Ktl-icon-tai-lieu

Qui Tắc Tu Học ( Ấn Quang Đại Sư )

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ấn Quang Pháp Sư Khai Thị Cho Người Mới Phát Tâm Học 

Phật 
Viết bởi Ấn Quang Đại sư    

A. Tôi thường nói: Muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có
một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phúc tuệ. Có mười phần
cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, thêm mười phần phúc tuệ. Nếu không mảy may
cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do
tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ. Đến khi tội hết, mới nương nơi
nhân lành  ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về  Tây Phương để
thoát đường sinh tử.
Nếu hiện đời nầy hết lòng thành kính, thì hiện đời có thể  nương sức từ  của Phật đới
nghiệp vãng sinh. Và một phen được vãng sanh, thì vượt phàm vào Thánh, thoát khỏi
luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui.
B. Con người tu phúc và tạo nghiệp, tóm tại chẳng qua ba nghiệp sáu căn. Sáu căn là:
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm căn trước thuộc về thân nghiệp, một ý căn sau thuộc về
tâm, tức là ý nghiệp. Ba nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý.
Thân nghiệp có ba: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ba việc này tội rất nặng, người học Phật
phải để tâm gìn giữ. Về phần sát sinh: phàm là động vật, tất đều biết tham sống sợ chết,
ta không nên giết hại, nếu giết mà ăn thịt thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị  nó
giết lại. Vậy người Phật tử nên ăn chay và yêu tiếc sinh mạng. Về phần trộm cắp: chẳng
luận vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì
mất nhân cách mình, trộm vật lớn thì hại thân người. Trộm đồ vật người xem dường như
có lợi, nhưng thật ra chính mình bị giảm phúc thọ, có khi mất tính mạng, so với của trộm
được, sự tổn thất là càng nhiều hơn bội phần. Nếu dùng mưu kế lấy, hoặc dùng thế lực ép
bức lấy, hay thầm lén mà lấy, đều thuộc về  trộm cắp. Người trộm cắp, tất sinh con lưu
đãng, trái lại kẻ  liêm khiết thì sinh con hiền lương, đây là nhân quả  nhất định theo lý
thiên nhiên vậy.
Về  phần tà dâm, nếu chẳng phải thê thiếp của mình, thì không luận kẻ  sang hèn, đều
không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhân luân, chính là
đem thân người mà làm hạnh súc sanh, hiện đời đã như thế, kiếp sau khó có khỏi đọa vào
súc loại. Người đời cho việc con gái lang chạ là điều sỉ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai
tà dâm nào có khác chi? Kẻ tà dâm tất sinh con không trinh khiết, có ai lại muốn cho con
cái mình không trinh khiết ư? Vậy cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó...
n Quang Pháp S Khai Th Cho Ng i M i Phát Tâm H c ư ườ
Qui Tắc Tu Học ( Ấn Quang Đại Sư ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui Tắc Tu Học ( Ấn Quang Đại Sư ) - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Qui Tắc Tu Học ( Ấn Quang Đại Sư ) 9 10 950