Ktl-icon-tai-lieu

quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Ngoc Koi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/7/2011

Các phương pháp tính giá thành

Theo cách thức phân loại chi phí
sản xuất theo nội dung và khoản
mục chi phí

Phương pháp tính giá thành
•
•
•
•
•
•
•

Phương pháp giản đơn
Phương pháp hệ số
Phương pháp tỷ lệ
Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
Phương pháp đơn đặt hàng
Phương pháp phân bước
Phương pháp định mức

a) Phương pháp tính giá thành giản đơn
• Giá thành sản phẩm được tính bằng cách căn cứ trực
tiếp vào chi phí sản xuất đã tập hợp được theo từng
đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong kỳ và giá trị
sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ để tính giá thành
sản phẩm.
• Phương pháp này thường áp dụng cho những doanh
nghiệp có quy mô sản xuất giản đơn, số lượng sản
phẩm sản xuất ít, chu kỳ ngắn

1

9/7/2011

a) Phương pháp tính giá thành giản đơn
• Giá thành đơn vị sản phẩm được tính

Giá thành
=
đơn vị SP

Tổng giá thành thực tế phát sinh trong kỳ
Sản lượng sản phẩm dịch vụ sản xuất trong kỳ

Tổng giá
CPSX
thành thực
= phát sinh
tế phát sinh
trong kỳ
trong kỳ

CPSX dở
+ dang đầu
kỳ

-

Các
Chi phí SX
khoản
- dở dang cuối
giảm chi
kỳ
phí

b) Phương pháp hệ số
• Phương pháp này áp dụng khi doanh nghiệp sản xuất
ra nhiều loại sản phẩm và các sản phẩm này có thể
quy đổi thành sản phẩm chuẩn thông qua hệ số quy
đổi.
• Các bước tính giá thành theo hệ số:

b) Phương pháp hệ số
• Bước 1: Xác định tổng sản lượng sản phẩm quy ước
theo công thức sau:

n

Q   qi * hi
i 1

Trong đó:
– n: Số loại sản phẩm
– qi: Số lượng sản phẩm loại i
– hi: Hệ số sản phẩm loại i
(sản phẩm chuẩn có hệ số quy đổi là 1)
– Q: Tổng sản lượng sản phẩm quy ước

2

9/7/2011

b) Phương pháp hệ số
• Bước 2: Xác định giá thành của một đơn vị sản phẩm
bằng cách lấy tổng chi phí chia cho tổng số sản lượng
sản phẩm quy ước.
• Bước 3: Xác định giá thành từng đơn vị sản phẩm
bằng cách lấy hệ số từng loại sản phẩm nhân với giá
thành một đơn vị sản phẩm quy ước.
• Bước 4: Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm bằng
cách lấy sản lượng từng loại nhân với giá thành từng
đơn vị sản phẩm.

c) Phương pháp tỷ lệ
• Điều kiện áp dụng: trong DN có cùng một quy trình
sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính nhưng giữa
chúng không có hệ số quy đổi  Phải xác định tỷ lệ
giữa tổng giá thành thực tế và tổng giá thành kế
hoạch (hoặc định mức) để qua đó xác định giá thành
cho từng loại sản phẩm.
• Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản
phẩm (hoặc tất cả SP), đối tượng tính giá thành là
từng loại sản phẩm.

c) Phương pháp tỷ lệ
• Tỷ lệ quy đổi giữa Zthực tế và Zkế hoạch

Tỷ lệ quy
đổi

Tổng...
9/7/2011
1
Các phương pháp tính giá thành
Theo cách thức phân loại chi phí
sản xuất theo nội dung và khoản
mục chi phí
Phương pháp tính giá thành
Phương pháp giản đơn
Phương pháp hệ số
Phương pháp tỷ lệ
Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
Phương pháp đơn đặt hàng
Phương pháp phân bước
Phương pháp định mức
a) Phương pháp tính giá thành giản đơn
Giá thành sản phẩm được tính bằng cách căn cứ trực
tiếp vào chi phí sản xuất đã tập hợp được theo từng
đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong kỳ và giá trị
sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ để tính giá thành
sản phẩm.
Phương pháp này thường áp dụng cho những doanh
nghiệp có quy mô sản xuất giản đơn, số lượng sản
phẩm sản xuất ít, chu kỳ ngắn
quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị doanh nghiệp - Người đăng: Ngoc Koi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quản trị doanh nghiệp 9 10 126