Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi binhminh9002
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ương 1
Ch
Chư

ề qu
ản tr
Tổng quan v
về
quả
trịị
tài ch
chíính
Tô Thị Thanh Trúc
Trần Hùng Sơn
Khoa Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Luật

9/14/2012

1-1

ái ni
ệm ttà
ài ch
ệp
Kh
Khá
niệ
chíính doanh nghi
nghiệ
ạt động SXKD
Ho
Hoạ
ư
ạt động đầu ttư
Ho
Hoạ
ài tr
ạt động ttà
ợ
Ho
Hoạ
trợ

Qu
ỹ ti
ền ccủ
ủa
Quỹ
tiề
doanh nghi
ệp
nghiệ
ạt động SXKD
Ho
Hoạ
ư
ạt động đầu ttư
Ho
Hoạ
ài tr
ạt động ttà
ợ
Ho
Hoạ
trợ

9/14/2012

1-2

ái ni
ệm ttà
ài ch
ệp
Kh
Khá
niệ
chíính doanh nghi
nghiệ

�

�

�

Ho ạ t đ ộ ng ch ứ c n ă ng (Operating Activities): s ả n
xuất, tiêu thụ sp, hh, dv...Gằn liền với việc mua bán
sản phẩm.
Hoạt động đầu tư (Investing Activities): Mua s ắm
MMTB, xây dựng nhà xưởng…Gằn liền với mua bán
tài sản.
Hoạt động tài trợ (Financing Activities): Huy động
vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh. Gắn liền với
việc mua bán chứng khoán của chính doanh nghiệp.

9/14/2012

1-3

ệm ttà
ệp
ái ni
ài ch
Kh
Khá
niệ
chíính doanh nghi
nghiệ
�

�

�

Hoạt động chức năng:: tiền vào từ thu nợ, bán
hàng; tiền ra do chi trả nợ nhà cung cấp, mua
hàng, trả lương, nộp thuế …
Hoạt động đầu tư: tiền ra khi mua MMTB, xây
dựng nhà xưởng; tiền vào khi thanh lý TSCĐ, bán
một bộ phận hoạt động, bán chứng khoán đầu tư.
Hoạt động tài trợ: tiền vào khi vay nợ, phát hành
chứng khoán; tiền ra khi trả nợ, trả lãi, chia cổ tức,
thu hồi trái phiếu, mua lại cổ phiếu.
9/14/2012

1-4

Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập
và sử dụng quỹ tiền của doanh nghiệp.
ạt động SXKD
Ho
Hoạ
ư
ạt động đầu ttư
Ho
Hoạ
ài tr
ạt động ttà
ợ
Ho
Hoạ
trợ

Qu
ỹ ti
ền ccủ
ủa
Quỹ
tiề
doanh nghi
ệp
nghiệ
ạt động SXKD
Ho
Hoạ
ư
ạt động đầu ttư
Ho
Hoạ
ài tr
ạt động ttà
ợ
Ho
Hoạ
trợ

9/14/2012

1-5

Quản trị tài chính là gì?
Van Horne, 2001: Qu
ản tr
ài ch
ên
Quả
trịị ttà
chíính li
liê
quan đến:
� Mua sắm tài sản
� Huy động nguồn vốn cho việc mua sắm
tài sản; và
� Quản lý tài sản theo mục tiêu chung của
công ty.

9/14/2012

1-6

Quản trị tài chính là gì?
Mc Mahon, 1993: Qu
ản tr
ài ch
ên
Quả
trịị ttà
chíính li
liê
quan đến:
� Tìm nguồn vốn cần thiết cho mua sắm tài
sản & hoạt động của công ty.
� Phân bổ các nguồn vốn có giới hạn cho
những mục đích sử dụng khác nhau.
� Bảo đảm cho các nguồn vốn được sử
dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả để
đặt mục tiêu đề ra.
9/14/2012

1-7

Tài chính doanh nghiệp
�

�

Brealey, R.A (1996): Tài chính doanh nghiệp là một
lĩnh vực bao gồm tất cả những gì có liên quan đến
tiền…. trong hoạt động của một doanh nghiệp (trong
ngắn hạn & dài hạn).
Ross, 2006: ttà
ài ch
ệp...
9/14/20121-1
Ch
Ch
Ch
Chư
ư
ư
ươ
ơ
ơ
ơng 1
ng 1
ng 1
ng 1
T
T
T
T
ng quan v
ng quan v
ng quan v
ng quan v
qu
qu
qu
qu
n tr
n tr
n tr
n tr
t
t
t
tà
à
à
ài ch
i ch
i ch
i chí
í
í
ính
nh
nh
nh
Tô Th
Thanh Trúc
Tr
n Hùng Sơn
Khoa Tài chính Ngân hàng
Đ
i h
c Kinh t
ế
- Lu
t
Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tài chính - Người đăng: binhminh9002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 830