Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi vanhuyqt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

(Bilingual)
Hanoi Intake 3
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
(Hệ song ngữ)
Lớp MBA-EV9-HN

Subject code (Mã môn học):
Subject name (Tên môn học):

MGT510
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Student Name (Họ tên học viên):

Mạc Thị Lan

Student ID No. (Mã số học viên):

E0900103

HELP

TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn

MBA

Họ tên học viên

: Mạc Thị Lan

Lớp

: MBA - EV9

Môn học

: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Mã môn học

: MGT510

Giảng viên

: Dr. Ravi Varmman Kanniappan

Giảng viên hướng dẫn

: Tiến Sỹ Bùi Đức Tuân

Hạn nộp

: 10/01/2010

Số từ

: 8.167 từ

√

CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN
Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam
đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng với các quy định đề ra.
Ngày nộp bài: 10/01/2011

Chữ ký: …………….................................

LƯU Ý
Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký
Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên

DÀNH CHO HỌC VIÊN:
Họ và tên

Mạc Thị Lan

Lớp:

EV9

Tiểu luận số:

01

Mã môn học:

MGT510

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN:
Họ và tên:
………………………………………………………………………………..
Nhận xét:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Chữ ký:

MỤC LỤC

NỘI DUNG

TRANG

CHƢƠNG 1:
3
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
CHƢƠNG 2:
6
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
CHƢƠNG 3:
12
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƢƠNG 4:
PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC HIỆN TẠI

15

MẢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK
CHƢƠNG 5:
32
ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK
CHƢƠNG 6:
37
MỘT SỐ ĐỀ SUẤT HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC AGRIBANK
CHƢƠNG 7:
42
KẾT LUẬN

1.2. Năm nhiệm vụ cơ bản trong quản trị chiến lược
Nhiệm vụ 1: Xác định tầm nhìn chiến lược
Bao gồm việc phải suy nghĩ một cách chiến lƣợc về: Kế hoạch kinh doanh trong tƣơng
lai của Công ty; “Điểm đến” mong muốn của Công ty.
Những việc phải làm bao gồm: Vẽ sơ đồ hành trình cho tƣơng lai; Quyết định chọn vị trí
kinh doanh trong tƣơng lai để đầu tƣ vào; Định ra định hƣớng lâu dài; Xác định điểm độc
đáo của Công ty.
Nhiệm vụ 2: Đặt ra mục tiêu
Chuyển từ sứ mệnh và viễn cảnh chiến lƣợc sang các chỉ tiêu hoạt động cụ thể.
Xác lập thƣớc đo kiểm tra hiệu quả hoạt động.
Thúc đẩy công ty trở nên sáng tạo và...
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
Hanoi Intake 3
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
(Hệ song ngữ)
Lớp MBA-EV9-HN
Subject code (Mã môn học): MGT510
Subject name (Tên môn học): QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Student Name (Họ tên học viên): Mạc Th Lan
Student ID No. (Mã số học viên): E0900103
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: vanhuyqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 851