Ktl-icon-tai-lieu

Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận

Được đăng lên bởi Phương Phạm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận
File đính kèm: Không có
Ngày 15 tháng 10 năm 1949 trong tác phẩm “Dân vận” Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã kết luận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng,
dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành
công”. Hơn 60 năm qua quán triệt tư tưởng “dân vận khéo”, “ tất cả vì lợi
ích nhân dân” của Người, Đảng và nhà nước ta từ trung ương đến cơ sở,
các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể nhân dân đã có những chủ
trương, chính sách phù hợp nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp
pháp và chính đáng cho nhân dân; sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh
đạo đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công cuộc đổi mới tiếp tục
thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy
mạnh CNH,HĐH đất nước đang được Đảng và Nhà nước ta đặt vào nhiệm
vụ chiến lược hàng đầu với quan điểm: “CNH,HĐH là sự nghiệp của toàn
dân, của các thành phần kinh tế…”, “lấy việc phát huy nguồn lực con người
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, động viên toàn
dân cần kiệm xây dựng đất nước…tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện
nâng cao đời sống nhân dân, phát triển văn hóa giáo dục, thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”. Tuy nhiên trên thực tế trên các
bình diện của đời sống xã hội, việc phát huy nguồn lực, chăm lo lợi ích cho
các tầng lớp nhân dân việc phát huy công tác dân vận và làm dân vận
khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh đang thực sự bộc lộ những hạn chế bất
cập trong việc “ nói đi đôi với làm”, tác phong, thái độ, trách nhiệm dân vận
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang là “công bộc” của
nhân dân . Quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
chúng ta cần điểm lại và hiểu rằng: cả cuộc đời hoạt động cách mạng của
Người cũng bắt đầu bằng “dân vận”. Quyết định ra đi tìm đường cứu nước
bằng một hành trang tư tưởng lớn “yêu nước, thương dân” một ý chí, một
hành động dũng cảm lớn lao “đi ra nước ngoài xem người ta làm như thế
nào để về cứu dân, cứu nước”. Tư tưởng lớn, ý chí lớn, hành động lớn đó
ở Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bắt đầu từ những suy nghĩ, lời nói, việc làm thật
gắn bó với đời thường, với bao mong ước được tự do, cơm áo, học hành
của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội. Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói và
làm đều xuất phát từ mục đích, mục tiêu cao cả đó là vì “ích quốc lợi dân”,
bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu Người cũng chỉ theo đuổi một mục đích, một
ham muốn đến tột b...
Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận
File đính kèm: Không có
Ngày 15 tháng 10 năm 1949 trong tác phẩm “Dân vận” Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã kết luận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng,
dân vận kém thì việc cũng kém, dân vận khéo thì việc cũng thành
công”. Hơn 60 năm qua quán triệt tưởng “dân vận khéo”, tất cả lợi
ích nhân dân” của Người, Đảng nhà nước ta từ trung ương đến sở,
các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể nhân dân đã những chủ
trương, chính sách phù hợp nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp
pháp chính đáng cho nhân dân; sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh
đạo đã đi t thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công cuộc đổi mới tiếp tục
thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực trong đời sống hội, đẩy
mạnh CNH,HĐH đất nước đang được Đảng và Nhà nước ta đặt vào nhiệm
vụ chiến lược hàng đầu với quan điểm: “CNH,HĐH là s nghiệp của toàn
dân, của các thành phần kinh tế…”, “lấy việc phát huy nguồn lực con người
làm yếu tố bản cho sự phát triển nhanh bền vững, động viên toàn
dân cần kiệm xây dựng đất nước…tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện
nâng cao đời sống nhân dân, phát triển văn hóa giáo dục, thực hiện tiến bộ
công bằng hội, bảo vệ môi trường”. Tuy nhiên trên thực tế trên các
bình diện của đời sống xã hội, việc phát huy nguồn lực, chăm lo lợi ích cho
các tầng lớp nhân dân việc phát huy công tác dân vận làm dân vận
khéo theo tưởng H Chí Minh đang thực sự bộc lộ những hạn chế bất
cập trong việc nói đi đôi với làm”, tác phong, thái độ, trách nhiệm dân vận
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang “công bộc” của
nhân dân . Quán triệt tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
chúng ta cần điểm lại hiểu rằng: cả cuộc đời hoạt động cách mạng của
Người cũng bắt đầu bằng “dân vận”. Quyết định ra đi tìm đường cứu nước
bằng một hành trang tư tưởng lớn “yêu ớc, thương dân” một ý chí, một
hành động dũng cảm lớn lao “đi ra ớc ngoài xem người ta làm như thế
nào để về cứu dân, cứu nước”. tưởng lớn, ý chí lớn, hành động lớn đó
ở Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bắt đầu từ những suy nghĩ, lời nói, việc làm thật
gắn với đời thường, với bao mong ước được tự do, m áo, học hành
của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội. Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói và
làm đều xuất phát tmục đích, mục tiêu cao cả đó “ích quốc lợi dân”,
bất kỳ bao giờ, bất kỳ đâu Người cũng chỉ theo đuổi một mục đích, một
ham muốn đến tột bậc “làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được
Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận - Trang 2
Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận - Người đăng: Phương Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận 9 10 517