Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Phạm Văn Phúc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1461CEMG0111 – Nhóm 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM(LẦN 1)

Thời gian: Ca 4, thứ 3, ngày 7/10/2014 tại sân thư viện
Thành viên tham gia: 8/8
Nội dung: Tìm hiểu đề tài và lựa chọn doanh nghiệp liên hệ thực tế.
Phân công công việc cho các thành viên.
Trần Thị Minh Nguyệt: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực cho người lao động
tại công ty TNHH Triều Nhật
Nguyễn Hoàng Nhật: Động lực lao động
Hoàng Minh Phong: làm slide
Phạm Văn Phúc: Các hình thức tạo động lực cho người lao động. Phân tích thực trạng
tạo động lực lao động của Công ty TNHH Triều Nhật: về thu nhập. Tổng hợp bài và
in bài.
Thái Thị Kiều Oanh: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty
TNHHTriều Nhật về yếu tố phi vật chất, thuyết trình
Nguyễn Thị Lan Phương: Mở đầu, kết luận, các học thuyết về tạo động lực
Đinh Thị Hà Phương: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty
TNHHTriều Nhật: Khuyến khích về mặt tinh thần, thuyết trình
Nguyễn Thị Phượng: Giới thiệu về công ty TNHH Triều Nhật. Hệ thống tổ chức bộ
máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.

Nhóm trưởng

1461CEMG0111 – Nhóm 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM(LẦN 2)

Thời gian: Ca 4, thứ 3, ngày 21/10/2014 tại sân thư viện.
Thành viên tham gia: 8/8
Nội dung: Tổng hợp bài và các thành viên trao đổi các ý kiến để chỉnh sửa bài thảo
luận hoàn chỉnh.

Nhóm trưởng

1461CEMG0111 – Nhóm 9

LỜI MỞ ĐẦU
Mỗi người lao động đều có những tiềm năng nhất định tồn tại trong con người của họ,
nhưng không phải ai cũng biết cách để phát huy tối đa nội lực của bản thân mình. Các
doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển 1 cách bền vững trong nền kinh tế hiện nay cần
phải quan tâm đến người lao động. Các doanh nghiệp luôn phải đưa ra các đãi ngộ cũng
như chính sách nhân sự hấp dẫn để thu hút người tài. Sức sáng tạo và hứng thú làm việc
của người lao động luôn có hạn. Nhà quản lý luôn phải đưa ra các chính sách giúp người
lao động tiếp tục phát huy khả năng làm việc cũng như sự yêu thích với công việc. Chính
vì thế, ngành quản trị nhân lực mới ra đời, với mục đích đưa ra các nguyên lý để giúp
người lãnh đạo và người quản lý có thể hiểu những triết lý quản lý, đặc biệt là hiểu tâm lý
và mong muỗn của người lao động trong tổ chức mình. Con người – luôn là yếu tố quyết
định đến sự thành bại của một tổ chức, cũng với ý nghĩa lớn lao như thế, việc làm thế nào
để người lao động có thể phát huy được những phẩm chất của mình để từ đó làm...
1461CEMG0111 – Nhóm 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM(LẦN 1)
Thời gian: Ca 4, thứ 3, ngày 7/10/2014 tại sân thư viện
Thành viên tham gia: 8/8
Nội dung: Tìm hiểu đề tài và lựa chọn doanh nghiệp liên hệ thực tế.
Phân công công việc cho các thành viên.
Trần Thị Minh Nguyệt: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực cho người lao động
tại công ty TNHH Triều Nhật
Nguyễn Hoàng Nhật: Động lực lao động
Hoàng Minh Phong: làm slide
Phạm Văn Phúc: Các hình thức tạo động lực cho người lao động.Phân tích thực trạng
tạo động lực lao động của Công ty TNHH Triều Nhật: về thu nhập. Tổng hợp bài và
in bài.
Thái Thị Kiều Oanh: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty
TNHHTriều Nhật về yếu tố phi vật chất, thuyết trình
Nguyễn Thị Lan Phương: Mở đầu, kết luận, các học thuyết về tạo động lực
Đinh Thị Hà Phương: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty
TNHHTriều Nhật: Khuyến khích về mặt tinh thần, thuyết trình
Nguyễn Thị Phượng: Giới thiệu về công ty TNHH Triều Nhật. Hệ thống tổ chức bộ
máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.
Nhóm trưởng
Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân lực - Người đăng: Phạm Văn Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 922