Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế chi bộ THCS Khúc Xuyên

Được đăng lên bởi Chu Văn Quý
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY KHÚC XUYÊN
CHI BỘ THCS KHÚC XUYÊN
*
Số: 03-QC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khúc Xuyên, ngày

tháng

năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư
TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng;
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ và phát huy vai trò của
Trưởng đơn vị, Chi bộ trường THCS Khúc Xuyên xây dựng Quy chế làm việc của
Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 như sau:
Chương 1
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng
Chi bộ trường THCS Khúc Xuyên là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện
đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;
lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: chính
trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và
tổ chức đoàn thể ở trường THCS Khúc Xuyên; nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức
Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức; xây dựng tinh thần làm chủ, tinh thần đoàn
kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức;
- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, viên chức nắm vững và
chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị;
- Chi bộ hướng dẫn kiểm tra và tổ chức việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của
ngành, của Trường và đơn vị cho đảng viên, viên chức trong đơn vị;
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi
dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên và viên
1

chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát
huy quyền làm chủ của viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư
tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, chống tham nhũng, chống trù dập, ức hiếp quần chúng.
2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính
trị, quốc phòng
- Chi bộ lãn...




Khúc Xuyên, ngày tháng năm 2015

 !"#$%&'()*&'(+
 !"#$#%"&!'()*
+,'-./0123#4+55'/6#)578((9'/:
23"#;/#</!);=8(-"#>$</>$'?@#6-A;.%B#/!C*
+,'-./7D23#4+E'/6#EE)5EE8((/FC
/4/2?#:A#"#G+-./'//4/ !"#*
H-")>"@%B I/-J@'@4K!8(/>$;4C/6'/+;('?L8(
2?:M#-A;.</>$'?:N#2/O+PQR+KB#+/, 4);!8(
/>$/!)ST5ED5E1/:%(
,-!.(
/012
34(567!8!.
/>$'?:N#2/O+P 4/J'/R/9/'?.< I/-J@'/B/!
-:N#</8'?:A#<#/.G+,'8("#*/9/%6/<C/6C U'8(/4:V*
I/-J@'@4K!;!'/B/!/!);=-:W#(@;6)X'Y#'6/9/
'?.':':M#<'Z/6>$<(/GC/L#<QR+KB#"#</9/G+;4
'Z/-@4'/HM'?:N#2/O+P*R#(@-N%#;U'/F'<'/
'/[8(6>$<-"#;P;4G[/O#*QR+KB#/>$;4-A;.;\#)J/]
34&5"#9:
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
2Z/#6@K=<>^K:_#/8#/`(a6bP<':':M#<-J@-
^/9a//@-"#;P<;P/*QR+KB#'/'/[ 4)/8<'/'/[-@4
S,'</WC'6;4#OC-_ c/('?@#6>$<;P/*
.C'/NC/Z>,<G6'?!'-,6-"#;P<;P/d);\#;4
/FC/4/-O#)e/8'?:A#<-:N# </f'/.<#/.G+,'8("#</9/
%6/<C/6C U'8(/4:V</!);=8(/4'?:N#<-A;.*
/>$/:V#KcSH)'?(;4'Z/;!/e'UC<G6'?!'/f'/.<#/.
G+,'8("#</9/%6/<C/6C U'8(/4:V*/8'?:A#</!);=8(
#4/<8(2?:N#;4-A;./@-"#;P<;P/'?@#-A;.*
/>$ I/-J@QR+KB#;4'/B/!6/8'?:A#<>!C/6C/g)>^
K:_#R#(@'?h/-$<S,'/<# B/@J'-$#8(-"#;P;4;P
E
Quy chế chi bộ THCS Khúc Xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế chi bộ THCS Khúc Xuyên - Người đăng: Chu Văn Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy chế chi bộ THCS Khúc Xuyên 9 10 900