Ktl-icon-tai-lieu

quy chế chuyên môn

Được đăng lên bởi Hy Vọng Mong Manh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014
(Ban hành kèm theo quyết định số
/QĐ - THPT của Hiệu Trưởng Trường
THPT Trung Đồng V/v Ban hành quy chế chuyên môn năm học 2013 – 2014)

PHẦN THỨ NHẤT
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYÊN MÔN
CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
I. Quy định chung về các loại hồ sơ
1. Giáo án:
Giáo án do bản thân giáo viên giảng dạy biên soạn và đáp ứng đủ các yêu
cầu sau:
- Nội dung:
+ Đúng, đủ theo phân phối chương trình, kế hoạch dạy học, chuẩn kiến thức
kỹ năng;
+ Đủ nội dung yêu cầu tích hợp (nếu có);
+ Thể hiện rõ sự phân chia nội dung kiến thức theo đối tượng học sinh (đối
với giáo án dùng chung cho nhiều đối tượng học sinh);
+ Sau mỗi tiết học, có phần rút kinh nghiệm sau giờ dạy (viết tay, không
được in);
+ Có đề và hướng dẫn chấm bài kiểm tra 15 phút theo đúng kế hoạch dạy
học;
+ Đối với các bài dạy trong nhiều tiết, những bộ môn cho phép soạn gộp
phải ghi rõ thời gian của từng tiết, ghi rõ ngày soạn, ngày dạy, lớp dạy của từng
tiết.
- Thể thức trình bày trong giáo án:
+ Đúng theo mẫu giáo án của bộ môn đã được thống nhất trong đợt bồi
dưỡng chuyên môn giáo viên hè gần nhất.
+ Ghi rõ ngày soạn, ngày giảng ở tất cả các lớp dạy. Ngày soạn trước ngày
giảng đầu tiên từ 2 đến 5 ngày. Đối với giáo án in, phần ngày soạn không được viết
tay.
+ Giáo án có thể được viết tay, đánh máy hoặc soạn trên các phần mềm soạn
giảng giáo án điện tử (Violet, ...). Riêng giáo viên đang trong thời gian tập sự soạn
giáo án viết tay.
+ Đối với giáo án viết tay: soạn trên sổ giáo án cỡ A4, bằng mực đen, tên
đầu bài được viết bằng mực đỏ, các đề mục lớn phải được ghi rõ ràng và dùng
thước kẻ chân màu đỏ. Giáo án viết tay có chất lượng đảm bảo (từ khá trở lên) có
thể dùng lại trong 3 năm kể từ ngày soạn; tuy nhiên phải có phần điều chỉnh sửa
đổi hằng năm.
+ Riêng giáo án của giáo viên tập sự có thêm phần phê duyệt của người
hướng dẫn tập sự trước ngày giảng đầu tiên tối thiểu 1 ngày.
- Hình thức: Giáo án được đóng thành quyển theo trình tự sau:
+ Bìa giáo án (ghi rõ tên trường, tổ chuyên môn, môn, lớp giảng dạy, họ và
tên giáo viên)
1

+ Kế hoạch dạy học đã được phê duyệt của TTCM và BGH
+ Giáo án các tiết dạy được sắp xếp theo đúng trình tự của kế hoạch dạy học
(cả giáo án chính khoá và giáo án dạy học tự chọn được đóng chung trong 1
quyển)
+ Phần kiểm tra, nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn và BGH.
2. Lịch báo giảng.
- Về nội dung:
+ Ghi đầy đủ thông tin trong sổ Lịch báo giảng
+ Báo giảng chính xác theo đúng kế hoạch dạy học và thời khoá biể...
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014
(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ - THPT của Hiệu Trưởng Trường
THPT Trung Đồng V/v Ban hành quy chế chuyên môn năm học 2013 – 2014)
PHẦN THỨ NHẤT
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYÊN MÔN
CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
I. Quy định chung về các loại hồ sơ
1. Giáo án:
Giáo án do bản thân giáo viên giảng dạy biên soạn đáp ứng đủ các yêu
cầu sau:
- Nội dung:
+ Đúng, đủ theo phân phối chương trình, kế hoạch dạy học, chuẩn kiến thức
kỹ năng;
+ Đủ nội dung yêu cầu tích hợp (nếu có);
+ Thể hiện sự phân chia nội dung kiến thức theo đối tượng học sinh (đối
với giáo án dùng chung cho nhiều đối tượng học sinh);
+ Sau mỗi tiết học, phần rút kinh nghiệm sau giờ dạy (viết tay, không
được in);
+ đ và hướng dẫn chấm bài kiểm tra 15 phút theo đúng kế hoạch dạy
học;
+ Đối với các bài dạy trong nhiều tiết, những bộ môn cho phép soạn gộp
phải ghi thời gian của từng tiết, ghi ngày soạn, ngày dạy, lớp dạy của từng
tiết.
- Thể thức trình bày trong giáo án:
+ Đúng theo mẫu giáo án của bộ môn đã được thống nhất trong đợt bồi
dưỡng chuyên môn giáo viên hè gần nhất.
+ Ghi ngày soạn, ngày giảng tất cả các lớp dạy. Ngày soạn trước ngày
giảng đầu tiên từ 2 đến 5 ngày. Đối với giáo án in, phần ngày soạn không được viết
tay.
+ Giáo án có thể được viết tay, đánh máy hoặc soạn trên các phần mềm soạn
giảng giáo án điện tử (Violet, ...). Riêng giáo viên đang trong thời gian tập s soạn
giáo án viết tay.
+ Đối với giáo án viết tay: soạn trên sổ giáo án cỡ A4, bằng mực đen, tên
đầu bài được viết bằng mực đỏ, các đề mục lớn phải được ghi rõ ràng dùng
thước kẻ chân màu đỏ. Giáo án viết tay chất lượng đảm bảo (từ khá trở lên)
thể dùng lại trong 3 năm k từ ngày soạn; tuy nhiên phải phần điều chỉnh sửa
đổi hằng năm.
+ Riêng giáo án của giáo viên tập sự thêm phần phê duyệt của người
hướng dẫn tập sự trước ngày giảng đầu tiên tối thiểu 1 ngày.
- Hình thức: Giáo án được đóng thành quyển theo trình tự sau:
+ Bìa giáo án (ghi tên trường, tổ chuyên môn, môn, lớp giảng dạy, họ
tên giáo viên)
1
quy chế chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy chế chuyên môn - Người đăng: Hy Vọng Mong Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
quy chế chuyên môn 9 10 592