Ktl-icon-tai-lieu

qui trình biên soạn đề kiểm tra

Được đăng lên bởi hongkien762013
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình biên soạn
đề kiểm tra

Quy trình biên soạn đề kiểm tra
• Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm
tra
• Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
• Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
• Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
• Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp
án) và thang điểm
• Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề
kiểm tra

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm
tra
Căn cứ
Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học
tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một
chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người
biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc
kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương
trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục
đích của đề kiểm tra cho phù hợp.

•

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
•
•
•

Đề kiểm tra tự luận;
Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan;
Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức: có
cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng
trắc nghiệm khách quan.

Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề kiểm tra

Chủ đề 1
Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %

Chủ đề 2
Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chuẩn KT, KN
cần kiểm tra (Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
... điểm=...%

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

%

%

%

%

Số câu
... điểm=...%

Số câu
... điểm=...%

……………………
………………………….

Chủ đề n
Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Nhận biết
Tên Chủ
đề
(nội
dung,
chươn)

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

Cộng
Cấp độ cao

TNK
Q

TL

TNK
Q

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề
1

Chuẩ
n KT,
KNcầ
n
kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần kiểm
tra

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số
câu
Số
điểm

Số câu
Số
điểm

Số câu
Số
điểm

Số câu
Số
điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm

Chủ đề
…

Chuẩ
n KT,
KNcầ
n
kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcầ
n kiểm
tra

Chuẩn
KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần
kiểm tra

Chuẩn KT,
KNcần kiểm
tra

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số
câu
Số
điểm

Số câu
Số
điểm

Số ...
Quy trình biên soạn
đề kiểm tra
qui trình biên soạn đề kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
qui trình biên soạn đề kiểm tra - Người đăng: hongkien762013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
qui trình biên soạn đề kiểm tra 9 10 179