Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế cơ quan trường THCS

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD& ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS TT LA HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 10 tháng 09 năm 2015

QUY CHẾ CƠ QUAN
( Tiêu chí thi đua năm học 2015 -2016 )
Năm học 2015 – 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, là năm học nổ lực phấn đấu tạo cho được chuyển biến thực sự về chất lượng giáo
dục để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của BCHTW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường,
định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ
Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII
Trường THCS Thị Trấn La Hà xây dựng quy chế cơ quan để tổ chức thực hiện
phong trào thi đua nhằm hoàn thành phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 qua
đó kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ viên chức cụ thể như sau :
I. CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG - ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ VIÊN
CHỨC
1. Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đaị hội Đảng các cấp. Tin tưởng
tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp
luật của nhà nước, chỉ đạo, quy chế của Ngành.
2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào, đặc biệt là cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo”.
3. Mỗi CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm đạo đức Nhà giáo,
nói và hành động theo chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng.
4. Thực hiện có hiệu quả thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20152016 của đơn vị và bản thân.
II. TINH THẦN TRÁCH NHIỆM:
1. Chấp hành sự phân công, đảm bảo ngày giờ trong hoạt động giáo dục thực hiện
đầy đủ trách nhiệm theo luật công chức.

2. Báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực công việc được giao đúng thời gian qui
định.
3. Đã có uống rượu, bia tuyệt đối không được lên lớp, chấp hành nghiêm túc quyết
định 20 của UBND Tỉnh và chỉ thị 31 của Tỉnh uỷ. Không hút thuốc lá trong hội họp,
sinh hoạt, lên lớp. Vận động CBVC bỏ hút thuốc lá.
4. Phê và tự phê bình, công khai, dân chủ, khách quan trong đánh giá xếp loại, tạo
sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
5. Các cán bộ viên chức ra sức thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” xứng đáng là người giáo viên vừa hồng vừa chuyên.
III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN :
1. Hồ sơ, sổ sách đầy đủ, c...
PHÒNG GD& ĐT TƯ NGHĨA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT LA HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 10 tháng 09 năm 2015
QUY CHẾ CƠ QUAN
( Tiêu chí thi đua năm học 2015 -2016 )
Năm học 2015 2016 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, năm học nổ lực phấn đấu tạo cho được chuyển biến thực sự v chất lượng giáo
dục để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của BCHTW về Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường,
định hướng XHCN hội nhập Quốc tế” lập thành ch chào mừng Đại hội Đảng bộ
Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII
Trường THCS Thị Trấn La xây dựng quy chế cơ quan để tổ chức thực hiện
phong trào thi đua nhằm hoàn thành phương hướng nhiệm v năm học 2014-2015 qua
đó kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ viên chức cụ thể như sau :
I. CNH TRỊ - TƯỞNG - ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG CA CÁN BỘ VIÊN
CHỨC
1. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Đaị hội Đảng các cấp. Tin tưởng
tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp
luật của nhà nước, chỉ đạo, quy chế của Ngành.
2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào, đặc biệt là cuộc vận
động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Mỗi thầy, giáo một tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo”.
3. Mỗi CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm đạo đức Nhà giáo,
nói và hành động theo chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng.
4. Thực hiện hiệu quả thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-
2016 của đơn vị và bản thân.
II. TINH THẦN TRÁCH NHIỆM:
1. Chấp hành sự phân công, đảm bảo ngày giờ trong hoạt động giáo dục thực hiện
đầy đủ trách nhiệm theo luật công chức.
Quy chế cơ quan trường THCS - Trang 2
Quy chế cơ quan trường THCS - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy chế cơ quan trường THCS 9 10 404