Ktl-icon-tai-lieu

Quân sự chung

Được đăng lên bởi nguyenthu9628
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7617 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Bài tập 14A. Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
(CKC)
1. Súng diệt tăng B41 có những tác dụng, tính năng chiến đấu gì? Súng diệt tăng
B40 có những tác dụng, tính năng chiến đấu giống và khác gì so với súng diệt
tăng B41? Ý nghĩa thực tiễn với bản thân khi nghiên cứu tác dụng, tính năng
chiến đấu của súng diệt tăng B41 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay?
2. Điểm D là kí hiệu địa vật, có tọa độ: D(234122518547675). Vậy tọa độ của điểm
D là:
c.D(21009’45” – 105027’33”);

d.D(21009’35” – 105026’23”);

a.D(21008’56” – 105027’43”);

b.D(21008’36” – 105026’38”).

Vì sao?
3. Điểm D1, D2 là kí hiệu địa vật có tọa độ: D1(233960018549375);
D2(234040018546550). Vậy cự li thẳng thực tế giữa hai điểm, là:
a. 2700 m;

b.2800 m;

c.2900 m;

d.3000 m.

Vì sao?

4. Mảnh bản đồ “D - 49 - I” tiếp giáp với mảnh bản đồ có số hiệu sau:
a.E - 49 – XXXIII;
d.E – 49 – XXXV.

b.E – 49 – XXVI;

c.E – 49 – XXXI;

Vì sao?

5. Điểm D5 ở trên kí hiệu đường bình độ, có tọa độ: D5(233327518542625). Vậy
điểm D5 có độ cao tuyệt đối là:
a.75 m;

b. 85 m;

c. 65 m;

d.95 m.

Vì sao?

6. Điểm D7 là kí hiệu địa vật, có tọa độ: D7( 21005’45” – 105026’13”). Vậy điểm
D7 có tọa độ là:
a. D7(233370018545300);

b.D7(233390018545500);

c. D7(233380018545200);

d. D7(233380018545400).

Vì

sao?

7. Khi bắn súng tiểu liên AK, cự ly bắn là 200 m , độ sai lệch đầu ngắm 2 mm.
Vậy độ sai lệch thực tế của điểm chạm đầu đạn trên bia so với điểm định bắn
trúng là:
a. 1085 mm;
sao?

b. 1058 mm;

c. 1086 mm;

d. 1068mm.

Vì

8. Có những loại lượng nổ nào? Cách tính từng loại lương nổ? Thực hiện tính
lượng nổ sau: lèn, dài 400 m, dày 0,45 m. Tính lương nổ dài cần sử dụng khi phá
01(một) đoạn tường nêu trên với độ dài 3,5 m với cách đặt lượng nổ áp sát mặt
ngoài của tường?
9. Thủ đoạn tác chiến là gì? Thủ đoan đột phá, thọc sâu, luồn sâu,chia cắt thường
được vận dụng nhiều vào trong những hình thức chiến thuật gì? Những thủ đoạn
tác chiến này có được vận dụng vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc hiện nay hay không? Vì sao?

10. Loại hình chiến đấu tiến công và phòng ngự có gì giống và khác nhau về vị
trí ý nghĩa, mục đích và đối tượng địch? Nghiên cứu laoị hình chiến đấu này có
ý nghĩa gì trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Bài làm
1.Tác dụng của súng diệt tăng B41:
Súng B41 là loại vũ khí có uy lực mạnh của phân đội bộ binh do một người
hoặc một tổ sử dụng, dùng hỏa lực để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, tàu xuồng,

ca nô, máy bay neo đậu trê...
Bài tập 14A. Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
(CKC)
1. Súng diệt tăng B41 có những tác dụng, tính năng chiến đấu gì? Súng diệt tăng
B40 có những tác dụng, tính năng chiến đấu giống và khác gì so với súng diệt
tăng B41? Ý nghĩa thực tiễn với bản thân khi nghiên cứu tác dụng, tính năng
chiến đấu của súng diệt tăng B41 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay?
2. Điểm D là kí hiệu địa vật, có tọa độ: D(234122518547675). Vậy tọa độ của điểm
D là:
c.D(21
0
09’45” – 105
0
27’33”); d.D(21
0
09’35” – 105
0
26’23”);
a.D(21
0
08’56” – 105
0
27’43”); b.D(21
0
08’36” – 105
0
26’38”).
Vì sao?
3. Điểm D
1
, D
2
là kí hiệu địa vật có tọa độ: D
1
(233960018549375);
D
2
(234040018546550). Vậy cự li thẳng thực tế giữa hai điểm, là:
a. 2700 m; b.2800 m; c.2900 m; d.3000 m. Vì sao?
4. Mảnh bản đồ “D - 49 - I” tiếp giáp với mảnh bản đồ có số hiệu sau:
a.E - 49 – XXXIII; b.E – 49 – XXVI; c.E – 49 – XXXI;
d.E – 49 – XXXV. Vì sao?
5. Điểm D
5
ở trên kí hiệu đường bình độ, có tọa độ: D
5
(233327518542625). Vậy
điểm D
5
có độ cao tuyệt đối là:
a.75 m; b. 85 m; c. 65 m; d.95 m. Vì sao?
6. Điểm D
7
là kí hiệu địa vật, có tọa độ: D
7
( 21
0
05’45” – 105
0
26’13”). Vậy điểm
D
7
có tọa độ là:
a. D
7
(233370018545300); b.D
7
(233390018545500);
Quân sự chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quân sự chung - Người đăng: nguyenthu9628
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quân sự chung 9 10 657