Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý xổ số kiến thiết

Được đăng lên bởi phong-phi-lu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý xổ số kiến thiết

Magenta

Purple

PinkGiảng viê n:Orange

Teal

Lime

Blue

SRed
inh viê n th ực hi
ện:
Green

Ths. Phan Nguyệt Minh

Brown

Trịnh Đình Dương - 09520050
Trần Trung Đức - 09520067
Nguyễn Quốc Tuấn - 09520334
1

Nội dung

Giới thiệu hệ
thống

Sơ đồ ngữ
cảnh

Danh sách
yêu cầu

BFD

ERD

Q&A

Giới thiệu hệ thống
Mục đích

Các chức năng

Phần mềm được xây dựng để hỗ trợ:
 Công ty, nhà phát hành mở đợt phát hành
vé số, ghi nhận kết quả mở thưởng.
 Bộ phận kế hoạch theo dõi tình hình tiêu
thụ vé và lập kế hoạch phát hành.
 Bộ phận kế toán theo dõi doanh thu và tình
hình công nợ.

Giới thiệu hệ thống
Mục đích

Các chức năng

 Lập kế hoạch phát hành
 Ghi nhận kết quả đăng ký, kết quả phân phối
vé đến các đại lý, lượng vé thu hồi
 Ghi nhận tình hình chi trả của các đại lý và
các khoản thu chi trong đợt phát hành
 Ghi nhận kết quả quay số, dò số tự động
 Thống kê doanh thu, công nợ

Sơ đồ ngữ cảnh

Danh sách các yêu cầu
Đăng ký vé

phân phối vé

thu hồi vé

Danh sách các yêu cầu
Phân phối vé

Thu hồi vé

Thống kê...

Danh sách các yêu cầu
Thu hồi vé

Thống kê tình tiêu thụ vé

Danh sách các yêu cầu
Thống kê tình hình tiêu thụ vé

Ghi nhận...

Danh sách các yêu cầu
Ghi nhận kết quả xổ số

Dò số tự động

Danh sách các yêu cầu
Dò số tự động

Tra cứu đại lý

Danh sách các yêu cầu
Tra cứu đại lý

Thống kê nợ

Danh sách các yêu cầu
Thống kê nợ

Thống kê doanh thu

Danh sách các yêu cầu
Thống kê doanh thu

Mô hình chức năng nghiệp vụ(BFD)

Mô hình thực thể - mối kết hợp(ERD)

question and answer

...
Magenta Purple Teal
Pink Orange Blue
Lime Brown
Red Green
Quản lý xskiến thiết
S inh viên th c hi n:
Trịnh Đình Dương - 09520050
Trần Trung Đức - 09520067
Nguyễn Quc Tun - 09520334
Gi ng viên:
Ths. Phan Nguyệt Minh
1
Quản lý xổ số kiến thiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý xổ số kiến thiết - Người đăng: phong-phi-lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản lý xổ số kiến thiết 9 10 894