Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế của học sinh, sinh viên các trường đại học , cao đẳng và trung cấp

Được đăng lên bởi Anh Duong Pham
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ
HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC,
CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ
CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh,
sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức,
quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (sau đây
viết tắt là HSSV) các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (sau đây gọi chung là các
trường).
Điều 2. Mục đích
Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của
Hiệu trưởng nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo
dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo
đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi
dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 3. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên

1

1. Học sinh, sinh viên là nhân vật trung tâm trong nhà
trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ
quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
2. Công tác HSSV phải thực hiện đúng đường lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
3. Công tác HSSV phải bảo đảm khách quan, công bằng,
công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến
HSSV.
Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 4. Quyền của học sinh, sinh viên
1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự
tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và nhà trường.
2. Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được
cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo
quy định của nhà trường; được nhà trường phổ biến nội quy, quy
chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính
sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.
3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:
a) Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện
phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học,
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;
b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi
Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ;
c) Được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành
của Nhà nước;

...
QUY CHẾ
HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC,
CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ
CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định quyền nghĩa vụ của học sinh,
sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức,
quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (sau đây
viết tắt HSSV) các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (sau đây gọi chung là các
trường).
Điều 2. Mục đích
Công tác HSSVmột trong những công tác trọng tâm của
Hiệu trưởng nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo
dục đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đạo
đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý
tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi
dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công n, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 3. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên
1
Quy chế của học sinh, sinh viên các trường đại học , cao đẳng và trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế của học sinh, sinh viên các trường đại học , cao đẳng và trung cấp - Người đăng: Anh Duong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy chế của học sinh, sinh viên các trường đại học , cao đẳng và trung cấp 9 10 838