Ktl-icon-tai-lieu

QuickTour - CimatronE 9.0 Tutorial

Được đăng lên bởi linhtnutk43kc07
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 3908 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QuickTour
CimatronE 9.0 Tutorial

QuickTour Tutorial ⎪i

CimatronE 9.0

Table of Contents
Part...............................................................................................................................................................1
Step 1 – Create a New Part Document...................................................................................................2
Step 1a – The Cimatron Environment.....................................................................................................2
Step 2 – Create a Sketch ........................................................................................................................5
Step 2a – Create a Sketch ......................................................................................................................7
Step 2b – Create a Sketch ......................................................................................................................7
Step 2c – Create a Sketch ......................................................................................................................9
Step 2d – Create a Sketch ....................................................................................................................10
Step 2e – Create a Sketch ....................................................................................................................11
Step 2f – Create a Sketch .....................................................................................................................12
Step 2g – Create a Sketch ....................................................................................................................14
Step 3 – Extrude the Sketch..................................................................................................................16
Step 4 – Create a Blend Face ...............................................................................................................18
Step 4a – Create a Blend Face .............................................................................................................20
Step 4b – Create a Blend Face .............................................................................................................23
Step 5 – Solid/Cut .................................................................................................................................24
Step 6 – Apply Rounds................................................................
Q
uickTou
r
CimatronE 9.0 Tutorial
QuickTour - CimatronE 9.0 Tutorial - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QuickTour - CimatronE 9.0 Tutorial - Người đăng: linhtnutk43kc07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
QuickTour - CimatronE 9.0 Tutorial 9 10 509