Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi Bạch Dương
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn: Quản lý nhà nước về xã hội
Đề tài: Học thuyết pháp trị
Thành viên nhóm:
1. Trần Diễm My
2. Trần Ngọc Linh
3. Nguyễn Thu Phương
4. Tạ Thị Linh Ngân
5. Lý Thị Thương
6. Vũ Thị Hảo
7. Nông Thị Lan

I. Giới thiệu về học thuyết pháp trị

Học
thuyết
pháp
trị

Ra đời cách đây trên hai nghìn năm, mặc dù còn có
nhiều hạn chế do lịch sử, do bản chất giai cấp nhưng
học thuyết Pháp trị của Trung quốc cổ đại vẫn toát lên
nhiều giá trị tư tưởng quý báu mà học thuyết Nhà nước
pháp quyền sau này đã tiếp thụ được.
Được đánh giá là một trong những học thuyết có giá trị
trong quản lý xã hội không chỉ trong thời kì phát triển
của nó mà còn tồn tại đến ngày nay
Đã xuất hiện trên vũ đài lịch sử với tư cách là đường lối
chiến lược chính trị lấy pháp luật làm công cụ chủ yếu,
nhanh chóng trở thành ngọn cờ tư tưởng góp phần đưa
sự nghiệp thống nhất của nhà Tần đi đến thắng lợi

1.Quan điểm của các nhà tư tưởng Phương
Đông(Trung Quốc)
a. Quản Trọng

•.

Quản Trọng (thế kỷ VI TCN) là
người nước Tề, vốn xuất thân từ giới
bình dân nhưng rất có tài chính trị,
được coi là người đầu tiên bàn về vai
trò của pháp luật như là phương cách
trị nước.

•.

Tư tưởng về pháp trị của Quản
Trọng được ghi trong bộ Quản Tử,
bao gồm 4 điểm chủ yếu sau:

Một là: mục đích trị quốc là làm cho phú quốc binh cường
"Kho lẫm đầy rồi mới biết lễ tiết, y thực đủ mới biết vinh
nhục”
Hai là, muốn có phú quốc binh cường một mặt phải phát triển
nông, công thương nghiệp, mặt khác phải đặt ra và thực hiện
lệ chuộc tội: "Tội nặng thì chuộc bằng một cái tê giáp ,tội nhẹ
thì chuộc bằng một cái qui thuẫn, tội nhỏ thì nộp kinh phí; tội
còn nghi thì tha hẳn; còn hai bên thưa kiện nhau mà bên nào
cũng có lỗi một phần thì bắt nộp mỗi bên một bó tên rồi xử
hòa".
Ba là, chủ trương phép trị nước phải đề cao "Luật, hình, lệnh,
chính"
Bốn là, trong khi đề cao luật pháp, cần chú trọng đến đạo đức,
lễ, nghĩa, liêm... trong phép trị nước.

b. Thân Bất Hại
• Thân Bất Hại (401-337 TCN), là người nước Trịnh chuyên học về
hình danh, làm quan đến bậc tướng quốc.
• Trong "Thiên 43, Định pháp", Hàn Phi viết: "Thân Bất Hại thuyết
về thuật trị dân, còn Công Tôn Ưởng nói về "pháp"".
• Cũng trong thiên này, Hàn Phi viết: "Nước Hàn là một biệt quốc
của nước Tấn. Pháp luật xưa của Tấn chưa dứt mà pháp luật mới
của nước Hàn đã sinh ra, lệnh của tiên quân chưa thu về mà lệnh
của hậu quân đã ban ra. Thân Bất Hại không trị chuyên pháp
luật, không nhất tôn hiến lệnh... Cho nên nước Hàn nhờ vào sức
mạnh của trăm xe, trong bảy mươi năm mà ...
Bộ môn: Quản lý nhà nước về xã hội
Đề tài: Học thuyết pháp tr
Thành viên nhóm:
1. Trần Diễm My
2. Trần Ngọc Linh
3. Nguyễn Thu Phương
4. Tạ Thị Linh Ngân
5. Thị Thương
6. Thị Hảo
7. Nông Thị Lan
Quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: Bạch Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quản lý nhà nước về xã hội 9 10 674