành (Kế hoạch và
Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi
trường...) thẩm định
quy hoạch và lấy ý
kiến của các các bộ,
ngành, địa phương
liên quan

Trình

Cơ quan
có thẩm
quyền
phê duyệt

Tình trạng: Chất lượng thẩm định
bị hạn chế, do trình độ chuyên
môn và tính chuyên nghiệp của
các cơ quan này chưa đáp ứng
được năng lực thẩm định cần có

Thứ 2, hoàn thiện tổ chức thẩm định, p...
GIẢNG VIÊN: THIỀU THU HƯƠNG
quản lý nhà nước về đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý nhà nước về đô thị - Người đăng: thoannapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
quản lý nhà nước về đô thị 9 10 500