Ktl-icon-tai-lieu

Quảng lý tổng hợp vùng bờ

Được đăng lên bởi nguyentrongnghia2792
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 2973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Thủy lợi - Delft University of Technology
----- 	 -----

NGUYỄN BÁ QUỲ

Qu¶n lý tæng hîp vïng bê
Cố vấn khoa học: Assoc. Prof. Ir. K.J. Verhagen

Hµ Néi -2002

MỤC LỤC
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ
Lịch sử và khái niệm quản lý vùng ven bờ
Quan điểm hệ thống về vùng ven bờ
Khái quát về hệ thống đa dạng vùng ven bờ
Phân hệ tự nhiên
Phân hệ kinh tế – xã hội
Cơ sở hạ tầng và thể chế
Quản lý vùng ven bờ: phân tích chính sách và hệ thống
Phân tích hệ thống trong giải quyết các vấn đề vùng ven bờ
Các loại dự án quản lý dải ven bờ

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

CHƯƠNG 2: PHÂN HỆ PHI SINH VẬT: MÔI TRƯỜNG VẬT LÝ,
CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN PHI SINH VẬT
Mở đầu
Phân loại và định nghĩa về vùng ven bờ
Phân loại theo nguồn gốc tự nhiên
Bờ biển sơ cấp và thứ cấp
Các quá trình ven bờ
Sóng và các quá trình liên quan đến sóng
Dòng chảy biển và các quá trình liên quan đến dòng chảy
Vận chuyển trầm tích do gió
Địa mạo bờ biển
Địa mạo bờ biển
Phạm vi không gian và thời gian trong nghiên cứu địa mạo bờ biển
Mặt cắt bờ biển và sự tiến triển địa mạo ngắn hạn
Sự tiến triển địa mạo dài hạn

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

CHƯƠNG 3: PHÂN HỆ HỮU SINH: MÔI TRƯỜNG SINH THÁI,
TÀI NGUYÊN SỐNG
Giới thiệu
Quá trình sinh thái
Vòng tuần hoàn dinh dưỡng trong hệ sinh thái
Dòng năng lượng qua hệ sinh thái
Cơ chế điều hành hoạt động của hệ sinh thái
Hệ sinh thái ven bờ
Rạn san hô ngầm
Rừng ngập mặn
Bãi cỏ biển
Vùng cửa sông và đầm phá
Đầm lầy nước mặn
Bãi thuỷ triều

01-14

15-38

39-70

3.3.7
3.3.8
3.3.9

Bãi biển
Hệ sinh thái đụn cát
Hệ sinh thái cỏ biển và bờ đá

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5

CHƯƠNG 4: CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THỂ CHẾ
Mở đầu
Lập kế hoạch xây dựng và các biện pháp bảo vệ bờ biển
Các công trình bảo vệ bờ biển
Phương án số 0
Nuôi bãi nhân tạo
Mỏ hàn
Tường đứng
Kè bảo vệ cồn cát
Đê chắn sóng đơn
Tôn cao bãi biển
Kiểm soát bồi lắng
Các mô hình hình thái
Khái niệm về các mô hình hình thái một chiều
Khái niệm về các mô hình hình thái tựa hai chiều
Khái niệm về các mô hình hình thái hai chiều
Cơ sở hạ tầng thể chế

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

CHƯƠNG 5: PHÂN HỆ KINH TẾ – XÃ HỘI
SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC CHỨC NĂNG, LỢI ÍCH VÀ XUNG ĐỘT
Giới thiệu
Chức năng sử dụng trong hệ thống ven biển
Đặc điểm
Chức năng sử dụng
Khía cạnh kinh tế xã hội
Các bên liên quan trong quản lý...
Trường Đại hc Thy li - Delft University of Technology
----- -----
NGUYN BÁ QU
Qu¶n lý tæng hîp vïng bê
C vn khoa hc: Assoc. Prof. Ir. K.J. Verhagen
Hµ Néi -2002
Quảng lý tổng hợp vùng bờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quảng lý tổng hợp vùng bờ - Người đăng: nguyentrongnghia2792
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Quảng lý tổng hợp vùng bờ 9 10 445