Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi anhoa8244
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ NHÂN LỰC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC
Ts. Nguyễn Thị Thanh Dần

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1
Sau khi học xong chương 1, sinh
viên có thể trình bày và hiểu rõ các
nội dung:
 Tổng quan về nguồn nhân lực: định
nghĩa, vai trò, chức năng của quản lý
nhân lực
 Phát triển chiến lược nguồn nhân
lực: tổng quan về phát triển nguồn
nhân lực, những thác thức đối với
công tác quản lí nhân lực, mô hình
phát triển chiến lược nguồn nhân
lực.
 Tổng quan đánh giá nguồn nhân lực,
phương pháp đánh giá nguồn nhân
lực

HƯỚNG DẪN HỌC
 Sinh viên nên tìm hiểu thêm một số kiến

thức về quản trị nhân lực như thông tin
về vấn đề liên quan tới quản trị con
người trong tổ chức, doanh nghiệp.
 Tìm hiểu tại sao vấn đề nguồn lực con

người được đề cao và công tác quản trị
nguồn nhân lực có vai trò vô cùng quan
trọng trong một tổ chức, các hoạt động,
chức năng của tổ chức.
 Tham khảo giáo trình: Giáo trình quản
lý nhân lực – 2011
 Thảo luận với giáo viên và các sinh viên
khác về các vấn đề chưa nắm rõ.
3

NỘI DUNG CHƯƠNG 1

 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

 PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

 ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

 Định nghĩa nguồn nhân lực
 Vai trò của nguồn nhân lực
 Chức năng quản trị nguồn nhân lực

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
Định nghĩa nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động
làm việc trong tổ chức đó
Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, bao gồm thể lực
và trí lực

Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý nhân lực là hệ thống các triết lý,
chính sách và hoạt động chức năng về
thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì
con người của một tổ chức nhằm đạt
được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn
nhân viên.

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC (tiếp)
Vai trò của nguồn nhân lực
 Giúp nhà quản trị đạt được mục đích,
kết quả quản trị thông qua người
khác.
 Giúp cho cơ quan, doanh nghiệp khai
thác các khả năng tiềm tàng, nâng
cao hiệu suất công tác và sản xuất
kinh doanh.
 Quản trị nhân sự đóng vai trò mấu
chốt của cải cách quản lý, giúp cơ
quan, doanh nghiệp khẳng định vị trí
và nâng cao vị thế trong điều kiện
kinh tế hội nhập.

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC (tiếp)
Chức năng quản trị nguồn nhân lực
1. Chức năng thu hút
2. Chức năng điều chỉnh phối hợp
3. Chức năng động viên.
4. Chức năng khai thác

1.1. TỔNG...




Quản trị chiến lược nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược nguồn nhân lực - Người đăng: anhoa8244
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản trị chiến lược nguồn nhân lực 9 10 112