Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế chuyên môn

Được đăng lên bởi honggvthpl
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON NA LỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Na Lốc, ngày 24 tháng 8 năm 2015

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
I. Thời gian thực hiện:
Thực hiện theo thông tư 48..
- Trong giờ làm việc, tuyệt đối không được sử dụng những chất kích thích
như: Rượu, bia, không làm việc riêng, không nghe điện thoại (Trừ những trường
hợp có việc quan trọng thì ra ngoài nghe)
- Việc xin nghỉ của CB,GV,NV yêu cầu phải viết đơn và trình bày trừ lý
do xin nghỉ trong đơn, khi được sự đồng ý của nhà trường mới được phép nghỉ.
Đối với GV ở điểm trường tuyệt đối khồng tự ý bỏ nhiệm sở.
II. Việc thực hiện qui chế chuyên môn:
1. Giáo viên bỏ soạn bài – không hoàn thành hồ sơ:
Chế độ soạn bài:
- Nếu bỏ soạn 1,2 tiết BGH yêu cầu viết biên bản, không xét thi đua
- Soạn bài sơ sài không đúng theo quy định, hồ sơ sổ sách thiếu hoặc chưa
hoàn thành trong khi kiểm tra xếp loại D
- 100% giáo viên soạn bài bằng máy tính, phải đảm bảo nội dung, kiến
thức mục tiêu bài dạy trong 1 chủ điểm tổ cốt cán kiểm tra không đảm bảo nội
dung kiến thức, thể thức trình bày văn bản thì Y/C soạn bằng tay ( bất kỳ lúc nào
không đảm bảo soạn bằng tay)
2. Hồ sơ giáo viên
- Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em: Kế hoạch tuần, ngày;
- Sổ theo dõi trẻ, sổ theo dõi sức khỏe, sổ theo dõi đánh giá trẻ (Sổ thẩm
định chung cả 3 độ tuổi; phiếu đánh giá sau chủ đề đối với trẻ 3,4 tuổi; phiếu
đánh giá theo Bộ chuẩn đối với trẻ 5 tuổi);
- Sổ chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn;
- Sổ theo dõi tài sản nhóm, lớp;
- Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên (BDCM): Kế hoạch tự bồi dưỡng, sổ tự
bồi dưỡng và các minh chứng kèm theo sau mỗi mô đun học.
3. Qui định soạn giảng
- 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục ngày (Soạn bài) tất cả các
hoạt động trong ngày.

1

- Giáo án hoạt động góc (Hoạt động vui chơi sáng tạo) soạn 3 giáo án/ 1
chủ đề lớn. Đối với mẫu giáo bé, nhỡ soạn 9 chủ đề; mẫu giáo lớn soạn 10 chủ
đề.
- Môn âm nhạc thực hiện 4 loại tiết (Tiết 4 thực hiện sau mỗi chủ đề lớn
là tiết biểu diễn không có trò chơi âm nhạc). Tuy nhiên, căn cứ vào thời gian
thực hiện của từng chủ đề, khả năng nhận biết của trẻ giáo viên có thể chọn nội
dung trọng tâm để dạy cho phù hợp có thể dạy 3 hoặc 4 tiết.
- Cán bộ quản lý có bài soạn theo quy định;
4. Quy định về cấu trúc bài soạn: Gồm 3 hoạt động:
- Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Hoạt động 2: Phát triển bài (Là toàn bộ nội dung chính của tiết học)
- Hoạt động 3: Kết thúc bài
- Có đủ bài soạn theo qui định, không cắt xén chương ...
PGD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON NA LỐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Na Lốc, ngày 24 tháng 8 năm 2015
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
I. Thời gian thực hiện:
Thực hiện theo thông tư 48..
- Trong giờ làm việc, tuyệt đối không được sử dụng những chất kích thích
như: Rượu, bia, không làm việc riêng, không nghe điện thoại (Trừ những trường
hợp có việc quan trọng thì ra ngoài nghe)
- Việc xin nghỉ của CB,GV,NV yêu cầu phải viết đơn trình bày trừ
do xin nghỉ trong đơn, khi được sự đồng ý của nhà trường mới được phép nghỉ.
Đối với GV ở điểm trường tuyệt đối khồng tự ý bỏ nhiệm sở.
II. Việc thực hiện qui chế chuyên môn:
1. Giáo viên bỏ soạn bài – không hoàn thành hồ sơ:
Chế độ soạn bài:
- Nếu bỏ soạn 1,2 tiết BGH yêu cầu viết biên bản, không xét thi đua
- Soạn bài sơ sài không đúng theo quy định, hồ sơ sổ sách thiếu hoặc chưa
hoàn thành trong khi kiểm tra xếp loại D
- 100% giáo viên soạn bài bằng máy tính, phải đảm bảo nội dung, kiến
thức mục tiêu bài dạy trong 1 chủ điểm tổ cốt cán kiểm tra không đảm bảo nội
dung kiến thức, thể thức trình bày văn bản thì Y/C soạn bằng tay ( bất kỳ lúc nào
không đảm bảo soạn bằng tay)
2. Hồ sơ giáo viên
- Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em: Kế hoạch tuần, ngày;
- Sổ theo dõi trẻ, sổ theo dõi sức khỏe, sổ theo dõi đánh giá trẻ (Sổ thẩm
định chung cả 3 độ tuổi; phiếu đánh g sau chủ đề đối với trẻ 3,4 tuổi; phiếu
đánh giá theo Bộ chuẩn đối với trẻ 5 tuổi);
- Sổ chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn;
- Sổ theo dõi tài sản nhóm, lớp;
- Hồ bồi dưỡng thường xuyên (BDCM): Kế hoạch tự bồi dưỡng, sổ tự
bồi dưỡng và các minh chứng kèm theo sau mỗi mô đun học.
3. Qui định soạn giảng
- 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục ngày (Soạn bài) tất cả các
hoạt động trong ngày.
1
Quy chế chuyên môn - Trang 2
Quy chế chuyên môn - Người đăng: honggvthpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy chế chuyên môn 9 10 989