Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài chính công

Được đăng lên bởi Phương Thảo
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 7 lần
häc viÖn tµi chÝnh

GIÁO TRÌNH

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
(Tái bản lần thứ nhất, dùng cho sinh viên các khối
không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công)
Chủ biên: TS. Phạm Văn Khoan

Hµ néi - 2010
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BHXH : Bảo hiểm xã hội
HĐND : Hội đồng nhân dân
KBNN : Kho bạc nhà nước
KH

: Kế hoạch

NSĐP

: Ngân sách địa phương

NSNN

: Ngân sách nhà nước

NSTƯ

: Ngân sách trung ương

MTQG : Mục tiêu Quốc gia
UBND : Ủy ban nhân dân
GTGT

: Giá trị gia tăng

TNCN

: Thu nhập cá nhân

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
TT ĐB : Tiêu thụ đặc biệt
XKNK : Xuất khẩu, nhập khẩu

LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2007, giáo trình Quản lý tài chính công dùng cho sinh viên Học viện Tài
chính không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công đã được xuất bản. Giáo trình
do TS Phạm Văn Khoan chủ biên và tham gia biên soạn là những giảng viên nhiều
năm giảng dạy trong lĩnh vực quản lý tài chính công, gồm:
- TS Phạm Văn Khoan, chủ biên và biên soạn chương 1, 5;
- TS Bùi Tiến Hanh biên soạn chương 2, 3;
- TS Đặng Văn Du biên soạn chương 4;
- TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt và TS Nguyễn Trọng Thản biên soạn chương 6.
Trong lần tái bản này, nội dung giáo trình đã sắp xếp lại thứ tự các chương và
tổng hợp, hệ thống, cập nhật các chính sách và chế độ, các luận cứ khoa học và thực
tiễn mới về quản lý tài chính công ở nước ta hiện nay. Tham gia sửa đổi, bổ sung cho
lần tái bản này gồm:
- TS Phạm Văn Khoan – Trưởng bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước, chủ biên
và viết chương 1, 5;
- TS Bùi Tiến Hanh – Giảng viên chính, viết chương 2, 4;

- TS Đặng Văn Du – Trưởng khoa Tài chính công, viết chương 3;
- TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt – Phó trưởng bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước
viết chương 6.
Tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng khoa học của giáo
trình. Tuy nhiên, quản lý tài chính công là vấn đề lớn, phức tạp, chứa đựng nhiều nội
dung đang trong quá trình cải cách. Vì vậy, nội dung và hình thức của giáo trình khó
tránh khỏi những hạn chế nhất định. Học viện Tài chính và tập thể tác giả rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của các nhà khoa học và bạn đọc để lần xuất
bản sau nội dung giáo trình được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI C...
häc viÖn tµi chÝnh
GIÁO TRÌNH
QUN L TÀI CHÍNH CÔNG
(Tái bản lần thứ nhất, dùng cho sinh viên các khối
không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công)

Hµ néi - 2010

Quản lý tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài chính công - Người đăng: Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
Quản lý tài chính công 9 10 616